PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
FP-Seminář filosofie - RET7021
Anglický název: Philosophy Seminar 2
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN7021
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Prerekvizity : RET7100
Je prerekvizitou pro: RETK7200, RET7200
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace -
"Opium lidu": Mladohegelovská kritika náboženství
„Pro Německo je kritika náboženství v podstatě ukončena.“ napsal pod vlivem četby Feuerbacha mladý Karel Marx. Toto smělé tvrzení není úplně pochopitelné bez alespoň základního pochopení hegelovské filosofie náboženství, pod jejímž vlivem (a v kritické distanci k ní) se utvářela jedna velmi vlivná, veskrze moderní filosofie člověka, tzv. hegelovská levice či mladohegelovství. Oproti předchozí osvícenské kritice náboženství, jež v málo čem vynikla nad staré epikurejství a racionalistický deismus, rodí se zde první moderní ryze humanistická (tj. nenáboženská) filosofie „člověka, který dělá náboženství“.
V semináři budou čteny a vykládány klíčové texty k tomuto významné-mu duchovnímu obratu evropské moderny: vybrané oddíly Hegelových Přednášek o filosofii náboženství (1821–1831), Feuerbachovy Podstaty křesťanství (1841) a Marxových raných textů, v nichž se zdánlivě okrajově, o to však významněji vyjadřuje k otázce kritiky náboženství a idealistické filosofie (Úvod Ke kritice Hegelovy filosofie práva, Ekonomicko-filosofické rukopisy, popř. K židovské otázce (1843–1844).
Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (06.02.2024)
Literatura

V semináři budou čteny a vykládány klíčové texty k tomuto významnému duchovnímu obratu evropské moderny: vybrané oddíly Hegelových Přednášek o filosofii náboženství (1821–1831), Feuerbachovy Podstaty křesťanství (1841) a Marxových raných textů, v nichž se zdánlivě okrajově, o to však významněji vyjadřuje k otázce kritiky náboženství a idealistické filosofie (Úvod Ke kritice Hegelovy filosofie práva, Ekonomicko-filosofické rukopisy, popř. K židovské otázce (1843–1844).

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (06.02.2024)
Studijní opory

Kurz v Moodle: bude doplněno

Poslední úprava: Karfíková Lenka, prof., Dr. theol. (30.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Získání zápočtu předpokládá domácí přípravu pasáží čtených v semináři, účast na interpretaci textů v rámci zasedání semináře a zpracování eseje na zvolené téma.

Esej: Domácí práce v rozsahu asi deseti stran věnovaná některému úseku Halbwachsova textu, resp. další literatury. Práce by měla mít výstižný název, v úvodu je třeba vyložit zvolené téma a metodu, jíž zkoumání postupuje, vlastní stať by měla být rozdělena na podkapitoly s příhodnými názvy, závěr přináší shrnutí výsledků a vlastní stanovisko, nesmí chybět seznam pramenů a literatury.

 

Poslední úprava: Karfíková Lenka, prof., Dr. theol. (02.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK