SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Business Law I - HPOP0011
Title: Obchodní právo I
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.
Mgr. Dominik Ilichman
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Mgr. Václav Mánek
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
Mgr. Radka Václavíková
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Incompatibility : HP0681
Is co-requisite for: HPOP0012, HPOP0107
Is complex co-requisite for: HSZK0300
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Obchodní právo II a Obchodní právo III.

Předmětem výuky předmětu je právní režim podnikatele a podnikání jako základních institutů obchodního práva a dále právní regulace obchodních korporací – právnických osob přednostně určených k provozování podnikatelské činnosti.

Studenti si v jeho rámci osvojí zejména tyto znalosti: zásady obchodního práva, specifika jeho právní úpravy, znaky podnikání, vymezení osob jako podnikatelů, právní režim typických atributů podnikatele (zejména obchodní firmy a sídla podnikatele), veřejnoprávní regulaci podnikatelské činnosti (zejména podmínky provozování živnosti), možnosti a limity zastoupení podnikatele třetími osobami a právní režim obchodního rejstříku jakožto veřejného rejstříku zabezpečujícího transparentnost podnikatelů.

Podstatná část výuky je zaměřena na osvojení komplexní znalosti obecné úpravy obchodních společností a družstev podle zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalších souvisejících předpisů. V rámci přednášek získají studenti znalosti o obchodních korporacích (jejich povaze, znacích, třídění, evropské regulaci a evropských právních formách), obecných otázkách práva obchodních korporací (vzniku, likvidaci, přeměnách a zániku obchodních korporací, postavení společníků obchodních společností a členů družstev, postavení členů volených orgánů obchodních korporací, koncernovém právu). Tento výklad horizontální bude kombinován s výkladem vertikálním, zaměřeným na jednotlivé české právní formy obchodních korporací se zvláštním důrazem na kapitálové obchodní společnosti – společnost s ručením omezeným a akciovou společnost.

V rámci seminární výuky jsou tyto znalosti dále prohlubovány zejména s využitím judikatury a doktrinálních výkladů k jednotlivým problematickým otázkám vymezení podnikatele, regulace podnikání, zastoupení podnikatele a právního režimu obchodních korporací. Důraz je kladen na samostatnou přípravu studentů na seminární výuku, jejich práci s právními předpisy a dalšími určenými nebo samostatně vyhledanými odbornými zdroji (před výukou i v jejím průběhu). Rozvíjena je především jejich dovednost s těmito zdroji pracovat – orientovat se v právním předpise, vyhledat relevantní úpravu, řádně ji vyložit a aplikovat na konkrétní skutkové situace zadávané na semináři, vyhledat v soudním rozhodnutí relevantní právní závěry a vhodně je aplikovat. Řádná interpretace a aplikace norem obchodního práva a zejména práva obchodních korporací (například rozlišení norem kogentních a dispozitivních) se nemůže zakládat jen na znění právních předpisů, ale musí vycházet i z výkladu teleologického. Proto si studenti v rámci předmětu osvojují znalost účelu regulace podnikání a účelu jednotlivých institutů obchodních korporací.

S ohledem na rozsah materie práva obchodních korporací, hojnost sporných otázek, judikatury i doktrinálních textů se předpokládá, že v rámci seminární výuky (na rozdíl od výuky přednáškové) nebude toto téma plně vyčerpáno, a vychází se z toho, že dílčí otázky (zejména ve vztahu k regulaci jednotlivých forem obchodních korporací) budou zkoumány v navazující seminární výuce v předmětu Obchodní právo II.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. (06.02.2022)

I. SEMINÁŘE

Daniel Patěk

Komunikační kanál se studenty: Moodle a skupina na FB. Podkladové materiály budou studentům zpřístupněny v rámci Moodle.

V případě distanční výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom.

Kateřina Eichlerová

Komunikační kanál se studenty - Moodle a skupina na FB.

V případě distanční výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom. Vyžaduje se připojení prostřednictvím kamer po celou dobu výuky.

Podkladové materiály budou studentům dostupné v Moodle.

Lucie Josková

Komunikační kanál se studenty: Moodle, příp. e-mail.
V případě distanční výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom.

Podkladové materiály budou studentům zpřístupněny v Moodle.

Klára Hurychová

Komunikační kanál se studenty - e-mail a skupina na FB.

V případě bezkontaktní výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom.

Podkladové materiály budou studentům dopředu zasílány prostřednictvím emailu a FB skupiny.

Petr Čech

Komunikační kanál se studenty - e-mail uvedený v SIS, případně nahlášený individuálně studentem.

V případě bezkontaktní výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace MS-Teams.

Přehled podkladů a otázek ke studiu bude studentům zasílán předem e-mailem.

Václav Mánek

Komunikační kanál se studenty - e-mail.

V případě bezkontaktní výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace MS Teams.

Podkladové materiály budou studentům promítány v rámci aplikace MS Teams, případně zasílány prostřednictvím e-mailu.

Radka Václavíková

Komunikační kanál se studenty - e-mail a Moodle.

V případě bezkontaktní výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom.

Podkladové materiály budou studentům promítány v rámci aplikace Zoom a zpřístupněny v systému Moodle.

Dominik Ilichman

Komunikační kanál se studenty - e-mail a Moodle.

V případě bezkontaktní výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom.

Podkladové materiály budou studentům promítány v rámci aplikace Zoom a zpřístupněny v systému Moodle.

 

 

Bonusové body

Celkem lze na semináři získat nejvýše 12 bonusových bodů.

 

Čech Petr

Úvodní test na začátku každého semináře (prověření kvality domácí přípravy), celkem 10x. Za úspěšné absolvování testu (dvě třetiny otázek správně) získá student 1 bod; za všechny správně zodpovězené otázky v testu získá student 2 body.

 

Eichlerová Kateřina

1 bod za aktivitu u jednoho seminárního tématu, celkem 9 až 10 bodů podle počtu seminárních témat – splnění dvou ze tří možných níže uvedených kritérií

-       úspěšné zvládnutí úvodního testu (60 a více procent) před vlastním seminářem v moodlu;

-       úspěšné zvládnutí kontrolního testu (60 a více procent) po vlastním semináři v moodlu;

-       výrazná aktivita v rámci vlastního semináře;

1 bod za úspěšné zvládnutí průběžného testu (budou 3), celkem až 3 body,

Průběžné testy budou svou formou odpovídat kontrolním testům, tj. zadání maximálně 3 příkladů s možností výběru správných řešení, navíc ale s požadavkem na doplnění zákonných ustanovení pro zdůvodnění správnosti vybrané možnosti, jejich hodnocení je však jiné.  Průběžné testy se budou psát na konci semináře a bude na ně 15 minut. Za každý příklad lze získat až 2 body (1 bod za výběr správných možností při hodnocení všechno nebo nic a 1 bod za označení správných zákonných ustanovení; bez výběru správných možností se odkaz na zákonná ustanovení nepočítají). Z 6 bodů je třeba získat alespoň 4 pro úspěšné zvládnutí průběžného testu.

 

Hurychová Klára

1/ příprava na seminář (úspěšné absolvování úvodních testů) – až 8 bodů,

2/ aktivita na semináři – až 4 body,

3/ vypracování a obhajoba právní eseje na stanovené téma – až 5 bodů,

 

Ilichman Dominik

1/ úvodní a závěrečné testy v Moodle – až 6 bodů,

2/ přítomnost a aktivní účast na seminářích – až 6 bodů,

3/ zpracování a prezentace písemného úkolu – až 3 body.

 

Josková Lucie

1/ 2 domácí práce, každá po 6 bodech, max. celkový zisk za domácí práce je 10 bodů

2/ účast na seminární výuce – za více jak 2/3 účast 2 body, za nadpoloviční účast 1 bod; max. zisk za účast na seminářích jsou tedy 2 body

 

Mánek Václav

1/ příprava na seminář – až 6 bodů

2/ aktivita na semináři – až 6 bodů

3/ vypracování domácích úkolů – až 3 body

 

Patěk Daniel

1/ příprava na seminář (úvodní testy a základní orientace v probírané materii) – až 6 bodů

2/ aktivita na semináři – až 3 body (výjimečně 6 bodů)

3/ vypracování a obhajoba právní eseje – až 5 bodů

 

Václavíková Radka

1/ příprava na seminář (znalosti ověřené úvodním testem) – až 9 bodů,

2/ aktivita na semináři – až 6 bodů

II. PŘEDNÁŠKY

15/02 Obchodní právo (pojem, povaha, předmět, systém, prameny a perspektiva) – prof. Pelikánová

https://www.youtube.com/watch?v=kff_mlE-xiM&feature=youtu.be

 

22/02 Právní postavení podnikatele – prof. Černá

https://youtu.be/JKyXNLo8C9I

01/03 Obchodní firma a sídlo podnikatele – doc. Eichlerová

https://youtu.be/VUuWJXS5p_M

08/03 Zastoupení podnikatele – doc. Eichlerová

https://youtu.be/u2GK97CFOmA

15/03 Obchodní rejstřík – doc. Patěk

https://youtu.be/ZkDKf3SCtC0

22/03 Veřejnoprávní regulace podmínek podnikání (zejména živnostenské právo) – dr. Hurychová

https://youtu.be/kHS9MOhN43U

29/03 Obecné otázky obchodních korporací – prof. Černá

https://www.youtube.com/watch?v=MPtaClo88yQ

05/04 Osobní obchodní společnosti – prof. Černá

https://www.youtube.com/watch?v=SZYEyK8qgiw

12/04 Akciová společnost I a II – dr.  Josková

https://youtu.be/DibmFasg-Q4

https://youtu.be/sv6iaPhmT8I 

19/04 Společnost s ručením omezeným I a II – doc. Eichlerová

https://youtu.be/U4o-BAZV42c 

https://youtu.be/dNUOiNgaybs 

26/04 Družstvo – dr. Josková

https://youtu.be/bK44plMiNZo

03/05 Právo podnikatelských seskupení – prof. Černá

https://youtu.be/Ar08ZilPm-Q

10/05 Přeměny obchodních korporací – dr. Čech

https://www.youtube.com/watch?v=JDvy80woDVA

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

1. Klasifikovaný zápočet je udělován na základě výsledků testu. K jeho výsledku lze před klasifikací přičíst bonusové body za aktivitu během seminární výuky. 

2. Bonusové body za aktivitu na semináři 

- V rámci seminární výuky mohou studenti získat až 12 bonusových bodů. 

- O přidělení bonusových bodů rozhoduje vedoucí semináře na základě aktivity studentů (příprava na seminář a aktivita na něm, vypracování domácích úkolů, výsledky průběžných testů a další kvalifikované formy aktivity určené vedoucím semináře). 

Zápočtový test 

3. Na konci seminární výuky proběhne v rámci každé seminární skupiny zápočtový test, jehož se mohou zúčastnit studenti zapsaní v dané seminární skupině. 

4. Dále bude možné absolvovat celokateder zápočtový test. Tento test se bude konat ve dvou termínech a studenti se na něj musí řádně a včas přihlásit. 

5. Otázky zápočtového testu jsou zadávány z materie uvedené v sylabu tohoto předmětu (podnikatel a podnikání, veřejnoprávní rámec podnikání, zastupování podnikatele, právo obchodních korporací). 

6. Na vypracování zápočtového testu mají studenti 60 minut. 

7. Při zápočtovém testu je přípustné používat („základní“ i „ostatní“) právní předpisy uvedené v části Literatura (studijní opory). 

8. Za zápočtový test je možné získat vždy maximálně 60 bodů.  

Klasifikovaný zápočet 

9. Hodnocení studentů se určuje na základě výsledku zápočtové testu (seminárního nebo celokatederního) po připočtení případných bonusových bodů.  

10. Studenti jsou klasifikovaní stupněm "výborně" (1) při dosažení 54 až 60 (72) bodů, "velmi dobře" (2) při dosažení 45 až 53 bodů, "dobře" (3) při dosažení 36 až 44 bodů nebo "neprospěl/a" (4) při dosažení 35 a méně bodů. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Podnikatel a podnikání 

- Veřejnoprávní rámec podnikání (zejména úprava obchodního rejstříku a živnostenského podnikání) 

- Zastupování podnikatele  

- Obecné otázky obchodních korporací 

- Osobní obchodní společnosti 

- Akciová společnost 

- Společnost s ručením omezeným 

- Družstvo 

- Právo podnikatelských seskupení (koncernové právo) 

- Přeměny obchodních korporací 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

Základní literatura: 

1. Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol.: Obchodní právo. Podnikatel. Podnikání. Závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 

2. Černá, S., Štenglová I., Pelikánová I. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2. vydání, 2021. 

Ostatní literatura: 

1. Bejček, J., Hajn, P., Pokorná, J. a kol. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. Praha: C. H. Beck, 2014. 

2. Černá S. a kol. Sbírka příkladů z obchodního práva. Praha: Wolters Kluwer, 5. vydání, 2018. 

3. Hurychová, K., Tomášek, P., Zvára, M. Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů. Praha: Karolinum, 2016. 

4. Pelikánová, I.: Obchodní právo I. Praha: Wolters Kluwer, 2. vydání, 2010. 

5. Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol. Obchodní společnosti a družstva. Praha: C. H. Beck, 2014. 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

2. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Směrnice EP a Rady č. 2017/1132/EU o některých aspektech práva obchodních společností 

2. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

3. Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

4. Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 

5. Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích 

6.     Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů 

7.     Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách 

8.     Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 

Unijní formy obchodních korporací 

6. Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) 

7. Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (SE) 

8. Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE) 

9. Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení 

10. Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti 

11. Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html