PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Antropologie rodiny - OPBO4O042B
Anglický název: Anthropology of Family
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 40 / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Prerekvizity : OPBO4O012A, OPBO4O023A
Anotace
K nejstarším oborům sociální a kulturní antropologie patří výzkum příbuzenství jako integračního principu všech typů společností. Na jeho základě vzniká řada menších i větších skupin včetně rodiny, jejíž evropská forma je mylně považována za univerzální. Kurz seznamuje nejen s pojetím rodiny a rodinných rolí v různých kulturách světa, nýbrž zasazuje tuto problematiku i do širšího rámce studií příbuzenských systémů a jejich proměny v prostoru a čase. Zkoumá tedy i to, jakou funkci mohou příbuzenské systémy získávat v různých typech společností. Z antropologické a sociologické perspektivy nahlíží kurz nejen na elementární pojmy, které si typicky spojujeme s termínem rodina v českém prostředí, nýbrž i na takové projevy sociability, o jejichž společenský status se vedou spory ve veřejném prostoru. Studující se tak učí chápat rodinu a s ní související pojmy jako součást synchronních a diachronních procesů, které se podílejí na utváření společenské podstaty člověka a jeho individuální totožnosti.
Poslední úprava: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (22.04.2021)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je osvojit si poznatky a vědomosti vymezené anotací a sylabem kurzu a naučit studující chápat rodinu a příbuzenské systémy v jejich mnohostranných funkcích, jejich vazbách na další společenské jevy a v jejich rozmanitosti, která je podmíněna kulturně, sociálně i historicky. Tím výrazně rozšiřuje obzor za rámec ahistorismu, etnocentrismu a europocentrismu, jimiž bývá v neodborné veřejnosti často poznamenána veřejná debata na toto klíčové téma, jež souvisí s celou řadou otázek probíraných v rámci základů společenských věd na školách základního i středního stupně.

Poslední úprava: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (21.08.2019)
Deskriptory

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Samostudium literatury (za semestr)

40 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

12 hodin

           

Plnění předmětu          

Seminární práce

0 hodin

Příprava na zápočet

10 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodin

Poslední úprava: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (26.01.2023)
Literatura

Povinná literatura:

ERIKSEN, Thomas. H. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál 2008. ISBN 978-80-7367-465-6.

FROMM, Erich. Teorie lásky. In: Fromm, Erich. Umění milovat. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0806-8.

GOODY, Jack. Proměny rodiny v evropské historii: historicko-antropologická esej. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-396-7.

MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. ISBN 80-86429-25-3.

 

Doporučená literatura:

Horský, Jan a Pražáková Seligová, Markéta. Rodina našich předků. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-195-6.

Kuchařová, Věra a kol. Česká rodina na počátku 21. století: životní podmínky, vztahy a potřeby. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN 978-80-7416-333-3.

MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíce potřebují. Praha: Portál 1995. ISBN 978-80-7367-504-2.

Matoušek, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. ISBN 80-86429-19-9.

MOŽNÝ, IVO. RODINA A SPOLEČNOST. PRAHA: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), 2008. ISBN 978-80-86429-87-8.

MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: SLON 1999. ISBN 80-85850-75-3.

Rabušic, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou?: porodnost v sociologické perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. ISBN 80-86429-01-6.

Poslední úprava: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (22.04.2021)
Sylabus

1. Příbuzenství a původ
2. Manželství a aliance
3. Rodina jako proměnlivá instituce
4. Klasické teorie rodiny
5. Novější teorie rodiny
6. Rodina jako základ nerovnosti
7. Teorie lásky a sociální pouto
8. Založení rodiny
9. Rodiče, dítě a socializace
10. Konec rodiny?
11. Současná rodina v praxi
12. Alternativní formy soužití.
Poslední úprava: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (22.04.2021)
Podmínky zakončení předmětu
  • Aktivní účast v seminářích
  • Prezentace skupinové práce
  • Průběžné plnění úkolů
  • Písemné ověření znalostí 
Poslední úprava: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (21.08.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK