PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika TV s praxí – pro zaměření HV, VV, DV, cizí jazyk - OPMN0T205B
Anglický název: Teaching methods and techniques in physical education with practice
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 80 / 86 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Záměnnost : OKMN0T201B
Je korekvizitou pro: OPMN0R204B, OPMN0F202B, OPMN0A198B, OPMN0G200B, OPMN0VV, OPMN0DV, OPMN0HV
Je neslučitelnost pro: OPMN0T341B, OPMN0T342B, OPMN0T344B, OPMN0T345B, OPMN0T346B, OPMN0T347B, OPMN0T348B, OPMN0T349B, OPMN0T337B, OPMN0T339B, OPMN0T335B, OPMN0T333B, OPMN0T343B, OPMN0T340B, OPMN0T338B, OPMN0T334B, OPMN0T336B
Je prerekvizitou pro: OPMN0N331B, OPMN0N318B, OPMN0N319B, OPMN0N320B, OPMN0N321B, OPMN0N323B, OPMN0N324B, OPMN0N325B, OPMN0N327B, OPMN0N328B, OPMN0N329B, OPMN0N330B
Je záměnnost pro: OKMN0T201B
Anotace -
Shrnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností pro vyučování TV na 1. st. ZŠ. Způsob života, potřeby dětí, zdravotně orientovaná TV, ontogeneze motoriky, pohybové schopnosti a dovednost, formy, metody, postupy, organizace v TV, zájmové formy. Praktická práce s dětmi a analýza vyučovacích hodin. 3 kredity/90 hod., předmět je zakončen zkouškou Plánované aktivity studentů: 12 hod. přednášek, 12 hod. seminářů, 12 hod. průběžná příprava na výuku, 10 hod. pedagogická praxe včetně vypracování přípravy a reflexe, 18 hod. rozvoj vlastních didakticko – organizačních a metodických dovedností v rámci tělesné výchovy, na zvolené škole 1 hodina odučená + 2 náslechy (s potvrzením) 26 hod. samostudium a příprava na zkoušku
Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (17.09.2021)
Cíl předmětu -

Na základě teoretických a praktických poznatků a dovedností pro vyučování TV na 1. st. ZŠ osvojit praktickou práci s dětmi.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (25.05.2019)
Deskriptory

Přímá výuka 24 hodin

Samostudium, konzultace 25 hodin

Příprava na zkoušku 25 hodin

Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (08.02.2022)
Literatura

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz
Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF.
Mužík, L., Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.
Mazal, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České Budějovice: INCA 1999.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Týdny zdraví ve škole. České Budějovice: JČU, 2001.

Dlouhý, M. Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2011.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (25.05.2019)
Sylabus -

Teoretické přednášky: tělesná výchova v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání, pojetí zdraví, výchova ke zdravému způsobu života, dítě a jeho potřeby, ontogeneze motoriky, formy, metody, styly řízení v TV, diagnostika v TV a diagnostika vyučovacího procesu, bezpečnost v TV, metodicko - organizační aspekty výuky TV, autoevaluace a hodnocení v TV. Semináře: praktická aplikace teoretických poznatků včetně užití metod evaluace.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (08.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky ke splnění předmětu (zápočtu či zkoušky) jednoznačně vycházejí z obsahu sylabu, anotace a prostudovaného avizovaného seznamu literatury v popisu daného předmětu v SIS a jsou dále upřesněny vyučujícím vždy na začátku semestru. Okruhy otázek jednoznačně vyplývají ze sylabu předmětu (tzn.: tělesná výchova v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání, pojetí zdraví, výchova ke zdravému způsobu života, dítě a jeho potřeby, ontogeneze motoriky, formy, metody, styly řízení v TV, diagnostika v TV a diagnostika vyučovacího procesu, bezpečnost v TV, metodicko - organizační aspekty výuky TV, autoevaluace a hodnocení v TV). Požadavky ke zkoušce - aktivní účast na seminářích, praktické řízení hodiny na vylosované (zadané) téma, zpracování tří příprav na jednotku TV, potvrzení o odučené hodině a násleších na vybrané škole, písemná zkouška.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (08.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK