SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Private Law Part of the Final State Examination (civil law, civil procedure, business law) - HSZK0300
Title: Soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky (občanské právo hmotné, občanské právo procesní, obchodní právo)
Guaranteed by: Study and Students' Affairs Department (22-SO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Co-requisite : {Povinné předměty soukromoprávní}
Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (15.09.2021)

Seznam zkušebních otázek a seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů k soukromoprávní části státní závěrečné zkoušky

A.   Obecně

Soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky se koná z těchto tematických okruhů:

1.     Občanské právo hmotné,

2.      Občanské právo procesní a

3.      Obchodní právo.

Ke zkušebním otázkám:

Podle čl. 54 odst. 2 Pravidel pro organizaci studia na PF UK platí, že z každého tematického okruhu soukromoprávní části státní závěrečné zkoušky se vytvářejí až 2 koše otázek v počtu až 30 otázek v každém koši. Student si z každého koše vylosuje 1 otázku. Jednotlivé otázky jsou uvedeny níže.

Počet košů a počet otázek v nich pro jednotlivé tematické okruhy je stanoven takto:

1.     pro Občanské právo hmotné 2 koše otázek, každý koš po 20 otázkách,

2.      pro Občanské právo procesní 1 koš otázek po 20 otázkách a

3.      pro Obchodní právo 1 koš otázek po 20 otázkách.

         K seznamu relevantních právních předpisů a jiných zdrojů:

Podle čl. 52 odst. 5 Pravidel pro organizaci studia na PF UK platí, že student má k dispozici v průběhu přípravy a odpovědi na zkušební otázky relevantní právní předpisy a jiné zdroje.

Právní předpisy a jiné zdroje u státní zkoušky zajistí fakulta. Právní předpisy a jiné zdroje jsou poskytovány ve formě tzv. ÚZ - úplných znění předpisů. V případě, že bude v průběhu akademického roku vydáno nové znění příslušného ÚZ, dojde k nahrazení ÚZ uvedeného v seznamu tímto novým ÚZ.

Právní předpisy a jiné zdroje, které má student k dispozici v průběhu přípravy a odpovědi na zkušební otázky jsou pro jednotlivé tematické okruhy uvedeny níže. Nicméně zkouška vždy probíhá podle právních předpisů platných a účinných v době jejího konání.

B.   Zkušební otázky pro tematický okruh Občanské právo hmotné

KOŠ A – obecná část a věcná práva

1.      Zásady občanského práva

2.      Zastoupení

3.      Právní jednání

4.      Vady právních jednání

5.      Relativní neúčinnost

6.      Osoby fyzické

7.      Osoby právnické

8.      Subjektivní právo a subjektivní povinnost

9.      Věci v občanském právu

10.   Čas v občanském právu

11.   Věcná práva jako právní institut

12.   Držba

13.   Vlastnické právo

14.   Nabývání vlastnického práva

15.   Spoluvlastnictví

16.   Právo stavby a věcná břemena

17.   Právo zástavní a zadržovací

18.   Správa cizího majetku a svěřenský fond

19.   Autorské právo

20.   Ochrana přirozených práv člověka

KOŠ B – rodinné právo, dědické právo a závazkové právo

1.      Rodinné právo

2.      Manželské právo osobní

3.      Manželské právo majetkové

4.      Rodiče a děti

5.      Náhradní péče

6.      Právo na pozůstalost

7.      Dědické tituly

8.      Smlouvy v dědickém právu

9.      Právní postavení nepominutelného dědice

10.   Přechod pozůstalosti na dědice

11.   Závazkové právo (v objektivním smyslu)

12.   Závazek

13.   Smlouva

14.   Subjekty závazku

15.   Zajištění a utvrzení dluhu

16.   Zánik závazku

17.   Závazky z právních jednání

18.   Civilní delikt

19.   Prevence a zavinění v soukromém právu

20.   Újma a její odčinění

C.    Zkušební otázky pro tematický okruh Občanské právo procesní

1.      Civilní proces, pojem, druhy, zásady 

2.      Právo na spravedlivý proces

3.      Subjekty civilního procesu

4.      Účastníci řízení, jejich postavení v civilním procesu

5.      Další instituce justičního systému

6.      Procesní podmínky a jejich zkoumání

7.      Smírčí a zajišťovací řízení, pojem, účel, instituty zajišťovacího řízení

8.      Žaloba, pojem, náležitosti, druhy žalob

9.      Průběh řízení před soudem 1. instance

10.   Dokazování, pojem, předmět

11.   Zásady procesního dokazování

12.   Náklady řízení, pojem, zásady

13.   Rozhodnutí, pojem, druhy, formy

14.   Náprava vadných rozhodnutí, opravné prostředky a jiné druhy nápravy vad, opravné systémy

15.   Nesporné řízení, pojem, znaky, zásady, přehled řízení 

16.   Soudní výkon rozhodnutí, zásady, fáze, průběh

17.   Exekuce, zásady, průběh, fáze

18.   Úpadek a jeho formy, zásady, průběh řízení

19.   Způsoby řešení úpadky

20.   Alternativní řešení sporů (ADR), pojem, druhy

D.   Zkušební otázky pro tematický okruh Obchodní právo

1.      Podnikání, podnikatel a obchodní závod

2.      Nehmotné statky podnikatele (obchodní firma, obchodní tajemství a další práva průmyslového vlastnictví)

3.      Zastoupení podnikatele

4.      Transparentnost podnikatele

5.      Specifika postavení podnikatele v závazcích

6.      Specifika uzavírání smluv podnikatelem

7.      Specifika odpovědnosti podnikatele

8.      Soutěžní právo

9.      Obchodní korporace (obecně)

10.   Vznik, přeměna a zánik obchodní korporace

11.   Podíl v obchodní korporaci

12.   Práva a povinnosti společníka v obchodních korporacích

13.   Orgány obchodních korporací

14.   Ochrana věřitelů obchodní korporace

15.   Koncernové právo

16.   Osobní obchodní společnosti

17.   Společnost s ručením omezeným

18.   Akciová společnost

19.   Cenné papíry emitované podnikatelem (směnky, dluhopisy a účastnické cenné papíry)

20.   Družstevní právo 

E.    Seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů pro tematický okruh Občanské právo hmotné

Právní předpisy, které jsou obsahem ÚZ č. 1434 Občanský zákoník, vydavatel: Sagit, a. s., podle stavu k 1. červnu 2021, zvláště

1.      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

F.    Seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů pro tematický okruh Občanské právo procesní

Právní předpisy, které jsou obsahem ÚZ č. 1436 Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace, vydavatel: Sagit, a. s., podle stavu k 14. červnu 2021, zvláště

1.      zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

2.      zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

3.      zákon č. 216/1994 Sb., zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Právní předpisy, které jsou obsahem ÚZ č. 1432 Exekuční řád, Veřejné dražby, vydavatel: Sagit, a. s., podle stavu k 12. dubnu 2021, zvláště

4.      zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Právní předpisy, které jsou obsahem ÚZ č. 1411 Insolvence, vydavatel: Sagit, a. s., podle stavu k 11. lednu 2021

5.      zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

G.   Seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů pro tematický okruh Obchodní právo

Právní předpisy, které jsou obsahem ÚZ č. 1400 Obchodní korporace 2021, vydavatel: Sagit, a. s., podle stavu k 1. lednu 2021, zvláště

1.      zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Právní předpisy, které jsou obsahem ÚZ č. 1424 Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, vydavatel: Sagit, a. s., podle stavu k 15. únoru 2021

2.      zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů

Právní předpisy, které jsou obsahem ÚZ č. 1434 Občanský zákoník, vydavatel: Sagit, a. s., podle stavu k 1. červnu 2021, zvláště

3.      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html