PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Správní právo I - HPOP0021
Anglický název: Administrative Law I
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, KZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Vyučující: JUDr. Ing. Martin Adamec, LL.M., Ph.D.
Mgr. et Mgr. Kamila Balounová
Mgr. Daniel Burda
prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
JUDr. Eliška Klimentová, Ph.D.
Mgr. František Korbel, Ph.D.
JUDr. Jan Nešpor
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Vladimír Sharp, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
JUDr. Lucie Vosečková, Ph.D.
Prerekvizity : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Neslučitelnost : HPOP3000, HP0681
Je korekvizitou pro: HPOP0115, HPOP0022
Ve slož. korekvizitě pro: HSZK0400, HSZK0410, HSZK0420, HSZK0430
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Veřejný ochránce práv.pptx 6. Jednotlivec a veřejná správa IV - Veřejný ochránce práv prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
stáhnout 4. Jednotlivec a veřejná správa II - Prameny práv a povinností.pdf 4. Jednotlivec a veřejná správa II - Prameny práv a povinností prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
stáhnout 8. přednáška SP I.pptx 8. Stát a samospráva (úvod do problematiky) prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
stáhnout 9. přednáška SP I Územní samospráva.pptx 9. Územní samospráva prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Anotace
Předmět uvádí studenty do studia správního práva, které je jedním ze základních studijních předmětů veřejného práva.

Výuka správního práva navazuje na výuku ústavního práva, zejména na výuku ohledně základních práv, garantovaných státem jednotlivci. Výuka správního práva vědomosti, nabyté v této oblasti dále rozpracovává a věnuje se otázky, jakým způsobem je výkon základních práv předpisy správního práva realizován a jakými prostředky se může jednotlivec těchto práv domáhat.

Správní právo je na rozdíl od občanského nebo trestního práva nekodifikovaným oborem práva. Proto je důležité v úvodní části studia věnovat se důkladně základním konceptům (stát a jeho vztah k jednotlivci, koncept veřejných subjektivních práv a jejich ochrany, vztah státu a samosprávy), pramenům správního práva a stěžejním principům, které se v tomto oboru uplatňují (princip zákonnosti, rovnosti, proporcionality, legitimního očekávání či odpovědnosti).

Správní právo je v současnosti velmi dynamickým oborem. Aplikovatelné právní předpisy se zde nevyznačují jednoduchostí, přehledností, ani konzistentností v terminologii. Jedním z cílů výuky je to, aby studenti získali profesionální základ pro práci v podmínkách nekonzistentní a často nepřehledné právní úpravy a přeregulovanosti.
Ambicí předmětu je prezentovat úvod do správního práva nejenom v perspektivě vztahu stát (Česká republika) → jednotlivec, ale v perspektivě Evropské unie (tzv. „unie kompozitní správy“).

V seminářích předmětu studenti zpracovávají esej na jedno ze zadaných témat a pod vedením učitele diskutují o vybraných tématech vysvětlených na přednáškách a v učebních textech. Cílem seminární výuky je to, aby si studenti spolehlivě osvojili odbornou terminologii, obeznámili se s klíčovými koncepty a principy a aby prokázali, že dokáží aktivně použít základní teoretické argumenty oboru. Studenti jsou v rámci seminářů povinni na základě zadání učitele prostudovat literaturu, právní předpisy a judikaturu k probíraným tématům a své poznatky a závěry prezentovat na semináři.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
Metody výuky

Výuka seminářů začne v týdnu 26. 02. – 01. 03. 2024

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (17.12.2023)
Požadavky ke zkoušce

1. Klasifikovaný zápočet může být udělen pouze v semináři. Základem seminární výuky je vztah studenta a vedoucího semináře (vyučujícího), který studentům během semestru zadává úkoly /viz níže) a průběžně je hodnotí. 

2. Student může v průběhu semestru získat bodové hodnocení následujícím způsobem:

docházka na seminář v min.  rozsahu min. 66 procent  (k tomu níže, bod 3)        

50 bodů

splnění úkolu dle zadání vyučujícího (k tomu níže, bod 4)

25 bodů

písemný test (k tomu níže, bod 5)

25 bodů

3. Student, který se účastní min. 66 procent seminářů, je za účast ohodnocen 50-ti body. Přesný počet seminářů, které je třeba absolvovat v semestru, sdělí studentům vyučující na první hodině v semestru. 

4. V průběhu první poloviny semestru zadá vyučující studentům ke splnění úkol (např. napsání eseje, vypracování pracovní karty, vypracování referátu). Za splnění úkolu může být student ohodnocen až 25 body. Termín, do kdy bude třeba odevzdat esej, sdělí vyučující na první hodině semestru. 

5. Ve druhé polovině semestru zadá vyučující studentům písemný test. Termín, ve kterém bude písemný test psán, sdělí vyučující na první hodině v semestru. 

6. Celková klasifikace:

počet bodů :

klasifikace:

91 – 100

výborně

 

75 – 90

 

velmi dobře

 

50 – 74

 

dobře

0 – 49

 

neprospěl/a

7. Pokud student nezíská min. 50 bodů. nemá již možnost v daném semestru klasifikovaný zápočet získat.

8. Pro studenty s individuálním studijním plánem budou individuální podmínky stanoveny vedoucím semináře. 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
Sylabus

V průběhu výuky budou na přednáškách a seminářích probrána tato témata:

-          proč studovat správní právo?; specifika správního práva ve vztahu k jiným právním oborům

-          vztah stát – jednotlivec; veřejná subjektivní práva

-          jednotlivec – stát – Evropská unie (unie kompozitní správy)

-          prameny správního práva; význam judikatury ve správním právu

-          principy správního práva

-          povinnosti a odpovědnost za jejich nedodržení

-          stát a samospráva

-          územní samospráva

-          profesní samospráva

-          státní služba

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia)

1.      Ústava České republiky

2.      Listina základních práv a svobod

3.      ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

4.      zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu

5.      zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

6.      zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

7.      zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

8.      zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia)

1.      zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

2.      zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK