PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Podání grantu a vědecká mobilita - PDSK115
Anglický název: Grant submission and research mobility
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/20, Jiné [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět z jiné fakulty
předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Mgr. Vít Třebický, Ph.D.
Anotace
Cílem předmětu je představit studujícím hlavní možnosti získávání grantových prostředků pro výzkum a vědeckou mobilitu a následně facilitovat přípravu, zpracování a podání jejich vlastní grantové žádosti.
Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (20.04.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Vyhotovení grantového projektu a jeho podání do soutěže (GAUK, GAČR, TAČR, Fond Mobility UK, apod.)

Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (21.04.2020)
Literatura

Vzhledem k praktické orientaci kurzu budou studijní materiály tvořit přímo aktuální dokumentace jednotlivých grantových programů: Pravidla GA UK.

Fond mobility UK.

Grantová agentura České Republiky.

Technologická agentura České republiky.

Dům zahraniční spolupráce.

Věda a výzkum. (

American Psychological Association (2019). Publication Manual of the American

Psychological Association (7th edition). Washington, DC.

Gitlin, L. N., & Lyons, K. J. (2013). Successful grant writing: Strategies for health and human service professionals. Springer Publishing Company.

Proctor, E. K., Powell, B. J., Baumann, A. A., Hamilton, A. M., & Santens, R. L. (2012). Writing implementation research grant proposals: Ten key ingredients. Implementation Science, 7(1), 96.

Punch, K. (2000). Developing effective research proposals. Sage.

Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (20.04.2020)
Požadavky ke zkoušce

Vyhotovení grantového projektu a jeho podání do soutěže (GAUK, GAČR, TAČR, Fond Mobility UK, apod.)

Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (20.04.2020)
Sylabus

V první části kurzu budou studentům představeny hlavní grantové možnosti dostupné postgraduálním studujícím v ČR (univerzitní, grantové agentury v ČR, operační programy, evropské projekty, mezinárodní grantové agentury). Dále budou seznámeni s některými možnostmi financování a plánování vědecké mobility.

V druhé, praktické části kurzu studující přímo zpracují a podají grantovou žádost o vlastní výzkumný projekt či o vědeckou mobilitu navazující na jejich doktorské výzkumné projekty. Žádost bude zpracována především v rámci Grantové agentury UK či Fondu mobility UK. S ohledem na individuální potřeby si však studující mohou pro svůj projekt zvolit také další relevantní způsoby financování, např. GA ČR, TA ČR, Erasmus plus, CEEPUS, Fulbright, apod.).

Praktická část kurzu bude probíhat v několika dílčích etapách, během kterých studující budou přímo zpracovávat své projekty: 1. Formulace výzkumného tématu, sestavení výzkumného týmu a výběr vhodného grantového schématu. Výběr vhodného zahraničního pracoviště (v případě mobility). 2. Seznámení se s podmínkami grantového schématu a s grantovou aplikací. 3. Zpracování anotace projektu. Oslovení zahraničního pracoviště| supervizora a získání doporučujících dopisů (v případě mobility). 4. Zpracování projektu - současný stav poznání, popis metodologie projektu, harmonogram projektu, formulace přínosu projektu (v návaznosti na strategii pracoviště a fakulty), rozpočet projektu (popis jednotlivých položek, neinvestiční náklady, cestovné, režie, mzdy a odměny), CV. 5. Recenze zpracovaného projektu a finální úpravy. 6. Odeslání projektu prostřednictvím grantové aplikace.

Kurz bude probíhat seminární formou a během jednotlivých setkání budou studující prezentovat svůj pokrok v přípravě projektu a získávat zpětnou vazbu od vedoucích kurzu a od ostatních studentů. Studenti si v kurzu osvojí dovednosti klíčové pro úspěšné získávání externích prostředků k financování individuálních výzkumných projektů.

Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (20.04.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK