PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do poradenství - OPBP3Q408A
Anglický název: Introduction to Counselling
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 45 / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Prerekvizity : OPBP3Q202A, OPBP3Q203A
Anotace -
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o poradenství a umožnit rozvoj některých dovedností, které se uplatní v poradenské práci s klienty. Předmět představuje poradenství jako specifickou psychologickou sféru a jako specifickou odbornou profesní činnost, která se realizuje ve vnitřně členěném systému poradenských služeb. Důraz bude kladen také na typy poradenských zakázek od různých skuin klientů. Představen bude i poradenský proces a jeho jednotlivé fáze a strategie. Diskutovány budou i etické normy a dilemata v poradenství. V předmětu bude kladen velký důraz nejen na seznámení studujících s klíčovými poznatky, ale také na jejich aplikaci a diskusi.
Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (28.01.2023)
Deskriptory

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 80 hodinám.

Přímá výuka:

  • přednášky 10 hodin celkem
  • cvičení 10 hodin celkem

Příprava:

  • příprava na semináře: 10 hodin celkem 
  • samostudium odborné literatury 10 hodin celkem
  • skupinová práce: 10 hodin

Příprava na zkoušku: 30 hodin

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci Zoom, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván Moodle.

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (28.01.2023)
Literatura

BROWN D. a LENT. W. Handbook of counseling psychology. New York: 2000.

DRAPELA, J. V. a HRABAL, VL. Vybrané poradenské směry: teorie a strategie. Praha: UK, 1995.

DRYDEN, W. Poradenství. Portál: Praha, 2008.

GABURA, J. a PRUZJNSKA, J. Poradenský proces. Praha: Slon, 1995.

GALDARD, K. D. Counselling children: a practical introduction. London: Sage, 1998.

HADJ MOUSSOVÁ, Z. a VALENTOVÁ, L. Poradenské teorie a strategie. Praha: UK, 2002.

HRABAL, VL. st. Přehled poradenských teorií a strategií. In HADJ MOUSSOVÁ, Z. a VALENTOVÁ, L. Poradenské teorie a strategie. Praha: PF UK, 2002.

HUTCHBY, I. The discourse of child Counselling. Amsterodam: 2007.

KOPRIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992.

MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991.

NOVÁK, T. Manželské a rodinné poradenství. Grada: Praha, 2006.

PEŠOVÁ, I. a ŠAMALÍK, M. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Grada: Praha, 2006.

VAGNEROVA, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004.

Poslední úprava: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (02.02.2020)
Sylabus

Předmět bude strukturován následujících tematických bloků: 

1. Poradenství v systému psychologických disciplín, laické vs. odborné poradenství, poradenství jako odborná profesní činnost

2. Členění poradenských služeb v aplikační sféře - poradenství ve výchově a vzdělávání, vysokoškolské poradenství, poradenství pro ohrožené skupiny klientů. 

3. Partnerské a manželské poradenství, vztahové poradenství. 

4. Kariérové poradenství, firemní poradenství.

5. Poradenský proces, cíle, metody, průběh, očekávání klientů, práce se zakázkou. Poradenské činnosti - prevence, diagnostika, náprava a intervence, informační a konzultační činnost.

6. Etické aspekty poradenské práce. Supervize jako nedílná součást výkonu činnosti poradce. 

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (28.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na seminářích, zapojení se do řešení skupinového úkolu a jeho prezentace.  

Zkouška bude realizována formou testu. Obsah testu je dán výukovými okruhy, bude mít podobu uzavřených a otevřených otázek, pro úspěšné absolvování minimální výkon 60% (hodnocen známkou 3).

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (28.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK