Úvod do studia bible - RT109
Anglický název: Introduction to Biblical Studies
Zajišťuje: Institut ekumenických studií (27-IES)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Třída: povinný
Je prerekvizitou pro: RT202, RT301, RT201
Rozvrh LS   
Anotace
Předmět slouží jako prerekvizita a praktická průprava pro navazující předměty Starý zákon, Nový zákon a pro
předmět Biblický seminář, vyučovaný ve 3. ročníku.
Student získá následující znalosti a dovednosti:
o informace o problematice datování a vzniku jednotlivých biblických spisů
o základní informace o literárních žánrech biblických spisů a o způsobu práce s nimi
o informace o otázce autorství jednotlivých biblických knih
o základní orientace v obsahu a tématech jednotlivých biblických knih, jejich vzájemných souvislostech
o základní informace o literární závislosti jednotlivých biblických spisů, problematice jejich vzniku
o základní informace o problematice kánonu biblických knih a mimobiblické literatuře
o základní informace o dobovém pozadí vzniku jednotlivých biblických knih, kulturním, sociálním a
ekonomickém prostředí
Způsob výuky kombinuje přednášku a seminární cvičení.
Kontrola studia je prováděna průběžně testy po jednotlivých logických biblických celcích. Studenti se na výuku
připravují také samostudiem – četbou biblických spisů.
Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
Literatura

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih. Praha: Česká biblická společnost 1985. (tzv. Ekumenický překlad) a další překlady do národních jazyků.

HELLER, Jan: Přehled Starého zákona. Praha: Kalich 1998 (2. opravené vydání).

RENDTORFF, Rolf: Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury. Praha: Kalich 1996.

RYŠKOVÁ, Mireia: Doba Ježíše Nazaretského. Praha: Karolinum 2008.

POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich: Úvod do Nového zákona: Příběh literatury a teologie. Praha: Vyšehrad 2013.

BÁRTOVÁ, Darina: Praktická znalost Nového zákona. Interní materiál TKT. Praha: 2019.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Absolvování všech testů ověřujících znalosti

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)