PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Společensko-vědní základy sportu - PSZZ254
Anglický název: Sociosciential Rudiments of Sport
Zajišťuje: Studijní oddělení (51-100100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Prerekvizity : PMNB002
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (21.05.2023)

Armour, K. Sport pedagogy: An introduction for teaching and coaching. Routledge, 2013. ISBN 978-0-273-7358-7.

BAUMAN, Z. Myslet sociologicky. SLON, Praha, 1996.

BURIÁNEK, J. Sociologie. Fortuna, Praha, 1996.

ČECHÁK, V., LINHART, J. Sociologie sportu. Olympia, Praha, 1986.

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha, 1993.

DUNNING, E. 2000. Dunning, Eric "Sport Matters: Sociological Studies of Sport, Violence and Civilization" (Book Review). The British Journal of Sociology [online]. London: Routledge and Kegan Paul.

Dvořáček, J. Základy pedagogiky. Praha: Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2014-8.

Havlík, R.2015. Úvod do sociologie. Praha: Karolinum.

HOBBES, T. Leviathan. Praha: Oikoymenh, 2009. (kapitola XIII)

JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Portál, 2003.

Jansa, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3986-4.

KELLER, J. Úvod do sociologie. SLON, Praha, 1995 a další vydání.

Komise evropských společenství (2007). Bílá kniha o sportu. Dostupné z:

Koncepce podpory sportu 2016-2025. Dostupné z:

MARTÍNKOVÁ, I. Kalokagathia - člověk jako krásný a dobrý pohyb. In Šíp, R. (Ed.). Kalokagathia: ideál, nebo flatus vocis? Brno: Masarykova Univerzita a Paido, 2008, pp. 53-62.

NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDRICKSON, B. L., LOFTUS, G. R., WAGENAAR, W. A. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012, 888 s. ISBN 978-80-262-0083-3.

Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - Spolky - Část I., oddíl 2, pododdíl 2, § 214-302.

PLATÓN. Euthydémos. Menón. OIKOYMENH, 1992, str. 73-86.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2015, 472 s. ISBN 978-80-200-1499-3.

Průcha,J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7178-999-4.

SLEPIČKA, P., HOŠEK V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2020, 242 s. ISBN 978-80-246-4744-9

SLEPIČKOVÁ, I. Sportovní organizace: teoretická východiska a situace v ČR po roce 1990. Praha: Karolinum, 2007. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1405-2.

SLEPIČKOVÁ, I.: Proměny české společnosti a sportu po roce 1989. Dostupné z:

Svoboda, B. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0156-7.

Tělesná výchova a sport mládeže, 2021, roč. 87, č. 3 ISSN 1210-7689.

TOD, D., THATCHER, J., RAHMAN, R. Psychologie sportu. Praha: Grada, 2012, 200 s. ISBN 978-80-247-3923-6.

Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.

Webové stránky střešních sportovních organizací - Stanovy ČOV, ČUS a ČOS.

WHEATON, B.2007. After Sport Culture. Journal of sport and social issues [online]. Los Angeles, CA: Sage Publications, 31(3), 283-307 [cit. 2022-01-04]. ISSN 0193-7235. Dostupné z: doi:10.1177/0193723507301049

Zákon č.115/2001Sb. o podpoře sportu v aktuálním znění

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK