PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie regionálního rozvoje - MZ340P12
Anglický název: Theory of Regional Development
Český název: Teorie regionálního rozvoje
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 100
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MZ340P453, MZ340P452
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (26.09.2022)
Cílem kurzu je poskytnutí základního konceptuálního rámce pro pochopení dynamiky regionálního a globálního vývoje a pro regionální výzkum. Kurz seznamuje s hlavními vývojovými etapami teorií regionálního rozvoje, přičemž největší důraz je kladen na současné teoretické přístupy ke studiu regionální problematiky. Jedná se především o oba směry, které v oblasti teorií regionálního rozvoje v současnosti dominují, tj. o 1) institucionální teorie regionálního rozvoje (výrobní okrsky, učící se regiony, kalifornská škola, klastry, trojitá šroubovice, a zejména teorie regionálního inovačního systému a návazných konceptů jako je příbuzná rozmanitost, diferencované znalostní základny, model vývoje nových odvětví v regionech, role osobností v reg. rozvoji apod. a 2) teorie globálních hodnotových řetězců a globálních produkčních sítí.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (26.09.2022)

BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2020): Teorie regionálního rozvoje (nástin, kritika, implikace), 3. vydání, Karolinum, Praha, 363 s.

J Blažek, V Květoň, S Baumgartinger-Seiringer, M Trippl (2020): The dark side of regional industrial path development: towards a typology of trajectories of decline

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (26.09.2022)

Podmínky k zápočtu (prezenční forma): min. 50% bodů z testu, týmová práce - kritická analýza článku nedávno (tj. 1-2 roky) publikovaného článku v zahraničním časopise dle zadané osnovy a jeho prezentace - ať již fyzicky nebo on-line formou.   

Podmínky k zápočtu (kombinovaná forma): min. 50% bodů z testu, průběžné plnění individuálních úkolů dle specifikace v Moodlu. 

  

Podmínky ke zkoušce (shodné pro preznční i kombinovanou formu): aktivní ovládnutí probírané látky v rozsahu přednášek a doporučené literatury.  Zkouška se koná ústní, případně písemnou formou, dle aktuální epidemiologické situace přednášející rozhodne i o případné možností zkoušení on-line formou.  

Typy otázek ke zkoušce (shodné pro prezenční i kombinovanou formu): 

Charakteristika konkrétní teorie RR, její přínos a kritika (např. teorie flexibilní specializace, t. výr. okrsku, t. exportní základy, regulační t, klastry, teorie regionálního inovačního systému, včetně konceptů příbuzné rozmanitosti a diferencovaných znalostních základen, teorie globálních produkčních sítí apod.) 

Souhrnná charakteristika celé skupiny teorií (např. skupiny teorií jádro-periferie nebo strukturalistických či institucionálních teorií)

Stručná charakteristkia klíčových metodologických směrů (pozitivizmus, kritický realizmus, strukturalizmus, hermeneutika)    

U nejnovějších teorií je kladen důraz nejen na schopnost podat jejich souhrnnou charakteristiku ale i na vysvětlení klíčových pojmů a konceptů, včetně jejich přínosu a kritiky, např u teorie GVC/GPN se může jednat o koncept upgradingu a jeho typů, o typy řízení, strategického párování, tvorby a udržení hodnoty, specifika firem dle jejich řádu apod., u teorie RIS o pojmy nedokonalé RIS (uzamčený, fragemtovaný a tenký), dále o model vývojových trajektorií odvětví v regionech, a diskusi přinosu i omezení konceptů jako jsou diferencované znalostní základny, příbuzná rozmanitost apod.).  

  

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (26.09.2022)

1. Možnosti klasifikace TRR a základní koncepční dilemata TRR (aktér versus struktura, konvergence versus divergence)

2. Teorie regionálního rozvoje - lokalizační teorie a neoklasické modely.

3. Teorie skupiny jádro-periferie (Northova teorie exportní základny, Perrouxova teorie pólů růstu, teorie růstových center a růstových os)

4. Teorie skupiny jádro - periferie, teorie kumulativních příčin (Myrdal), teorie nerovnoměrného rozvoje (Hirschman)

5. Strukturalistické teorie regionálního rozvoje (Holland, Harvey, Emmanuel, regulační teorie)

6. Taylorismus, fordismus a postfordismus, teorie flexibilní specializace.

7. Teorie nové ekonomické geografie, nové teorie endogenního růstu (QWERTY, Krugman, Barrro, Romer)

8.-9. Institucionální teorie regionálního rozvoje (teorie výrobních okrsků, klastry, kalifornská škola, teorie učících se regionů)

10. Triple helix, regionální inovační systémy, znalostní základny, příbuzná rozmanitost 

11. Globální produkční sítě a globální hodnotové řetězce

12. Současné přístupy k podpoře konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje (strategie inteligentní specializace, apod.).

Povinné pro zájemce o magisterské studium zaměření sociální geografie a regionální rozvoj
Návaznost: absolvování kurzu Regionální a rozvoj a regionální politika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK