PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tradice českého vzdělávání - OD0115003
Anglický název: Tradition of Czech Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Patří mezi: PVP Pedagogika - PedF
Záměnnost : OPDQ1P123B
Je záměnnost pro: OPDQ1P123B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (14.01.2019)
Cílem kurzu je získat porozumění vývojovým tendencím a proměnným školství a výchovy na základě identifikace stěžejních událostí a historických okolností vedoucích k dějinným zvratům v tradicích české školy a výchovy.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (14.01.2019)

Základní literatura

 

CACH, Josef. Otakar Kádner: pedagogika, školství a jejich dějiny.Praha :Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

ČAPKOVÁ, Dagmar. Myslitelsko- vychovatelský odkaz Jana Komenského. Praha: Academia, 1989. ČSN ISO 690.

HERBART, Johann Friedrich. J.F.Herbart a jeho pedagogika.  Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977.

LINDNER, Gustav Adolf, DVOŘÁk, Karel a CACH, Josef. G.A. Lindner a jeho odkaz dnešku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970

PATOČKA, Jan. Filosofické základy Komenského pedagogiky. In Komeniologické studie . Praha : Oikúmené, 1997, s. 164-231. ISBN 80-86005-52-6.

KASPEROVÁ, Dana. Československá obec učitelská v kontextu reformy vzdělávání učitelů a reformy školy. Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2860-0.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Problémy československé školské reformy v meziválečném období I., II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-196-6.

VÁŇOVÁ, Růžena. Československé školství ve 30. letech (Příhodovská reforma). Praha: Pedagogická fakulta UK,  1995.

 

Rozšiřující literatura:

 

CHLUP, O., KUBÁLEK, J., UHER, J. Pedagogická encyklopedie I.-III. Brno : Novina, 1938-1940.

Úloha osobností a institucí  v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (prezentace školství a vzdělanosti). Edit. KASPER, Tomáš, PELCOVÁ, Naděžda, SZTOBRYN, Slawomir. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2286-6.

UHER, B. Nové školy v předválečném Československu. Praha: UK, 1971.

VÁŇOVÁ, R. Úsilí československého učitelstva o školskou reformu. Pokusné školy 20. let. Pedagogika,1992, 42, 2, 251-258. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (14.01.2019)

Zkouška bude mít podobu diskuze vyplývající ze seminární práce. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (14.01.2019)

Obsah:

• Kořeny a předpoklady tradice české školy (J. A. Komenský, česká komeniologie)

• Důrazy osvícenství, význam racionalismu pro rozvoj výchovného kontextu

• Význam J. F. Herbarta pro výchovu 19. století a rozvoj paradigma herbartistické školy, 

  český herbartismus

• Principy a projevy reformního hnutí

• Meziválečné československé reformní hnutí (legislativa, boj o reformu školy, učitelské

  organizace)

• Zvrat kontinuity české výchovné tradice (1939-1945, 1948-1989)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK