PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Principy a metody heterogenní katalýzy - MC260P38
Anglický název: Principles and Methods of Hetoregeneous Catalysis
Český název: Principy a metody heterogenní katalýzy
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.
Vyučující: prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.
Michal Mazur, Ph.D.
Ing. Jan Přech, Ph.D.
Anotace -
Moderní svět v současné době stojí z velké části na produktech chemického průmyslu a podle současných odhadů je přibližně 85% všech chemických procesů katalyzováno nějakým typem heterogenního katalyzátoru. Proto je cílem kurzu seznámit studenty se základními informacemi o katalýze jako takové a o využití heterogenních katalyzátorů v laboratoři a v průmyslu. Důraz je kladen zejména na pochopení funkce katalyzátoru a jeho chování v katalytických reakcích, možnosti přípravy, mechanismy katalytických reakcí a využití experimentálních technik ke studiu katalyzátorů a průběhu katalytických reakcí.
Poslední úprava: Čejka Jiří, prof. Ing., DrSc. (06.06.2019)
Literatura

Industrial Catalysis: chemistry and mechanism, Imperial College Press, London, 2016

Chemical Process Technology, Wiley, Chichester, 2001

Heterogeneous Catalysis in Industrial Practice, 2nd edition, McGraw-Hill, New York, 1991

Catalysis - An Integrated Approach to Homogeneous, Heterogeneous and Industrial Catalysis, Elsevier, Amsterdam 2000.

Spectroscopy in Catalysis - J.H. Niemasnverdriet, VCH Berlin 1995.

Industrial Catalysis - J. Hagen, Wiley-VCH Weinheim 1999.

Poslední úprava: Přech Jan, Ing., Ph.D. (25.02.2019)
Sylabus -

1. Úvod do heterogenní katalýzy

Obecný úvod do katalýzy a vymezení oblasti, které se předmět věnuje. Chemická kinetika - rychlostní rovnice, řád reakce, molekularita reakce; elementární reakce, reakce monomolekulární, bimolekulární, následné, zpětné.

Základní pojmy v katalýze a fyzikálně chemická podstata katalýzy , aktivační energie, Arrheniova rovnice, srážková teorie, teorie aktivovaného komplexu, reakční koordináta, konverze, selektivita, výtěžek

Typy heterogenních katalyzátorů (reprezentativní přehled – kyselé, bazické (zeolity), kovové katalyzátory (Raney kovy), kovové nosičové katalyzátory, heteropolykyseliny. Výzkumný vs. Průmyslový katalyzátor. Návrh katalyzátoru.

2. Kinetika heterogenně katalytických reakcí

Základní pochody při heterogenně katalytických reakcích (fyzikální a chemické kroky), rychlost určující krok reakce, úloha adsorpce v katalytické reakci, fyzikální adsorpce, chemisorpce, adsorpční a aktivní centrum, adsorpční isotermy (Langmuirova isoterma, Freundlichova isoterma, BET)

Základní představy o mechanismech heterogenně katalytických reakcí (Langmuir-Hinshelwood, Rideal-Eley, Mars-van Krevelen). Ukázky, odvození jednoduchých kinetických rovnic pro základní typy těchto reakcí. Časové závislosti složení produktů pro různé typy reakcí.

Difuze v reálném katalyzátoru, Thieleho modul a efektivita využití katalyzátoru.

3. Příprava a struktura vybraných typů katalyzátorů

Syntéza a modifikace katalyzátorů, hydrotermální syntéza zeolitů a úloha organických templátů při hledání nových strukturních typů zeolitů.

Příprava kovových katalyzátorů.

Funkcionalizace katalytických nosičů, modifikace křemičitanových nosičů např. metalloceny (nejen) pro polymerizační reakce.

4. Aktivní centrum

Možnosti aktivace molekul

Kyselost a její charakterizace, Broenstedovská a Lewisovská kyselost, vliv kyselosti a typu center na průběh acidobazických reakcí, superkyseliny, tvrdost a měkkost kyselin.

Redox centra - základní představy a reakčních mechanismech při oxidační katalýze (radikálové reakce, Mars-van Krevelen, peroxy skupiny). Aktivní centra v metalocenech nejen pro polymerace.

5. Charakterizace katalyzátorů s použitím instrumentálních technik

Základní experimentální metody a jejich použití v heterogenní katalýze:

Studium pevné fáze - XRD, MAS NMR, FTIR, mikroskopie, povrchové techniky, sorpční měření, kalorimetrie (kombinace technik - XRD-kalorimetrie), "in-situ" techniky, TPR, TPD

6. Katalytický test - experimentální vybavení, provedení testu, hodnocení

Základní představy o katalytickém experimentu, rozvaha katalytického experimentu, schema aparatur, metodika přípravy experimentu, reaktory, kinetická a difuzní oblast, sytiče, lineární dávkovače, dávkovací systémy.

Dezaktivace katalyzátorů

7. Kyselá a bazická katalýza, katalýza na molekulových sítech

Příklady důležitých heterogenně katalytických procesů v acidobazické katalýze, vysvětlení reakčních mechanismů,Vysvětlení základních pojmů z basické katalýzy, reakční mechanismy, typy reakcí. Odlišnost od reakcí katalyzovaných kyselinami.

Objasnění základních vztahů mezi strukturou, vlastnostmi a katalytickým chováním zeolitických molekulových sít v kyselé, basické a redox katalýze. Tvarová selektivita.

Case study: izomerace a alkylace aromatických uhlovodíků

8. Redox katalýza

Základní mechanistické představy o oxidaci různých typů organických molekul pomocí kyslíku nebo organických peroxidů, úloha reakčního prostoru a typu oxidačního činidla.

Case study: Selektivní oxidace na titanosilikátech.

9. Katalýza na kovech a oxidech

Základní představy o metodách ke studiu povrchu kovů a oxidů, příklady katalýzy na kovech, oxidech kovů, na kovech na nosičích.

Case study: Katalytická hydrogenace

10. Průmyslové procesy

FCC, SCR, NH3, HDS

11. Vybrané kapitoly z oblasti homogenní a enzymatické katalýzy. 

Hydroformylace, asymetrická hydrogenace, izomerace cukrů s pomocí enzymů, Michaelisovská kinetika. 

12. Přednáška odborníka z praxe na vybrané téma (může být zařazena kdykoliv po absolvování úvodních 5-ti přednášek)

Poslední úprava: Přech Jan, Ing., Ph.D. (25.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK