PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie tělesné kultury a didaktika TV - OPMN0T335B
Anglický název: Physical Culture Theory and Didactics of TV
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 15 / 15 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Neslučitelnost : OPMN0T205B
Je záměnnost pro: OKMN0T258B
Anotace -
Syntéza poznatků dílčích disciplín do obsahu teorie tělesné kultury v systémových souvislostech. Systém základních pojmů teorie TK. Kinantroplogie jako vědní obor. (Viz sylabus.). Součástí předmětu je také práce s distančními texty. Ověření získaných poznatků a dovedností a schopnost studentů aplikovat je v praxi ve vyučovací hodině v rámci didaktických výstupů s následnou sebereflexí a diagnostikou a evaluací efektivity vyučovací jednotky. Seznámit s možnostmi vytváření zdravého prostředí ve škole, vřazování pohybu do režimu vyučování a využití pohybových aktivit v rámci projektového vyučování.
Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (01.03.2022)
Cíl předmětu -

Seznámit studenty se systémem poznatků o tělesné kultuře, o jejích východiscích, subsystémech, vnějších i vnitřních souvislostech a se systémem základních pojmů oboru.

Získat poznatky, dovednosti a schopnost studentů aplikovat je v praxi ve vyučovací hodině s dětmi s následnou sebereflexí a diagnostikou a evaluací efektivity vyučovací jednotky.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (26.05.2019)
Deskriptory

Přímá výuka 24 hodin

Příprava na hodiny (za semestr) 25 hodin

Samostudium 10 hodin

Příprava na klasifikovaný zápočet 20 hodin

Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (08.02.2022)
Literatura

Hodaň,B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.
Hogenová, A. aj. Pohyb a tělo. Praha: Karolinum 1998, ISBN 80-7184-580-9
Hogenová,A. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2001.
Hogenová,A. Etika a sport. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-499-3
Hošek,V. Kinezioprotekce kvality života. Studia kinantropologica., 1, České Budějovice: JČU PedF, 2000, s. 11-15.
Hrabinec,J. Prostor pro porozumění tělesné kultuře. In: Prostory porozumění - výchova, umění, sport. Praha: UK PedF, 2003. s. 56-62. ISBN 80-7290-124-9.
Hrabinec,J. Tělesná kultura a hledání harmonie života. In: Tělesná výchova a sport na přelomu století. Praha: FTVS UK, 1997, s. 701-71. ISBN 80-902147-2.X
Rýdl,M. Kapitoly z filozofie tělesné kultury. Praha: Univerzita Karlova, 1993.
Slepičková, I. Sport a volný čas. Praha: Karolinum 2000. ISBN 80-246-0044-7.
Svoboda,B., Hošek,V.Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Praha: Univerzita Karlova, 1992.
Teplý, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha: ČASPV, 1995. ISBN 80-85910-02-0

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz
Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF.

Dlouhý, M. Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2011.
Mužík, L., Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.
Mazal, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.
Měkota, K., Kovář, R. at al. Unifittest (6 - 60). Olomouc: UP, 1995.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České Budějovice. INCA, 1999.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Týdny zdraví ve škole. České Budějovice. JČU, 2001.
Dobrý, L., Svatoň, V. Analýza didaktické interakce. Praha: UK FTVS.
Adamírová, J. Hravá a zábavná výchova pohybem. Základy psychomotoriky. Praha: Unie zdravotní tělesné výchovy, 2003.

 

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (26.05.2019)
Sylabus -

Tělesná kultura jako společenský jev a součást kultury lidstva, její charakteristika, struktura a funkce v životě jednotlivce i společnosti. Tělesná výchova, sport a pohybová rekreace jako základní podsystémy TK, jejich specifické funkce a vzájemný vztah. Sport v procesu socializace člověka, jeho podstata a funkce v moderní společnosti. Přístupy k členění jeho struktury. Specifika vrcholového sportu.Filozofická, antropologická a sociologická východiska teorie tělesné kultury. Místo tělesné kultury v jednotlivých etapách vývoje kultury lidstva (antropogeneze, sapientace, humanizace). Tělesná kultura a její vztahy k materiální kultuře, kultuře mezilidských vztahů a kultuře duchovní. Místo pohybu v životě člověka i společnosti. Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Hypokineze a její důsledky. Kvalita života a životní styl. Systémové pojetí tělesné kultury, její struktura, funkce a vazby jejích subsystémů. Systém základních pojmů tělesné kultury. Otázky tělesné zdatnosti, výkonnosti a psychické odolnosti.  Etické, ekologické a estetické souvislosti TK. Kinantropologie jako vědní obor, jeho struktura a metodologie. Přínos dílčích vědních disciplín k vytváření teorie tělesné kultury.

Zpracování a realizace praktických příprav vyučovacích hodin ve třídách 1. st. ZŠ, následná sebereflexe a evaluace na základě diagnostických metod. Možnosti realizace pohybových aktivit v režimu dne, zhodnocení prostředí školy z tohoto pohledu, zpracování integrovaného projektu, zpracování projektu podporujícího pohybové aktivity ve vztahu ke zdravému prostředí školy. Zápočtové požadavky - zpracování tří příprav na jednotku TV, realizace jedné z příprav, sebereflexe a analýza, zpracování integrovaného projektu pro vyučování, zpracování projektu prostředí podporujícího pohybové aktivity. Klasifikovaný zápočet - teoretické znalosti a schopnosti jejich aplikace.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (26.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky ke splnění předmětu (zápočtu či zkoušky) jednoznačně vycházejí z obsahu sylabu, anotace a prostudovaného avizovaného seznamu literatury v popisu daného předmětu v SIS a jsou dále upřesněny vyučujícím vždy na začátku semestru.

1) Seminární práce dle výběru studenta v rámci obsahu předmětu (viz anotace) v ppt a její ústní prezentace.
2) Úspěšnost ve vědomostním písemném testu.

3) Zpracování a realizace praktických příprav vyučovacích hodin ve třídách 1. st. ZŠ

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (20.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK