PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Objektivizační metody - PFYZ035
Anglický název: Objectification Methods
Zajišťuje: Fyzioterapie (51-500400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Záměnnost : PFYZ223
Je korekvizitou pro: PFYZ134
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (13.05.2019)
Cílem výuky v předmětu je poskytnout základní informace a získat znalosti o přístrojích, které se používají ve výzkumu motoriky člověka a v klinické rehabilitační praxi. Dále získat dovednosti v použití objektivizačních metod, které lze nejčastěji využít při řešení diplomových prací, včetně získání znalostí o výhody a nevýhody při použití jednotlivých metod. Výuka je realizována ve 3 laboratořích fakulty – Laboratoř BEZ, Biomedicíncká laboratoř a Kineziologická laboratoř.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (20.09.2020)

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje schopnost posoudit vhodnost použití objektivizačních metod pro dané cíle pohybových programů, projevů a poruch
  • prokazuje znalost o možnostech využití elektromyografie, posturografie, zátěžového vyšetření kardiovaskulárního aparátu, sonografie a jejího využití při diagnostice pohybového aparátu, termografie, kvalitativní obrazové analýzy pohybu

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D. (09.09.2020)

DOMHOLD, E., Rehabilitation Research, Principles and Applications; Saunders , 3 edition, 2004.

HRAZDÍRA, I., MOMSTEIN, V., LECHNER, J. Biofyzikální principy lékařské přístrojové techniky. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2213-2.

CHALOUPKA, V., ELBL, L. a kol. Zátěžové testy v kardiologii. Praha: Grada Publishing, 2003. 304 s. ISBN 80-247-0327-0.

KROBOT, A., KOLÁŘOVÁ, B. Povrchová elektromyografie v klinické rehabilitaci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. 82 s. ISBN 978-80-244-2762-1.

McKINNIS, L. N. Fundamentals of Musculoskeletal Imaging (Contemporary Perspectives in Rehabilitation), 4. ed., Philadelphia : F.A. Davis Company, 2013, ISBN-10: 0803638213.

MCKINNIS, L. N., MULLIGAN, M. E.. Musculoskeletal imaging handbook: a guide for primary practitioners. Philadelphia: F.A. Davis Company, c2014. ISBN 978-0-8036-3917-1.

PLACHETA, Z., SIEGELOVÁ, J., ŠTEJFA, M. a kol. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 276 s. ISBN 80-7169-271-9.

ROBERTSON, G. E. et al., Research methods in biomechanics, Human Kinetics; 1 edition, 2004.

JACOBSON, J.A., Fundamental of musculosceletal ultrasound, Elsevier, 2nd edtion, 2013, ISBN 978-1-45573818-2

Manuály používaných přístrojů.

Aktuální internetové stránky zaměřené k příslušným metodikám.

Odborné časopisy (např. Clinical Neurophysiology, ISSN 1388-2457).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D. (09.09.2020)

­Požadavky na zápočet:

  • úspěšné odevzdání zpracovaných úloh ze cvičení všech čtyř částí, schválené jednotlivými vyučujícími

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D. (09.09.2020)

Přednášky

1. Zásady objektivizace údajů a objektivní interpretace dat

2. Rešeršní činnost

3. Experimentální činnost

4. Technologie pro kinematické a dynamické analýzy pohybu

5. Ultrasonografie pro svalový aparát

6.-7. Spiro/ergometrie, testy výkonnosti

8.-9. EMG

10.-11. EEG

12.-14. Posturografie

Cvičení:

1.-14. Praktická cvičení ve 3 laboratořích fakulty – Laboratoř BEZ, Biomedicíncká laboratoř a Kineziologická laboratoř, práce s diagnostickou aparaturou.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (20.09.2020)

Studijní opory:

  • při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"
  • při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma ZOOM (MS Teams) s podporou kurzu v Moodle2, nebude-li vyučujícím sděleno jinak

Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3154

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK