PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vztahy předškolního a primárního vzdělávání - OKN03N205A
Anglický název: Relations Between Pre-Primary and Primary Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Vyučující: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Prerekvizity : OKN03N404A
Anotace -
Předmět je koncipován jako odborný diskurz do problematiky návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání. Témata: 1.) Vývoj odborné terminologie (školní připravenost, školní zralost, školní způsobilost, historický kontext atd.). 2.) Problematika kompetencí budoucího školáka (provázanost kurikulární RVP PV, RVP ZV). 3.) Metody pedagogické diagnostiky školní připravenosti, vedení a využití dětského portfolia. 4.) Spolupráce mateřské školy s dalšími institucemi v českém a mezinárodním kontextu (pedagogicko-psychologickou poradnou, základní školou, přípravnými třídami atd.). 5.) Naplňování vzdělávacího stupně ISCED 0 a ISCED 1 v zahraničí. 6.) Možnosti realizace povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání v kontextu osobnostně orientované předškolní výchovy. 7.) Vývojový mezník vstup dítěte do 1. třídy ZŠ (zápis do ZŠ, počáteční adaptace v první třídě atd.) a problematika předčasného zahájení povinné školí docházky, OŠD, dodatečných OŠD. 8.) Problematika přechodu dítěte mezi preprimárním a primárním vzděláváním v kontextu vývojových trendů v Evropě a inspirace pro řešení problematiky v ČR.
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (25.03.2024)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je pedagogický vhled do problematiky proměny role dítěte v roli žáka; připravenost instituce primárního vzdělávání na individualizaci vzdělávacích cest; smysluplnost zjišťování školní připravenosti dětí v předškolním věku, a to v českém i mezinárodním kontextu.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (25.03.2024)
Deskriptory

Vyčíslení studijní zátěže: 5 kreditů

Rozsah přímé výuky v kombinovaném studiu: 12
Příprava na výuku
Samostudium literatury (za semestr) 40 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 14 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 25 hodin
Příprava na zápočet 25 hodin
E-learningový kurz (odkaz): https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8850
Studenti průběžně plní úkoly zadané vyučujícícm, pracují se studijními materiály a studují odbornou literaturu, vyhledávají související informace s tématem. 
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (12.02.2023)
Literatura

European Commission/EACEA/Eurydice. Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019.

BEDNÁŘOVÁ, J. et al. Školní zralost a její diagnostika. Praha: Raabe, 2017. ISBN 978-80-7496-319-3.

BEDNÁŘOVÁ, J. & ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Edika, 2015. ISBN 978-80-266-0658-1.

DANDOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J., NÁDVORNÍKOVÁ, H., PRAVCOVÁ, D. & PŘÍKAZSKÁ, I. Školní zralost a odklady školní docházky. Praha: Raabe, 2018. ISBN 978-80-7496-373-5.

GREGER, D., SIMONOVÁ, J, STRAKOVÁ, J. Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: UK PedF, 2015. ISBN 978-80-7290-861-5

CHVAL, M. & KROPÁČKOVÁ, J. Sociální dovednosti předškolních dětí a jejich vztah k dosahovaným kognitivním výsledkůmOrbis schoale. 2017, 11 (2), 93–117. ISSN

LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, Barbora. Právo na šanci: předškolní výchova v Německu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. 327 stran. ISBN 978-80-7290-927-8.

OECD. Education at a Glance 2019: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2019.

SYSLOVÁ, Z., KRATOCHVÍLOVÁ, J. & FIKAROVÁ, T. (2018). Pedagogická diagnostika v MŠ: práce s portfoliem dítěte. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1324-6.

ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., SOURALOVÁ, I. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc: PedF, 2012. ISBN 978-80-244-3345-5.

 

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (10.01.2022)
Metody výuky

Metody výuky jsou přednáška, práce s texty, skupinová práce a kolokviální diskuse.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (25.03.2024)
Sylabus

Témata:

1.) Vývoj odborné terminologie (školní připravenost, školní zralost, školní způsobilost, historický kontext atd.).

2.) Problematika kompetencí budoucího školáka (provázanost kurikulární RVP PV, RVP ZV).

3.) Metody pedagogické diagnostiky školní připravenosti, vedení a využití dětského portfolia.

4.) Spolupráce mateřské školy s dalšími institucemi v českém a mezinárodním kontextu (pedagogicko-psychologickou poradnou, základní školou, přípravnými třídami atd.).

5.) Naplňování vzdělávacího stupně ISCED 0 a ISCED 1 v zahraničí.

6.) Možnosti realizace povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání v kontextu osobnostně orientované předškolní výchovy.

7.) Vývojový mezník vstup dítěte do 1. třídy ZŠ (zápis do ZŠ, počáteční adaptace v první třídě atd.) a problematika předčasného zahájení povinné školí docházky, OŠD, dodatečných OŠD.

8.) Problematika přechodu dítěte mezi preprimárním a primárním vzděláváním v kontextu vývojových trendů v Evropě a inspirace pro řešení problematiky v ČR.

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (10.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět bude zakončen prezentací seminární práce.

Pokyny ke zpracování obdrží studenti na setkání kurzu.

Podmínkou je aktivní účast studenta na přímé výuce (50 %), plnění úkolů, studium literatury a příprava na setkání.

Výstupem předmětu je klasifikovaný zápočet.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (25.03.2024)
Studijní opory

Odkaz na kurz Moodle: 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8850

Přístupové heslo bude sděleno na prvním setkání.

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (10.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK