PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Objektivizační metody - PFYZ223
Anglický název: Objectification Methods
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 80 / 80 (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
MUDr. Dita Hylmarová
Ing. Petr Kubový
PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Je záměnnost pro: PFYZ035
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D. (19.09.2023)
Obsahem předmětu je práce s přístrojovou technikou v kontextu pohybového aparátu. Student je seznámen jak s teoretickými, tak praktickými postupy měření v práci fyzioterapeuta. Prakticky se student bude věnovat ultrasonografii, zátěžovým měřením, kinematické analýze, pedobarografii a dalším postupům. Objektivizační metody jsou zahrnuty k tzv. státnicovým předmětům, tvoří důležitou součást vzdělání fyzioterapeuta. Výuka je koncipována jak teoretickými přednáškami tak povinnými praktiky v laboratořích. Znalost objektivizačních metod by měla být studentovi vodítkem pro zpracování jeho diplomové práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D. (19.09.2023)

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

- prokazuje schopnost posoudit vhodnost použití objektivizačních metod pro dané cíle pohybových programů, projevů a poruch
- prokazuje znalost o možnostech využití elektromyografie, posturografie, zátěžového vyšetření kardiovaskulárního aparátu, sonografie a jejího využití při diagnostice pohybového aparátu, termografie, kvalitativní obrazové analýzy pohybu

- je schopen kritického náhledu na využití daných metod vůči dané problematice

- je schopen  porozumět lékařským zprávám s klinickým zaměřením na zobrazovací metody

- je schopen se rozhodnout, jaký objektivizační postup je vzhledem k dané diagnóze pacienta vhodný

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D. (20.09.2023)

PFYZ223 Objektivizační metody

Podmínkou pro úspěšné zakončení předmětu je získání zápočtu (viz zápočtové požadavky) a následně splnění zkoušky formou písemného testu z níže uvedených témat (dále viz zkouškové podmínky).

 1. Zásady objektivizace údajů a objektivní interpretace dat, chyba měření.
 2. Kinematické analýzy pohybu, způsoby monitorování kinematiky.
 3. Dynamické analýzy pohybu, způsoby monitorování sil, energií a výkonů.
 4. Ultrasonografie (US) pohybového aparátu, princip a role ultrasonografie v praxi fyzioterapeuta.
 5. Princip a role elektroencefalografie (EEG) v praxi fyzioterapeuta.
 6. Princip a role elektromyografie (EMG) v praxi fyzioterapeuta.
 7. Princip a role magnetické rezonance (MRI) v praxi fyzioterapeuta.
 8. Princip a role počítačové tomografie (CT) v praxi fyzioterapeuta.
 9. Princip a role termokamery v praxi fyzioterapeuta.
 10. Princip a role ergometrických, spirometrických a spiroergometrických vyšetření v praxi fyzioterapeuta. 
 11. Zátěžová diagnostika, testování výkonnosti, terénní testy.
 12. Klinická vyšetření posturální stability.
 13. Princip a role rentgenového zobrazení (RTG) pro praxi fyzioterapeuta.
 14. Kvalitativní a kvantitativní hodnocení svalové síly.
 15. Role elektrokardiologického vyšetření (EKG)
 16. Možnosti zobrazení vyšetření krevního tlaku a tepové frekvence pro praxi fyzioterapeuta.
 17. Antropometrické metody vyšetření, vyšetření rozsahu pohybu.
 18. Laboratorní vyšetření posturální stability.
 19. Plantografie, pedobarografie, biometrická analýza kroku. 
 20. MOIRE vyšetření, 3D scan. 
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D. (19.09.2023)

JACOBSON, J.A., Fundamental of musculosceletal ultrasound, Elsevier, 2nd edtion, 2013, ISBN 978-1-45573818-2

HRAZDÍRA, I., MOMSTEIN, V., LECHNER, J. Biofyzikální principy lékařské přístrojové techniky. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2213-2.

DOMHOLD, E., Rehabilitation Research, Principles and Applications; Saunders , 3 edition, 2004.

CHALOUPKA, V., ELBL, L. a kol. Zátěžové testy v kardiologii. Praha: Grada Publishing, 2003. 304 s. ISBN 80-247-0327-0.


KROBOT, A., KOLÁŘOVÁ, B. Povrchová elektromyografie v klinické rehabilitaci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. 82 s. ISBN 978-80-244-2762-1.

McKINNIS, L. N. Fundamentals of Musculoskeletal Imaging (Contemporary Perspectives in Rehabilitation), 4. ed., Philadelphia : F.A. Davis Company, 2013, ISBN-10: 0803638213.


MCKINNIS, L. N., MULLIGAN, M. E.. Musculoskeletal imaging handbook: a guide for primary practitioners. Philadelphia: F.A. Davis Company, c2014. ISBN 978-0-8036-3917-1.


PLACHETA, Z., SIEGELOVÁ, J., ŠTEJFA, M. a kol. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 276 s. ISBN 80-7169-271-9.


ROBERTSON, G. E. et al., Research methods in biomechanics, Human Kinetics; 1 edition, 2004.


Manuály používaných přístrojů.
Aktuální internetové stránky zaměřené k příslušným metodikám.
Odborné časopisy (např. Clinical Neurophysiology, ISSN 1388-2457).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D. (20.09.2023)

Zápočtové požadavky: min  80% aktivní prezence na výuce, termín: zápočtový týden

Zkouškové požadavky: písemný test, test on-line v prostředí MOODLE 2, termín: zkouškové období

 

 

  Sylabus
  Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D. (20.09.2023)

  Předmět je vyučován formou přednášek a k tomu navazujícími praktiky. Přednášky jsou pro všechny studenty společné, praktika jsou děleny do 3 skupin. Výuka probíhá dle konkrétního rozpisu (viz studijní opory, MOODLE 2). Praktická cvičení ve 3 laboratořích fakulty – Laboratoř BEZ, Biomedicíncká laboratoř a učebně v U2.

  Vyučovaná témata:

  1. Zásady objektivizace údajů a objektivní interpretace dat, chyba měření.
  2. Kinematické analýzy pohybu, způsoby monitorování kinematiky.
  3. Dynamické analýzy pohybu, způsoby monitorování sil, energií a výkonů.
  4. Ultrasonografie (US) pohybového aparátu, princip a role ultrasonografie v praxi fyzioterapeuta.
  5. Princip a role elektroencefalografie (EEG) v praxi fyzioterapeuta.
  6. Princip a role elektromyografie (EMG) v praxi fyzioterapeuta.
  7. Princip a role magnetické rezonance (MRI) v praxi fyzioterapeuta.
  8. Princip a role počítačové tomografie (CT) v praxi fyzioterapeuta.
  9. Princip a role termokamery v praxi fyzioterapeuta.
  10. Princip a role ergometrických, spirometrických a spiroergometrických vyšetření v praxi fyzioterapeuta. 
  11. Zátěžová diagnostika, testování výkonnosti, terénní testy.
  12. Klinická vyšetření posturální stability.
  13. Princip a role rentgenového zobrazení (RTG) pro praxi fyzioterapeuta.
  14. Kvalitativní a kvantitativní hodnocení svalové síly.
  15. Role elektrokardiologického vyšetření (EKG)
  16. Možnosti zobrazení vyšetření krevního tlaku a tepové frekvence pro praxi fyzioterapeuta.
  17. Antropometrické metody vyšetření, vyšetření rozsahu pohybu.
  18. Laboratorní vyšetření posturální stability.
  19. Plantografie, pedobarografie, biometrická analýza kroku. 
  20. MOIRE vyšetření, 3D scan. 

  Studijní opory
  Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D. (20.09.2023)

  Studijní opory:
  - při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"
  - při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma MS Teams s podporou kurzu v Moodle2, nebude-li vyučujícím sděleno jinak

  https://dl2.cuni.cz/enrol/index.php?id=3154

  Heslo pro přihlášení do kurzu v MOODLU bude sděleno garantem předmtu během první výulkové lekce.

   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK