PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývojová psychologie II - OPBP3Q203A
Anglický název: Developmental Psychology II
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 90 / 90 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBP3Q103A
Je prerekvizitou pro: OPBP3Q305A, OPBP3Q503B, OPBP3Q409A, OPBP3Q408A
Anotace -
Předmět Vývojová psychologie II je zaměřen na pokračování a rozšíření propedeutiky jedné ze základních psychologických disciplín. Prerekvizitou pro tento kurz je splnění kurzu Vývojová psychologie I. (zimní semestr). V průběhu semestru se studenti seznámí s rozmanitými aspekty vývoje jedince od školního věku po smrt. V rámci akcentu na teorie celoživotního vývoje budou studenti motivováni ke kritickému myšlení, hledání souvislostí mezi nejznámějšími teoriemi vývoje a dílčích fenoménů vývoje jedince, i orientaci v aktuálním směřování empirického zájmu české i světové vývojové psychologie. Reflektována budou aktuální témata a měnící se trendy v současné vývojové psychologii, které budou studenti sami aktivně vyhledávat i diskutovat v seminární části kurzu. V předmětu bude kladen velký důraz nejen na seznámení studujících s klíčovými poznatky, ale také na jejich aplikaci a diskusi. Předmět bude strukturován do následujících tematických bloků: 1) Mladší školní věk: Vymezení období a klíčových charakteristik etapy, Tematizace rané gramotnosti a její vývoje, kognitivní vývoj a vývoj metakognice, vývoj exekutivních funkcí a autoregulace, Změny v socializaci jedince - role školáka, Sebepojetí, identita, Mladší školní věk v odraze vývojových teorií, Vývoj morálky jedince, Longitudinální studie (ELSPAC, aj.); 2) Adolescence - změna diskurzu: aktuální pojetí, diferenciace, terminologie, konstrukty adolescence, historická komparace vývoje pojetí (od bouře a konfliktu po autorizovanou konceptualizaci vlastního životního prostoru), Adolescence v odraze vývojových teorií, psychologických škol, Ranná adolescence (starší školní věk), pubescentní změny fyzické, hormonální, kognitivní, emocionální, identitní, Charakteristika genderových rozdílů, Změny v roli školáka, Změny v oblasti identity, sebepojetí, Rizikové oblasti v chování i prožívání jedince, Vrstevnické a romantické vztahy; 4) Střední a pozdní adolescence: Časové vymezení, biologické, sociální, emoční a osobnostní změny, Pohlavní identita, sexuální zrání, partnerské vztahy, Klíčové otázky profesní a vzdělanostní orientace, Adolescenti jako klienti poradenských a terapeutických služeb - specifika přístupu, Adolescent na prahu dospělosti, rozostření hranic - sociokulturní, ekonomické a demografické konsekvence, Hodnotová orientace, rizikové chování adolescentů; 5) Vymezení koncepce vynořující se dospělosti: Emerging Adulthood (J. J. Arnett), specifika, úkoly, Odůvodnění teorie, Kritika; 6) Raná dospělost: Vymezení, biologické, psychické, sociální a osobnostní změny, Osobnostní zralost, nové sociální role, Tematizace krok založení rodiny, reprodukční otázky, význam rodičovství, manželství, partnerství, Orientace na trhu práce, ambivalence očekávání okolí a osobních rozhodnutí, Formy životního stylu (empirické studie), Raná dospělost a problémy řešené v poradenských a terapeutických službách; 7) Střední a pozdní dospělost: Vymezení období a stěžejní úkoly v osobnostním zrání, Identitní otázky, Vývoj rodiny, odchod dětí, nové impulzy v partnerských vztazích, životní styl, Involuční ozvěny, stabilita versus úzkost, vrchol produktivity, krize středního věku - aktuální koncepty, Pozdní dospělý na trhu práce; 8) Aktuální partnerské a rodinné otázky v kontextu životního cyklu člověka: Reflexe institutu manželství v demografických trendech, Nesezdaná soužití, Rodina a rozvod, střídavá péče., Doplněné rodiny, Fenomén single, Spolubydlení, Homosexuální svazky, Náhradní rodinná péče, Neplodnost a partnerství, surogátní mateřství; 9) Rané stáří: Vymezení a periodizace, Involuční změny, Proměny kognitivních, tělesných i emočních funkcí, Sebepojetí, specifika, Odchod do důchodu, změna životního stylu, rytmu, sociálního statutu, Ageismus, Stáří a rodinné vztahy, Kvalita života ve stáří; 10) Pravé stáří: Vymezení a charakteristika, Proměny psychických i fyzických funkcí, Možnosti oddálení degenerativních změn - výzkumy, rozvoj kognitivní stimulace versus chybějící psychologické služby, Gerontopsychologie jako nedílná součást přípravy psychologa. Paliativní péče; 11) Fenomén umírání a smrti: Umírání a smrt jako psychologický fenomén, Vývoj konceptu smrti od dětství, Fáze smiřování se se ztrátou (Kübler-Rossová); 12) Zásadní otázky psychologie celoživotního vývoje: Reflexe důležitých teoretických konceptů vývojové psychologie, Life -span teorie, Biodromální teorie
Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (08.04.2020)
Cíl předmětu

Cílem kurzu je získání kvalitní orientace ve vývojových úkolech jednotlivých vývojových etap od nástupu dítěte do školy, po smrt jedince. Studující umí definovat a popsat specifika somatického, kognitivního, sociálního, emočního, identitního vývoje v jednotlivých etapách, umí v souvislostech vysvětlit klíčové změny s ohledem na aktuální empirické studie i teorie vývoje. Předmět má profilový charakter, je součástí státních závěrečných zkoušek.

Poslední úprava: Presslerová Pavla, PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Deskriptory
Celková časová zátěž studenta 150,0
Přidělené kredity 5
Zakončení Zk
   
Přímá výuka  
Přednášky: 2
Cvičení: 1
   
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 60 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 30 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 10 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 25 hodin
Poslední úprava: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (20.02.2022)
Literatura

ARNETT, J. J. Adolescence and Emerging Adulthood. Pearson Upper Saddle River : Prentice Hall, 2009

FARKOVÁ, M. Dospělost a její variabilita. Praha: Grada, 2009. 

GRUSS P. (ed.) Perspektivy stárnutí z pohledu psychologie celoživotního vývoje. Praha: Portál, 2009. 

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 

JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita. Vývoj a úskalí. Praha: Grada, 2008. 

KLUSÁK, M. a KUČERA, M. Dětské hry - games. Praha: Karolinum, 2010.

MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003. 

MACEK, P., LACINOVÁ, L. (eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister &Principal, 2006.

SETTERSTEN, R. A. a kol. On the frontier of adulthood : theory, research, and public policy. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

SHEEYOVÁ, G. Průvodce dospělostí: šance a úskalí druhé poloviny života. Praha: Portál 1999

VAVRDA, V. Soudobé otázky psychoanalýzy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 

WINNICOTT, D. Lidská přirozenost. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998. 

Poslední úprava: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (28.01.2020)
Sylabus

1)  Mladší školní věk  

·         Vymezení období a klíčových charakteristik etapy.

·         Tematizace rané gramotnosti a její vývoje.

·         kognitivní vývoj a vývoj metakognice, vývoj exekutivních funkcí a autoregulace.

·          Změny v socializaci jedince - role školáka

·         Sebepojetí, identita.

·         Mladší školní věk v odraze vývojových teorií

·         Vývoj morálky jedince 

·         Longitudinální studie (ELSPAC, aj.)

2)  Adolescence - změna diskurzu

·                    aktuální pojetí, diferenciace, terminologie, konstrukty adolescence.

·                    historická komparace vývoje pojetí (od bouře a konfliktu po autorizovanou konceptualizaci vlastního životního prostoru). 

·                    Adolescence v odraze vývojových teorií, psychologických škol.

3)  Raná adolescence (starší školní věk)

·         pubescentní změny fyzické, hormonální, kognitivní, emocionální, identitní.

·         Charakteristika genderových rozdílů.

·         Změny v roli školáka

·         Změny v oblasti identity, sebepojetí

·         Rizikové oblasti v chování i prožívání jedince

·         Vrstevnické a romantické vztahy

4)   Střední a pozdní adolescence

·         Časové vymezení, biologické, sociální, emoční a osobnostní změny.

·         Pohlavní identita, sexuální zrání, partnerské vztahy

·         Klíčové otázky profesní a vzdělanostní orientace.

·         Adolescenti jako klienti poradenských a terapeutických služeb - specifika přístupu.

·         Adolescent na prahu dospělosti, rozostření hranic - sociokulturní, ekonomické a demografické konsekvence.

·         Hodnotová orientace, rizikové chování adolescentů.

5) Vymezení koncepce vynořující se dospělosti

·         Emerging Adulthood  (J. J. Arnett), specifika, úkoly.

·         Odůvodnění teorie

·         Kritika

6)  Raná dospělost

·         Vymezení, biologické, psychické, sociální a osobnostní změny.

·         Osobnostní zralost, nové sociální role.

·         Tematizace krok založení rodiny, reprodukční otázky, význam rodičovství, manželství, partnerství.

·         Orientace na trhu práce, ambivalence očekávání okolí a osobních rozhodnutí. 

·         Formy životního stylu (empirické studie).

·         Raná dospělost a problémy řešené v poradenských a terapeutických službách.

7)  Střední a pozdní dospělost

·         Vymezení období a stěžejní úkoly v osobnostním zrání.

·         Identitní otázky.

·         Vývoj rodiny, odchod dětí, nové impulzy v partnerských vztazích, životní styl.

·         Involuční ozvěny, stabilita versus úzkost, vrchol produktivity, krize středního věku - aktuální koncepty.

·         Pozdní dospělý na trhu práce.

8)  Aktuální partnerské a rodinné otázky v kontextu životního cyklu člověka 

· Reflexe institutu manželství v demografických trendech, Nesezdaná soužití.

· Rodina a rozvod, střídavá péče. 

· Doplněné rodiny.

·         Fenomén single.

·         Spolubydlení.

·         Homosexuální svazky.

·         Náhradní rodinná péče.

·         Neplodnost a partnerství, surogátní mateřství.

9)  Rané stáří

·         Vymezení a periodizace.

·         Involuční změny.

·         Proměny kognitivních, tělesných i emočních funkcí.

·         Sebepojetí, specifika.

·         Odchod do důchodu, změna životního stylu, rytmu, sociálního statutu.

·         Ageismus.

·         Stáří a rodinné vztahy.

·         Kvalita života ve stáří.

10)  Pravé stáří

·         Vymezení a charakteristika.

·         Proměny psychických i fyzických funkcí.

·         Možnosti oddálení degenerativních změn - výzkumy, rozvoj kognitivní stimulace versus chybějící psychologické služby.

·         Gerontopsychologie jako nedílná součást přípravy psychologa. Paliativní péče.  

11)  Fenomén umírání a smrti

·         Umírání a smrt jako psychologický fenomén.

·         Vývoj konceptu smrti od dětství.

·         Fáze smiřování se se ztrátou (Kübler-Rossová).

12) Zásadní otázky psychologie celoživotního vývoje 

·         Reflexe důležitých teoretických konceptů vývojové psychologie,

·         Life -span teorie,

·          Biodromální teorie

·         Diskuze, náměty, shrnutí

Poslední úprava: Presslerová Pavla, PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu

 Kurz je zakončen zkouškou, která se skládá ze dvou částí - první je písemný didaktický test z obou navazujících kurzů (vývojová psychologie I, II). Pokud bude studující úspěšný a získá hodnocení výborně či velmi dobře, bude mu tato známka zapsána do SISu. POkud ale bude hodnocení v písemné části dobře či neprospěl/a - dostaví se studující k ústní zkoušce.

Okruhy témat i bližší informace k didaktickému testu i k ústní části získají studenti na přednášce.

Poslední úprava: Presslerová Pavla, PhDr., Ph.D. (31.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK