PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Oborová didaktika 1 - OPBO4O041A
Anglický název: Domain Didactics 1
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 79 / 82 (79)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
Vyučující: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Ondráček, Ph.D.
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBO4O051A
Anotace -
Předmět Oborová didaktika 1 představuje pro studenty bakalářského studia první vstup do otázek vzájemných souvislostí mezi filosofií, společenskými vědami, filosofií výchovy, teorií výchovy a vzdělávání, pedagogikou a problematikou teorie a praxe výuky občanské výchovy a společenských věd. Protože se ve výše uvedeném smyslu jedná o kurz úvodní, je zaměřen na to, aby studenty uváděl do obzoru výše pojmenovaných souvislostí, pomáhal jim se v nich orientovat a motivoval je k rozvíjení vlastního didaktického myšlení. Předmět seznamuje studenty s různými úhly pohledů na vzdělávání, např. personalistickými, spiritualistickými, kognitivně psychologickými a dalšími teoriemi.
Poslední úprava: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (14.11.2022)
Cíl předmětu

Cílem oborové didaktika 1 je vybudovat didaktické základy pro výuku občanské výchovy a společenských věd a seznámit jej interakčním paradigmatem didaktiky a s rolí didaktické transformace v přípravě vyučovacího procesu. 

Poslední úprava: Šíp Radim, doc. Mgr., Ph.D. (07.03.2024)
Deskriptory

 

Celková časová zátěž studenta

60 - 80

Přidělené kredity

3

Zakončení

Z

   

Přímá výuka

 

Přednášky:

1

Cvičení:

1

   

Příprava na výuku

 

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

20 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 - 40 minut

Samostudium literatury (za semestr)

8  hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

10 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

6 - 10 hodin

 

 

Plnění předmětu

 

Seminární práce

8 - 10 hodin

Příprava na zápočet

4 - 5 hodiny

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodin

Poslední úprava: Šíp Radim, doc. Mgr., Ph.D. (07.03.2024)
Literatura

Povinná literatura:

BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání / Yves Bertrand ; přeložil Oldřich Selucký. 1998. ISBN 8071782165.

KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0.

VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2017.

ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Brno: MU 2016.

YOUNG, M., MULLER, Johan. On the powers of powerful knowledge. Review of Education, Vol. 1, No. 3, 2013, pp. 229–250.

Doporučená literatura

HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-670-3.
JANÍK, Tomáš. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno: Paido, 2007. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-139-3.
JIRÁSKOVÁ, Věra. Základy společenských věd : pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žákyDíl 2, Péče o obec (o polis). Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86861-29-5.
KOŤA, Jaroslav a kol. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. I. díl, Péče o duši (O osobní identitu). Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86861-30-9.
PELCOVÁ, Naděžda a kol. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. Díl 3, Péče o jazyk a komunikaci: (péče o logos jako smysluplnou řeč). Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86861-28-7.
SLAVÍK, Jan a kol. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. Syntézy výzkumu vzdělávání; svazek 3. ISBN 978-80-210-8568-8.
SLAVÍK, Jan, Jana STARÁ, Klára ULIČNÁ a Petr NAJVAR. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-210-8758-3.
ZICHA, Zbyněk. Vybrané otázky filosofie výchovy. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-658-1.

 

Rozšíření literatury studenti najdou v moodlu / v teams.Poslední úprava: Šíp Radim, doc. Mgr., Ph.D. (07.03.2024)
Sylabus

Sylabus předmětu rozdělený do výukových bloků:

1

1. blok výuky - 8. 3. 24

 • sylabus předmětu (jaro 24)
 • podmínky splnění předmětu
 • vztah přednášek a semináře OD I – žákovská úroveň znalosti jako východisko didaktické transformace (DT)
 • vztah sociálních/humanitních věd a učitelství OV/ZSV
 • občanská gramotnost / občanské myšlení
 • pedagogické teorie – Bertrandovo dělení podle os: osa: subjekt (žák), objekt (předměty/disciplíny), společnost (druzí lidé, svět, univerzum), osa pedagogických interakcí
 • osa pedagogických interakcí  (OPI)
 • jádro učitelské profese: didaktická transformace (vztah mezi OPI a DT)

 2. blok výuky – 19. 4. 24

 • didaktická transformace
  • akademická znalost
  • úrovně žákovské znalosti
  • didaktická redukce a transformace
 • akademická znalost a její transformace
 • žákovská znalost a její kontext
 • Vygotskij a pochopení významu žákovské znalosti
 • DT
  • př. rodina / globalizace /

 3. blok výuky – 3. 5. 24

 • výukové cíle
 • hodnoty a postoje vyučujícího, neutralita a výběr cílů
 • další faktory podmiňující výběr cílů
  • občanská gramotnost
  • akademická znalost
  • profesní a společenská poptávka (RVP/RVPG)
  • zodpovědnost vyučujícího
 • typizace cílů podle úrovně znalostí
  • akademický
  • participativní (progresivistický)
  • emancipační (rekonstrukcionistický)
  • jejich vzájemný vztah
 • typizace cílů podle v rámci výukového záměru
  • př. rodina
Poslední úprava: Šíp Radim, doc. Mgr., Ph.D. (07.03.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět Oborová didaktika 1 je zakončen zápočtem a oceněn 3 kredity, jež odpovídají časové zátěži minimálně 75 hodin.

Dílčí požadavky k zakončení prředmětu:

 • aktivní účast na seminářích a kooperace se studenty v rámi seminářů (povolené jsou 2 absence s tím, že si studující dílčí úkoly doplní )
 • průběžné plnění dílčích úkolů zadávaných v jednotlivých seminářích
Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (30.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK