PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Morfologie českého jazyka - OB2303202
Anglický název: Morphology of Czech Language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2303403
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Prerekvizity : OB2303200
Záměnnost : OB2303403
Je prerekvizitou pro: OB2303005
Je záměnnost pro: OB2303403, OBUZ03103, OKNUZ03103
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (13.01.2017)
Vymezení morfologie, základní pojmy. Morfologie funkční a formální. Problematika slovních druhů. Morfologické kategorie. Vývojové tendence v českém tvaroslovném systému. Stylové, funkční a normativní aspekty morfologie češtiny.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (13.01.2017)

Literatura:

Adam, R. Morfologie. Příručka k povinnému předmětu bakalářského studia oboru ČJL. Praha: Karolinum, 2015 (online).

Čechová, M., a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011.

Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2003.

Mluvnice češtiny II. Praha: Academia, 1986.

Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.

Štícha, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (13.01.2017)

Cíl kurzu: Prohloubit a systematizovat dovednost tvaroslovné analýzy českého jazykového materiálu z hlediska jazykového systému, komunikace, stylu i spisovné normy.

Obsah kurzu: Místo morfologie v soustavě jazyka a lingvistiky. Základní pojmy formální morfologie. Morfematika, morfonologie. Slovní druhy a kritéria jejich klasifikace. Funkční, sémantická i formální charakteristika jednotlivých slovních druhů. Morfologické kategorie. Skloňování a časování v české spisovné normě, vztahy k jiným varietám. Stylová charakteristika morfologických prostředků. Vývojové tendence v současném českém tvaroslovném systému. Morfologická analýza textu.

Požadavky k zápočtu: aktivní práce v semináři (max. dvě absence)

Požadavky ke zkoušce: zkouška má písemnou podobu

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK