PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe – praxe v advokátních kancelářích se zaměřením na migrační právo - HV3821
Anglický název: Legal Internship in law offices focused on migration law
Zajišťuje: Centrum právních dovedností (22-CPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Korekvizity : HP0701
Neslučitelnost : HPOP0000
Je neslučitelnost pro: HXPV0021, HP4159
Ve slož. prerekvizitě: HM2701
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (09.01.2020)
Předmět slouží k získání odborných zkušeností a praktických dovedností s činností advokátních kanceláří v konkrétní oblasti cizineckého a azylového práva. Studenti se v průběhu odborné praxe zapojují do běžného chodu advokátní kanceláře. Podílejí se zejména na přípravě rešerší právní úpravy včetně judikatury, přípravě různých podání na soudy či jiné instituce a na přípravě jednání s klienty a jednání na soudech či u jiných institucí.

Studenti se naučí identifikovat a analyzovat právní problémy, formulovat právní argumenty, hledat, analyzovat a interpretovat právní normy, podrobně pracovat s judikaturou vnitrostátních i mezinárodních soudních a kvazisoudních orgánů či připravovat podání k orgánům veřejné moci. Dozví se také více o etických aspektech práce advokátů i o chodu advokátních kanceláří.

Dominantní náplní praxe je činnost právní a ne čistě administrativní (právní práce musí tvořit minimálně 80 % času realizace stáže). Před začátkem odborné praxe se koná setkání všech zúčastněných studentů s garantem předmětu, které slouží k reflexi očekávání studentů od zápisu odborné praxe a k navázání další komunikace ohledně jejího průběhu, reálných zkušeností studentů apod. Student si po celé období stáže vede Reflexní deník, do něhož zapisuje a reflektuje své nabyté zkušenosti. Chod praxe je průběžně probírán pracovníkem advokátní kanceláře, který celkově dohlíží na průběh praxe příslušného studenta, a který poskytuje studentovi zpětnou vazbu jeho působení v advokátní kanceláři, a vyučujícím fakulty, aby se zajistilo, že student/ka získá co nejvíce znalostí a dovedností. Zpětná vazba je poskytována i ze strany vyučující předmětu na PF UK při třech až čtyřech setkáních za semestr, přítomni jsou a zpětnou vazbu také dávají i odborníci na správní právo.

V předmětu nelze uznávat praxi, kterou student/ka vykonává samostatně.
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (04.02.2021)

V letním semestru roku 2021 bude probíhat výuka následujícím způsobem:

Komunikační kanál: Moodle

V případě distanční výuky bude probíhat

1.       praxe následujícím způsobem:

-          studenti/ky budou namísto docházky jednou týdně komunikovat s mentorem online dle jejich dohody. Vyučující zajistí, aby měli studenti/ky přístup k dostatečnému množství případů potřebných k výuce. Jakmile bude možnost docházky do advokátních kanceláří, bude ihned zahájena. 

2.       reflexní setkání následujícím způsobem:

-          v Moodle bude pro každou hodinu popsáno téma a zpřístupněny podkladové materiály,

-          v čase seminářů proběhnou online webináře prostřednictvím ZOOM, kde bude konána reflexe (reflexní setkání).

Kolokvium se uskuteční distančně přes ZOOM.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (20.07.2020)

Předmět je zakončen kolokviem. Podkladem pro splnění kolokvia je docházka na praxi a její plnění dle pokynů mentorů, absolvování zpětné vazby na PFUK a informace, které o plnění praxe získá od mentora garant praxe. Předmět nemá opravné termíny.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (09.01.2020)

S ohledem na podobu odborné praxe není stanoven standardní sylabus.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (04.02.2021)

Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (09.01.2020)

Studijní opory nejsou vzhledem k povaze odborné praxe předepisovány. Studenti vycházejí z literatury a dalších zdrojů podle témat vykonávaných činností.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK