PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Komparativní pedagogika - OKN03N404A
Anglický název: Comparative Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Je prerekvizitou pro: OKN03N205A
Anotace -
Cílem kurzu je otevřít studentům prohloubení v oblasti metodologie srovnávací pedagogiky. Tematika kurzu je dále specifikována ve vztahu k předškolní výchově tak, aby studenti na vybraných typických příkladech jednotlivých zemí porozuměli komparaci: podmínek ovlivňujících fungování předškolního vzdělávání v kontextu sociálních, ekonomických a politických aspektů. Témata: 1.) Odlišnost cílů předškolního vzdělávání a rozdílné pojetí dětství. 2.) Pojetí kurikula v zahraničí a kurikulární dokumenty. 3.) Raná výuka jazyků v mezinárodním srovnání. 4.) Rozmanité přístupy k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich diagnostice a podpoře. 5.) Kvalifikace pedagogického personálu. 6.) Řízení předškolních institucí. 7.) Evaluace kvality předškolních institucí.
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)
Cíl předmětu

Záměrem kurzu je získat hlubší vhled do tematizovaných oblastí, určit základní proměnné evropských trendů předškolní výchovy a formulovat základní postuláty nezbytně přítomné v reformách české předškolní výchovy v evropských souvislostech.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)
Deskriptory

Vyčíslení studijní zátěže: 8h přímá výuka,  22h příprava na výuku, 12h samostudium literatury, 10h práce se studijními materiály, 8 h plnění průběžných úkolů, 15h seminární práce, 12h příprava na zápočet. Celkem 89h.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)
Literatura

DVOŘÁK, Dominik et al. Srovnávací pedagogika: proměny a výzvy. 1. vydání. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015. 184 stran. ISBN 978-80-7290-860-8.

EACEA, Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Vzdělávání a péče v raném dětství v Evropě: překonávání sociálních a kulturních nerovností. Praha: ÚIV, 2010. ISBN 978-92-9201-025-6.

European Commission/EACEA/Eurydice. Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019.

European Commission/EACEA/Eurydice. The Structure of the European Education Systems 2019/20: Schematic Diagrams. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019.

LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, Barbora. Právo na šanci: předškolní výchova v Německu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. 327 stran. ISBN 978-80-7290-927-8.

Loudová Stralczynská, B., Stará, J., Selbie, P., & Ristić, P. (2022). Educating Pre-primary and Primary Teachers Today: Quality Initial Professional Studies for Teachers in Six European Union Countries. Charles University, Faculty of Education. DOI: 10.14712/9788076033337.

OECD. Education at a Glance 2019: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2019.

OECD. Providing Quality Early Childhood Education and Care: Results from the Starting Strong Survey 2018, TALIS. Paris: OECD Publishing, 2019. Dostupné z: https://doi.org/10.1787/301005d1-en.

PRŮCHA, Jan. Srovnávací pedagogika: mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. 3., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2015. 333 stran. ISBN 978-80-262-0870-9.
 
SHUEY, E. et al. Curriculum alignment and progression between early childhood education and care and primary school: A brief review and case studies. OECD Education Working Papers, No. 193. Paris: OECD Publishing, 2019. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1787/d2821a65-en

SYSLOVÁ, Zora, Irena, BORKOVCOVÁ a Jan PRŮCHA. Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Komparace české a zahraniční studie. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 987-80-7478-354-8.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)
Sylabus

Témata:

1.) Odlišnost cílů předškolního vzdělávání a rozdílné pojetí dětství.

2.) Pojetí kurikula v zahraničí a kurikulární dokumenty.

3.) Raná výuka jazyků v mezinárodním srovnání.

4.) Rozmanité přístupy k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich diagnostice a podpoře.

5.) Kvalifikace pedagogického personálu.

6.) Řízení předškolních institucí.

7.) Evaluace kvality předškolních institucí.

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Zpracovávají seminární práci dle pokynů zadaných vyučujícím na začátku semestru na 1. setkání.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Studijní opory

Studijní opory jsou studentům k dispozici v Moodle na linku: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8873.

Klíč k přihlášení obdrží studenti na prvním setkání.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK