SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Substantive Civil Law III - HPOP0003
Title: Občanské právo hmotné III
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Teacher(s): JUDr. Iveta Bláhová
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Irena Holcová
JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D.
JUDr. Vít Lederer, Ph.D.
JUDr. Mgr. Martin Šolc
JUDr. Alena Tomsová, Ph.D.
Mgr. Klára Zikmundová
JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Co-requisite : HPOP0002
Incompatibility : HP0681
Is co-requisite for: HPOP0004, HPOP0105
Is complex co-requisite for: HSZK0300
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Občanské právo hmotné I, II, IV a V.

V předmětu tvoří těžiště výkladu problematika věcných práv (práv k nehmotným statkům) a dědického práva.

Výuka dědického práva seznamuje posluchače s postavením dědického práva v rámci systému občanského práva. Pozornost je zaměřena na přechod práv a povinností zůstavitele na jeho právní nástupce. V rámci výkladu jsou vysvětleny předpoklady nabytí dědictví, včetně dědických titulů; zvláštní pozornost je věnována dluhům postihujícím dědice, aj. Předmětem výuky je i právní postavení nepominutelného dědice a jeho ochrana.

Absolvováním předmětu (zejména přednáškové a seminární výuky) a kontroly studia tohoto předmětu studenti získají zejména tyto znalosti a dovednosti:

- student zná základní instituty věcných práv, především VP k věci cizí

- student umí rozlišit mezi jednotlivými instituty VP k věci cizí, takže je schopen vyhledat relevantní právní ustanovení pro určitý skutkový stav

- student se orientuje v problematice zástavního práva, s důrazem na druhy zástavních práv a jejich vznik

- student zná základní pojmy institutu správy cizího majetku a je schopen vyhledat v občanském zákoníku místa, kde je třeba využít právní úpravu tohoto institutu (znalost i dovednost)

- student zná základní pojmy institutu svěřenského fondu a je schopen praktické aplikace tohoto institutu (znalost i dovednost)

- student zná základní pojmy práva duševního vlastnictví, orientuje je se především v autorském právu (znalost)
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Vít Lederer, Ph.D. (15.02.2022)

Informace týkající se způsobu výuky v LS AR 2021/2022:

Semináře budou probíhat kontatkní formou. V případě, že by s ohledem na případná budoucí protiepidemická opatření bylo nutné přejít na bezkontaktní formu výuky, bude výuka probíhat formou online webinářů v čase původních seminářů, a to prostřednictvím aplikace ZOOM.

Přednášky budou probíhat ve dnech a v časech podle rozvrhu v příslušné učebně na fakultě za přítomnosti studentů. Budou zároveň streamovány a ve dnech a časech podle rozvrhu zpřístupněny přihlášeným uživatelům na fakultním kanále YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TTj0AJL3HGKV50ewEJ0iMZA

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TTj0AJL3HGKV50ewEJ0iMZA 16.02.2022 04.05.2022 St
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TTj0AJL3HGKV50ewEJ0iMZA 16.02.2022 04.05.2022 St
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1. Řádné studium předmětu vyžaduje průběžnou domácí přípravu (samostudium), a to minimálně v rozsahu povinné literatury (příslušné pasáže podle aktuálně probírané látky) adalších pramenů podle zadání vyučujících. Seminární výuka není náhradou přednášek ani samostudia, nýbrž představuje doplnění a rozšíření poznatků získaných uvedenými způsoby, a jakož i nácvik praktické aplikace získaných poznatků. Předpokladem plnohodnotné účasti studenta na semináři je předchozí získání základních poznatků z přednášek a samostudia apřipravenost studenta reagovat na otázky k probírané látce, jakož i schopnost zapojovat se i jinak do diskuse. 

2. Klasifikovaný zápočet má podobu písemného testu organizovaného vyučujícími jednotlivých seminárních skupin.  

3. Test obsahuje celkem 20 otázek (rozdělených na dvě části, tj. 10 z práva rodinného a 10 z práv věcných), které reflektují učivo přednášek, seminářů a obsah povinné studijní literatury. Otázky mohou mít formu uzavřenou (s výběrem možností, kde správná může být jedna, více, všechny či naopak žádná z nich), případně jinou (např. polootevřenou s doplňováním do předem určených polí či otevřenou). 

4. Správně zodpovězená otázka je (jako celek) hodnocena vždy jedním bodem. 

5. Klasifikační stupně jsou stanoveny v návaznosti na počet dosažených bodů takto:  

a) známka výborně (1) = počet bodů 18 – 20  

b) známka velmi dobře (2) = počet bodů 15 – 17  

c) známka dobře (3) = počet bodů 12 – 14  

d) známka neprospěl/a (4) = student nedosáhne alespoň 6 bodů z každé části testu (tj. i v případě, kdy např. z práva rodinného získá 10 bodů, avšak z práv věcných pouze 5 bodů) 

6. Časový limit testu je 40 minut. 

7.   Text zákona nesmí být opatřen jakýmikoliv dalšími poznámkami či komentáři, může v něm však být pro lepší orientaci studenta podtrháváno, popř. části textu mohou být i jinak zvýrazněny. Při psaní testu se předpokládá použití textu občanského zákoníku (ve formě např. tzv. úzetka, částky ze Sbírky zákonů apod.). 

8.  Termíny písemného testu se vypíší vždy pouze v rámci semestru s výukou předmětu (tj. v zimním semestru), a to tak, že hlavní termín se koná v průběhu posledního týdne výuky před Vánoci, první náhradní termín se koná v lednu (v zápočtovém týdnu) a druhý náhradní termín se koná v průběhu ledna – února. Ve zkouškovém období, které bezprostředně navazuje na semestr, v němž není předmět vyučován, se termíny zápočtů nevypisují. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Věcná práva k věci cizí – úvod; právo stavby 

- Věcná břemena 

- Zástavní a zadržovací právo (I. část) 

- Zástavní a zadržovací právo (II. část) 

- Správa cizího majetku. Svěřenský fond 

- Právo duševního vlastnictví 

- Zásady a funkce dědického práva. Předpoklady nabytí dědictví 

- Závěť, Odkaz 

- Smlouvy v dědickém právu (zřeknutí se dědictví, dědická smlouva, zcizení dědictví) 

- Nepominutelný dědic, povinný díl. Ochrana nepominutelného dědice. Započtení na povinný díl a na dědický podíl 

- Zákonná posloupnost. Přechod pozůstalosti na dědice. Potvrzení dědictví. Rozdělení pozůstalosti 

- Právní postavení věřitelů v dědickém právu (v pozůstalostním řízení) 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Základní literatura:

1. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 

2. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015 

3. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Díl čtvrtý: Dědické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 

Ostatní literatura: 

1. PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.: Proměny soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části) 

2. ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014 

Základní právní předpisy: 

1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

2. ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

3. usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 

4. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

5. zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 

6. zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 

7. zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

Ostatní právní předpisy: 

1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zrušený předpis (jen pokud jde o nabývání vlastnického práva) 

2. zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

3. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html