PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Oborová didaktika 2 - OPBO4O051A
Anglický název: Applied Didactics 2
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 80 / 75 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Ondráček, Ph.D.
Prerekvizity : OPBO4O041A
Anotace -
Předmět Oborová didaktika 2 vychází z předmětu Oborová didaktika 1 tím, že pomocí teorií vzdělávání analyzuje příklady kurikul společenských věd na sekundární škole. Předmět využívá dosavadních zkušeností a představ studujících o výchově k občanství: studenti své pojetí elicitují, reflektují a porovnávají s různými možnostmi koncepce této výchovy tak, jak se ustavily vzhledem k paradigmatům soudobých společenských věd. Studující se seznamují s tím, jak se učivo sekundární školy pojímá v kurikulárních dokumentech různých států.
Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (19.09.2023)
Cíl předmětu

Předmět vede k porozumění různým pojetím výchovy k občanství a základů společenských věd, seznamuje s pojetím předmětu v současném českém kurikulu. Učí kriticky posoudit plnění cílů předmětu v učebnicích a didaktických materiálech.

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (10.09.2023)
Deskriptory

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Samostudium literatury (za semestr)

10 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

15 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

20 hodin

               

Plnění předmětu           

Seminární práce

 0 hodin

Příprava na kolokvium

10 hodin

Příprava na zkoušku                           

0 hodin

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (19.09.2023)
Literatura

BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. Studium (Portál). ISBN 80-7178-216-5.
DVOŘÁK, Dominik, Jakub HOLEC a Michaela DVOŘÁKOVÁ. Kurikulum školního vzdělávání: zahraniční reformy v 21. století. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. ISBN 978-80-7603-017-6.
DVOŘÁKOVÁ, Michaela, Veronika PAJPACHOVÁ.  Úloha výchovy k občanství v základním vzdělávání očima „občankářů". Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, roč. 3, č. 1, s. 87 - 107. ISSN 2533-7882.
KNOWLEX, R. T. a A. J. CASTRO. The implications of ideology on teachers’ beliefs regarding civic education. Teaching and Teacher Education [online]. 2019, v.77, p.226-239. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0742051X18301744.
KNOWLES, R. T. Teaching Who You Are: Connecting Teachers’ Civic Education Ideology to Instructional Strategies. Theory & Research in Social Education [online]. 2017, v.46, n.1, p. 68-109. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00933104.2017.1356776.
Pasch, Marvin a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (14.10.2019)
Sylabus

1. Analýza pojetí občanské výchvoy a základů společenských věd v českém kurikulu RVP ZV a G

2. Komparace pojetí společenských věd v kurikulárních dokumentech vybraných států 

3. Analýza zadaného tématu v učebnicích, reflexe pojetí tématu 

4. Seznámení s vybranými didaktickými materiály pro výuky Ov a ZSV

5. Didaktická analýza a kritické posouzení zadaného didaktického materiálu 

6. Reflexe problémů a výzev společenskovědního vzdělávání

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (10.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu
  • Průběžné plnění úkolů
  • Prezentace skupinové práce u tématu 3 a 5
  • Kolokvium
Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (10.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK