PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový projekt - MD360DP4
Anglický název: Diploma project III
Český název: Diplomový projekt
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 20
Rozsah, examinace: 0/8, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečnépráce v SIS .Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Neslučitelnost : MD360DP3, MD360P3N
Anotace -
Diplomový projekt představuje samostatnou práci studenta pod vedením školitele podle tématu jeho diplomové práce.

Náplní je:
- Studium domácí a zahraniční literatury a vytvoření teoretického rámce zpracovávaného tématu.
- Získávání dat a dalších podkladů pro diplomovou práci.
- Konzultace se školitelem.

Diplomové projekty mohou být řešeny i ve spolupráci s dalšími institucemi (ČSÚ, ÚZIS, AV ČR atd.)

Pozor!!! Předmět diplomového projektu lze zapsat v zimním i letním semestru. Předmět si zapisujte v daném akademickém roce jen jednou!!!
Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (10.01.2021)
Literatura -

Odborná literatura odpovídající tématu daného projektu.

Poslední úprava: Janáková Kuprová Barbora, RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Samostatná práce studenta na diplomové práci pod vedením školitele, ukončeno na konci studia odevzdáním práce k obhajobě.

Poslední úprava: Pachlová Tereza, RNDr. (14.04.2016)
Sylabus -

Individuální konzultace vedoucího práce a členů katedry s diplomantem.

Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (15.05.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK