PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo hmotné II - HP0272
Anglický název: Substantive Civil Law II
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0002
Staré označení: 27
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0271
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HP0277, HV2024, HP0005, HP0274, HS005, HV3313, HV3314, HP0273, HP0296, HP0701
Je prerekvizitou pro: HV3824, HV3825, HP3630
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo hmotné II tvoří těžiště výkladu problematika věcných práv a práv k nehmotným statkům.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (16.02.2020)

Předmět zkoušky:

Obecná část občanského práva, věcná práva, duševní vlastnictví.

OPH II otázky PZK od LS ak. roku 2013-14

(student losuje po jedné otázce ze sady A i B)

Obecná část

Sada A
01. Základní zásady soukromého práva

-         Definice právních zásad a jejich význam v právním řádu

-         Zásady soukromého práva obecně

-         Systematické zařazení a význam zásad soukromého práva v občanském zákoníku

02. Evropské komunitární soukromé právo

-         Pojem evropského soukromého práva v užším a širším smyslu

-         Vývoj evropského soukromého práva

-         Unijní soukromoprávní acquis (sektorový přístup)

-         Stěžejní dokumenty (PECL, PETL, DFCR, Návrh Evropského smluvního kodexu)

03. Prameny občanského práva

-         Pojem a obecná klasifikace pramenů práva

-         Jednotlivé psané prameny občanského práva hmotného: mezinárodní smlouvy, právo Evropské unie, ústavní zákony, zákony a podzákonné právní předpisy

-         Občanský zákoník a jeho systematika

-         Význam soudních rozhodnutí, obyčejů, právních zásad, dobrých mravů a veřejného pořádku, odborné literatury

04. Normy občanského práva (kogentnost a dispozitivnost v soukromém právu)

-         Pojem právní normy

-         Druhy norem občanského práva (kogentní a dispozitivní normy)

-         Kritéria pro rozlišení kogentních a dispozitivních norem (test kogentnosti)

-         Působnost norem (věcná, osobní, prostorová, časová)

-         Realizace a aplikace norem

-         Výklad (interpretace) norem

05. Právní skutečnosti

-         Pojmy právní skutečnosti, právního následku a právního důvodu (s odlišením důvodu ekonomického)

-         Třídění občanskoprávních skutečností (spojené s existencí vůle či nikoliv; složené neboli komplexní právní skutečnosti)

-         Právní jednání

-         Protiprávní jednání

-         Právní události

-         Právní stavy

-         Jiné právní skutečnosti (konstitutivní rozhodnutí orgánu veřejné moci, vytvoření věci)

-         Právní domněnky a fikce

06. Právní jednání (pojem, druhy, obsah)

-         Pojem a definiční znaky právního jednání

-         Způsoby právního jednání (konání, opomenutí; výslovné a konkludentní právní jednání)

-         Druhy právního jednání (podle počtu stran; podle kauzy; podle adresnosti; podle toho, zda je jednáno mezi živými, či pro případ smrti; podle úplatnosti; podle formálnosti; podle toho, zda jde o jednání pojmenované, či nepojmenované;

-         Obsah právního jednání (složky právního jednání podstatné, pravidelné a nahodilé; podmínka, doložení času, příkaz)

07. Právní jednání (náležitosti)

-         Subjekt

-         Vůle

-         Projev vůle

-         Předmět projevu vůle

08. Smlouvy (pojem, vznik)

-         Pojem smlouvy

-         Zásady smluvního práva (a zvláštní institut smluvního přímusu)

-         Kontraktační proces (negociace, oferta, akceptace; oferent a oblát)

-         Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy (dražba, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku, veřejná nabídka)

-         Obsah smlouvy

-         Druhy smlouvy (pojmenované a nepojmenované; konsenzuální a reálné; úplatné a bezúplatné; synallagmatické a asynallagmatické; smlouvy na jednorázové, opakující se a trvalé plnění a jiná dělení; zvláštní druhy adhezní smlouvy, smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, předběžné či přípravné smlouvy)

09. Spotřebitelské smlouvy; adhezní smlouvy

-         Ochrana spotřebitele v evropském právu

-         Pojem spotřebitele v soukromém právu

-         Pojem podnikatele

-         Pojem spotřebitelské smlouvy

-         Omezení autonomie vůle při uzavírání spotřebitelských smluv, řešení sporů ze spotřebitelských smluv

-         Institucionalizovaní aktéři ochrany spotřebitele

-         Pojem adhezní smlouvy a zvláštní pravidla pro jejich uzavírání

10. Výklad právního jednání

-         Interpretační principy

-         Výkladové metody

11. Právní následky vadného právního jednání

-         Zdánlivost (včetně důvodů zdánlivosti)

-         Neplatnost (absolutní a relativní; včetně důvodů neplatnosti)

-         Neúčinnost (včetně důvodů neúčinnosti; relativní neúčinnost)

12. Právní události; právní domněnky a fikce

-         Pojem právní události

-         Čas jako právní událost

-         Náhoda a vyšší moc

-         Pojem a příklady právní domněnky; domněnka vyvratitelná a nevyvratitelná; rozpoznání právní domněnky v textu právního předpisu

-         Pojem a příklady fikce; rozpoznání fikce v textu právního předpisu

13. Subjekty občanského práva

-         Pojem subjektu a jeho různé významy v právu, právní osobnost a způsobilost k právně relevantnímu jednání

-         Fyzická osoba (stručně: vznik právní osobnosti, svéprávnost, deliktní způsobilost, bydliště, zánik právní osobnosti)

-         Právnická osoba (stručně: teorie fikce, reality a kompromisní teorie, jejich vývoj a uplatnění v českém právu, pojmové znaky právnické osoby, druhy, typy a formy právnických osob, identifikace a orgány právnické osoby, jednání právnické osoby, vznik a zánik právní osobnosti, stát jako právnická osoba)

14. Osoby fyzické (právní osobnost, svéprávnost obecně)

-         Vznik právní osobnosti

-         Pojem plné svéprávnosti

-         Přiznání svéprávnosti nezletilému

15. Smrt, domněnka smrti, prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého

-         Význam smrti v právu

-         Místo smrti, smrt několika osob

-         Důkaz smrti (včetně následků mylného důkazu smrti)

-         Nezvěstnost (prohlášení nezvěstnosti soudem, nezvěstnost nastalá naplněním zákonných předpokladů)

-         Domněnka smrti a prohlášení za mrtvého (včetně následků mylného prohlášení za mrtvého)

16. Částečná a omezená svéprávnost; podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat

-         Pojem částečné svéprávnosti

-         Omezení svéprávnosti (podmínky omezení, dočasnost omezení, opatrovnictví)

-         Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého člověka právně jednat (předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti)

17. Ochrana osobnosti člověka

-         Pojmy osoby a osobnosti (rozlišení právní osobnosti a osobnosti v právním smyslu)

-         Pojem ochrany osobnosti

-         Pojem a systematika osobnostních práv

-         Ochrana osobnosti v ústavním pořádku, v občanském zákoníku a v jiných právních předpisech

-         Jednotlivé chráněné hodnoty osobnosti člověka

-         Právní prostředky ochrany osobnosti

18. Osoby právnické (pojem, pojmové znaky, klasifikace)

-         Pojem právnické osoby, pojmové znaky

-         Teorie fikce, teorie reality a kompromisní teorie a pojetí právnické osoby v občanském zákoníku

-         Identifikace a orgány právnické osoby

-         Druhy právnických osob: podle povahy právní úpravy (právnické osoby soukromého práva a právnické osoby veřejného práva) a podle povahy útvaru (korporace, fundace a smíšené útvary, např. ústav)

-         Odlišení druhů právnických osob od jejich typů (např. obchodní společnost či obec) a forem (v.o.s., k.s., a.s., s.r.o.)

19. Osoby právnické (vznik, zánik, jednání)

-         Dvoufázový vznik právnické osoby

-         Jednání právnické osoby (včetně významu teorie reality)

-         Dvoufázový zánik právnické osoby (včetně rozlišení zrušení právnické osoby s likvidací a bez likvidace), prohlášení právnické osoby za neplatnou

-         Přeměna právnické osoby

20. Zastoupení (pojem, účel, druhy)

-         Pojem zastoupení a jeho účel v souvislosti s jednotlivými druhy zastoupení

-         Druhy zastoupení (zastoupení smluvní, zastoupení zákonné opatrovnictví, jiné zastoupení)

21. Smluvní zastoupení

-         Pojem smluvního zastoupení

-         Subjekty a obsah

-         Vznik a zánik

-         Prokura

-         Exces

22. Zákonné zastoupení, opatrovnictví, jiné zastoupení

-         Pojem zákonného zastoupení

-         Druhy zákonného zastoupení a jejich účely

-         Subjekty a obsah zákonného zastoupení, jeho vznik a zánik

-         Pojem opatrovnictví

-         Druhy opatrovnictví (opatrovnictví člověka a opatrovnictví právnické osoby)

-         Subjekty a obsah opatrovnictví, jeho vznik a zánik

-         Pojem a druhy jiného zastoupení (zejména zastoupení členem domácnosti)

23. Subjektivní práva (pojem, druhy, výkon) a jejich ochrana (vč. svépomoci)

-         Pojem občanského subjektivního práva a jeho složky, pojem nároku

-         Druhy subjektivních práv (práva absolutní a relativní, Práva osobní (statusová a osobnostní), rodinná a majetková (věcná práva, dědické právo, závazková práva)

-         Výkon subjektivního práva: pojem výkonu subjektivního práva a předpoklady jeho dovolenosti včetně zákazu zneužití práva

-         Ochrana subjektivního práva (soudní ochrana (včetně práva na spravedlivý proces a rozlišení řízení sporného a nesporného), svépomoc (její předpoklady a zvláštní druhy); posesorní ochrana

24. Povinnost a odpovědnost (pojmy, druhy)

-         Pojem a obsah občanskoprávní povinnosti (dare, facere, omittere, pati), její relativní a absolutní působení

-         Systematické postavení občanskoprávní odpovědnosti v systému právní odpovědnosti

-         Druhy občanskoprávní povinnosti: povinnosti z právních jednání (ze smluv a z jednostranných právních jednání), z protiprávních jednání, z právních událostí, z protiprávních stavů, ze zákona a z jiných právních skutečností (z vytvoření věci a z konstitutivních rozhodnutí orgánů veřejné moci)

-         Pojem občanskoprávní odpovědnosti, diskuse o jejím pojetí a přístup platného občanském zákoníku

-         Předpoklady vzniku občanskoprávní povinnosti: protiprávní jednání či škodní událost, vznik újmy, kauzální nexus, případně také zavinění

-         Funkce občanskoprávní odpovědnosti: reparační (naturální restituce či kompenzace), satisfakční, prevenční a represivní

-         Druhy občanskoprávní odpovědnosti (odpovědnost za újmu, za vady a za prodlení, odpovědnost za újmu majetkovou a nemajetkovou, odpovědnost subjektivní a objektivní (absolutní a prostá), odpovědnost kontraktní a deliktní)

25. Předmět v občanském právu (obecně)

-         Pojem předmětu v občanském právu

-         Věc v právním smyslu jako předmět subjektivního práva: obecný výklad

26. Věc v právním smyslu (pojem, druhy - obecný přehled)

-         Pojem věci v právním smyslu, pojmové znaky věci, změna pojmu věci v platném občanském zákoníku oproti předchozí právní úpravě (nahrazení úzkého pojetí věci pojetím širokým)

-         Součásti reality reflektované právem, které nejsou věcmi v právním smyslu: hodnoty lidské osobnosti, lidské tělo a jeho části, živé zvíře, podíl

-         Druhy věcí: věci hmotné a nehmotné, věci movité a nemovité, věci individuálně a genericky určené, věci zastupitelné a nezastupitelné, věci zuživatelné a nezuživatelné, věci reálně dělitelné a nedělitelné

-         Veřejný statek, věc hromadná, majetek a jmění, obchodní závod, pobočka a odštěpný závod, cenný papír

-         Plody a užitky věci

-         Hodnota a cena věci

-         Res extra commercium

-         Budoucí věc

27. Věci nemovité a věci movité

-         Pojem věci nemovité a movité, výčet věcí nemovitých

-         Superficiální zásada (stručně)

-         Stroje spojené s nemovitou věcí a inženýrské sítě

-         Převod vlastnického práva k věci nemovité a movité (stručně)

-         Zajištění právní jistoty při nakládání s věcmi nemovitými: princip materiální publicity veřejného seznamu

28. Věc hlavní a její příslušenství, superficiální zásada; součást věci

-         Pojem věci hlavní a příslušenství s příklady

-         Příslušenství pozemku a příslušenství pohledávky

-         Superficiální zásada: podstata, uplatnění, historický vývoj, přechodná ustanovení občanského zákoníku

-         Pojem součásti věci s příklady

29. Role času v soukromém právu, lhůty a doby, počátek, trvání, překážky

-         Obecně k významu času v soukromém právu, čas jako právní událost

-         Rozlišení lhůty a doby s příklady, jejich počátek, trvání a překážky

-         Následky uplynutí času

-         Pravidla počítání času

30. Promlčení (právní podstata), promlčecí lhůta

-         Pojem (podstata) promlčení

-         Délka promlčecí lhůty (obecná promlčecí lhůta u věcí movitých a nemovitých, subjektivní a objektivní promlčecí lhůta, zvláštní úprava promlčecí lhůty pro některá práva)

-         Počátek a běh promlčecí lhůty (včetně stavení a přerušení promlčecí lhůty)

31. Prekluze na rozdíl od promlčení; vydržení (právní podstata); společný základ promlčení, prekluze a vydržení

-         Pojem (podstata) prekluze a vymezení rozdílu mezi prekluzí a promlčením

-         Pojem (podstata) vydržení, jeho předpoklady, vydržení řádné a mimořádné, zákaz vydržení

-         Společný základ promlčení, prekluze a vydržení: jejich povaha složených právních skutečností, pro které je rozhodný běh času, a jejich následky

 Věcná práva, správa cizího majetku a svěřenský fond, právo autorské

 Sada B
01. Věcná práva (pojem, charakteristiky, druhy)

-         Pojem - definice věcných práv - odlišení od práv závazkových + charakteristiky věcných práv (předmětem je věc, mají absolutní povahu, jsou věci inherentní = lpí na věci)

-         Druhy věcných práv (věcná práva k věci vlastní, věcná práva k věci cizí: právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo; zvěcnělá (3) legální předkupní práva)

-         Další rysy věcných práv (numerus clausus, zásadně kogentní normy, princip publicity)

02. Držba (podstata, charakteristiky)

-         Pojem držby - corpus possessionis, animus possidendi

-         Odlišení držby nevlastnické od držby vlastnické;  odlišení držby od detence

-         Předmět držby (zejm. která práva lze držet)

-         Kvalifikovaná (tj. bezvadná) držba – řádná, poctivá (v dobré víře), pravá

-         Práva a povinnosti v případě, že držitel je povinen vydat věc vlastníkovi

-         Ochrana držby

03. Vlastnické právo (pojem, základní charakteristiky)

-         Vlastnictví = vlastnické právo

-         Definice vlastnictví - analytická a syntetická (platná úprava § 1012 o.z.)

-         Charakteristiky vlastnického práva (právo libovolně nakládat s věcí - nejobsáhlejší věcné právo, vlastník má právo bránit se proti neoprávněnému zásahu, perzistence a elasticita, nikoli neomezenost)

04. Omezení vlastnického práva (ve veřejném a soukromém zájmu, nezbytná cesta)

-         Právní základ omezení vlastnického práva (čl. 11 odst. 3 Listiny, § 1012 věta první o. z.)

-         Omezení vlastnického práva veřejnoprávními předpisy (stavební z., z. o památkové ochraně, elektrif. z. aj.)

-         Omezení vlastnického práva soukromoprávními předpisy, zejména obč. zákoníkem:

omezení vlastnického práva ve veřejném zájmu - použití cizí věci, vyvlastnění a omezení vlastnického práva; problematika imisí; tzv. legální břemena v § 1014-1023 o. z. - sousedské právo – příkladmo)

-         Omezení vlastnického práva z vůle vlastníka - smluvní (smlouvy věcněprávní, obligačně-právní)

-         Omezení vlastnického práva v soukromém zájmu rozhodnutím soudu: nezbytná cesta (podstata, předpoklady povolení, omzení)

-         Pojem „rozhrada“

05. Ochrana vlastnického práva

-         Ústavní základ (čl. 11 a 36 Listiny)

-         Soudní ochrana vlastnického práva (žaloba vindikační, žaloba negatorní; žaloba z domnělého vlastnického práva – podstata a funkce jednotlivých žalob)

-         Svépomoc (zejm. zákonné předpoklady)

06. Nabývání vlastnického práva (způsoby nabytí, nabytí smlouvou a vydržením)

-         Trojí rozlišení způsobů nabytí vlastnického práva (absolutní a relativní nabytí; originární a derivativní nabytí; nabytí inter vivos a mortis causa); auktor a sukcesor, právní nástupnictví

-         Derivativní způsob nabytí vlastnického práva: převod (nabytí smlouvou) – dva principy smluvního nabytí vlastnického práva (konsenzuální a tradiční; výklad nauky o titulu a modu), příklady nabytí podle o.z. - § 1099 n.; přechod práv a povinností spojených s převáděnou věcí (akcesorita)

-         Vydržení jako originární způsob nabytí vlastnického práva (předpoklady vydržení, vč. vydržecí doby; vydržení řádné a mimořádné – zejm. kdy je nutné)

07. Nabytí vlastnického práva - ostatní (a limine z č. 6)

-         Další originár. způsoby nabytí vlastnického práva, tj. kromě vydržení (obsaženo v otázce č. 6): přivlastnění, nález; přírůstek (přirozený; umělý – zpracování, smísení, stavba, přestavek – pojmy, rozlišení, zákl. charakteristiky); nabytí od neoprávněného; nabytí rozhodnutím orgánu veřejné moci

08. Pluralitní modality vlastnictví (druhy, obecné charakteristiky)

-         Pojem spoluvlastnictví (předmět a subjekty spoluvlastnictví)

-         Druhy spoluvlastnictví: podílové spoluvlastnictví - podílnictví a společenství

-         Zrušení spoluvlastnictví a oddělení ze spoluvlastnictví; vypořádání zrušeného spoluvlastnictví

09. Podílové spoluvlastnictví

-         Vymezení podílového spoluvlastnictví oproti společenství

-         Druhy podílového spoluvlastnictví: reálné a ideální podílové spoluvlastnictví

-         Spoluvlastnický podíl (co vyjadřuje; velikost)

-         Práva spoluvlastníků

-         Správa společné věci (rozhodování, hlasování – druhy záležitostí)

10. Společenství a další modality spoluvlastnictví - ostatní (a limine z č. 9)

-         Společenství (podstata - §§ 1236 až 1239)

-         Bytové spoluvlastnictví (podstata, definice jednotky, výlučné a společné části nemovitosti v  bytovém spoluvlastnictví, vznik a zánik bytového spoluvlastnictví, společenství vlastníků – zvláštní právnická osoba bez majetku)

-         Přídatné spoluvlastnictví (rozhodná skutková situace, velikost spoluvlastnických podílů na věci v přídatném spoluvlastnictví a jejich převod (akcesorita), užívání společné věci a nakládání s ní,  zánik příd. spoluvl. a oddělení z příd. spoluvl.)

11. Věcná práva k věci cizí (pojem, druhy)

-         Pojem věcných práv k věci cizí; charakteristiky

-         Základní předpoklad: věc ve vlastnictví jiné osoby (nikoli věc nikoho, ničí)

-         Druhy věcných práv k věci cizí: Věcná práva k věci cizí věcněprávní povahy: právo stavby, věcná břemena (služebnosti pozemkové a osobní, reálná břemena), Věcná práva k věci cizí obligačněprávní povahy: zástavní právo, zadržovací právo

12. Právo stavby

-         Odlišení od služebností

-         Definice práva stavby; subjekty; trvání;  úplata

-         Osud stavby v souvislosti s právem stavby (vč. zániku práva stavby)

-         Vznik práva stavby (nauka o titulu a modu)

-         Práva, povinnosti a postavení stavebníka

13. Věcná břemena (obecně, druhy)

-         Pojem věcného břemene

-         Druhy věcných břemen: Služebnosti pozemkové a osobní, Reálná břemena

-    Rozlišení, charakteristiky

 14. Služebnosti (pojem, druhy)

      -    Pojem služebnosti

-         Druhy služebností, zejm. služebnost ve prospěch věci a ve prospěch osoby; služebnosti pozemkové (s uvedením příkladů) a osobní (výčet v o.z. uvedených osobních služebností)

-         Předmět a obsah služebnosti (v čem spočívá věcné právo k věci cizí)

-         Vznik služebnosti (nauka o titulu a modu); zánik služebnosti

-         Práva a povinnosti ze služebnosti

-         Ochrana služebnosti

 15. Reálná břemena

- Pojem reálného břemene a jeho odlišení od služebnosti

- Trvání a vykupitelnost

- Předmět, rozsah a obsah reálného břemene (v čem spočívá věcné právo k věci cizí)

- Vznik reálného břemene (nauka o titulu a modu); zánik reálného břemene

- Práva a povinnosti z reálného břemene

16. Zástavní právo (pojem, účel, předmět)

-         Pojem zástavního práva, souvislost se závazkem

-         Účel (funkce) zástavního práva (zajišťovací a uhrazovací)

-         Charakteristické znaky zástavního práva; v čem je podstata zástavního práva jako věcného práva k věci cizí

-         Předmět zástavního práva

-         Subjekty zástavního práva (rozlišení)

-         Zajištění podmíněných a budoucích pohledávek, zajištění druhových pohledávek a pohledávek z téhož právního důvodu, budoucí zástavní právo

17. Vznik a zánik zástavního práva (rozlišení podle povahy zástavy)

-         Základní charakteristika zástavního práva

-         Vznik zástavního práva (nauka o titulu a modu) – příklady vzniku podle druhu předmětu zástavního práva (věci zapsané do veřejného seznamu, nezapsané, různé movité věci atd. - § 1316 n.)

-         Zakázaná ujednání

-         Zástavní práva ze zákona a na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci

-         Zánik zástavního práva v důsledku zániku zajištěné pohledávky a jiné způsoby zániku zástavního práva (obecně)

-         Promlčení zástavního práva

18. Výkon zástavního práva - realizace zástavy

-         Funkce realizace zástavního práva (funkce uhrazovací)

-         Způsoby realizace zástavního práva

-         Předpoklad zahájení procesu zpeněžení zástavy

-         Více věřitelů - rozdělení výtěžku

19. Zadržovací (retenční) právo

-         Pojem zadržovacího práva, v čem je podstata zadržovacího práva jako věcného práva k věci cizí

-         Pohledávka a zadržení - předmět zajištění

-         Účel (funkce) zadržovacího práva (zajišťovací a uhrazovací)

-         Práva a povinnosti věřitele

-         Vznik (na rozdíl od zástavního práva) a zánik zadržovacího práva; co nelze zadržet

-        Výkon zadržovacího práva – realizace zadržené věci

20. Správa cizího majetku (pojem, subjekty, druhy)

-         Pojem správy cizího majetku, pojmové znaky

-         Právní úprava (vztah ustanovení v občanském zákoníku, v zákoně o obchodním korporacích a v insolvenčním zákoně)

-         Druhy správy cizího majetku (správa prostá a plná)

-         Obsah správy cizího majetku (práva a povinnosti správce a beneficienta)

-         Vznik a zánik správy cizího majetku

-         Společná správa

21. Svěřenský fond - pojem (podstata), subjekty

-         Pojem svěřenského fondu, pojmové znaky

-         Účel svěřenského fondu (veřejně prospěšný či soukromý)

-         Subjekty svěřenství (zakladatel, svěřenský správce, obmyšlený)

-         Právo na plnění ze svěřenského fondu

-         Statut svěřenského fondu

-         Dohled nad správou

-         Vznik a zánik svěřenského fondu

-         Změna a soudní intervence

22. Právo autorské (pojem a obsah)

-         Pojem autorského práva

-         Obsah autorského práva

o   Výlučná osobnostní práva: právo na zveřejnění díla, právo na autorství, právo na nedotknutelnost díla

o   Výlučná majetková práva: právo dílo užít a udělit licenci k jeho užití (stručně: pojem licence, výhradní a nevýhradní licence, podlicence, práva a povinnosti stran, právo na odměnu, omezení nabyvatele licence, odstoupení autora od smlouvy pro nečinnost nabyvatele, odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora, zánik licence); trvání majetkových práv


23. Autorské dílo (pojem a druhy)

-         Pojem autorského díla, pojmové znaky (tzv. generální klauzule v zákoně o právu autorském)

-         Druhy autorských děl (dílo literární a jiné dílo umělecké či vědecké, t.j. např. dílo hudební, dramatické, fotografické atd.)

-         Zpracování a překlad díla

-         Dílo souborné

-         Spoluautorské dílo

-         Autor

-         Anonym a pseudonym

24. Užití autorského díla

-         Systematické zařazení (majetkové právo autora)

-         Právo dílo užít, pojem užití (jednotlivá oprávnění subsumovaná pod právo užít dílo)

-         Právo udělit licenci k užití díla (podrobněji pojem licence, výhradní a nevýhradní licence, podlicence, práva a povinnosti stran, právo na odměnu, omezení nabyvatele licence, odstoupení autora od smlouvy pro nečinnost nabyvatele, odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora, zánik licence); trvání majetkových práv

-         Mimosmluvní užití autorského díla (tzv. tříkrokový test přípustnosti uplatnění institutu mimosmluvního užití autorského díla; instituty mimosmluvního užití autorského díla: volné užití díla, rozmnožování díla pro vlastní potřebu, zákonné licence)

25. Ochrana práva autorského

-         Pojem neoprávněného zásahu do práva autorského

-         Prostředky ochrany autorského práva podle zákona o právu autorském: právo autora domáhat se určení autorství, zákazu ohrožení svého práva, sdělení vymezených údajů o neoprávněném užití díla, odstranění následků zásahu, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora

-         Právo autora na informace od celních orgánů a orgánů vykonávajících státní statistickou službu

-         Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení

-         Aktivní a pasivní legitimace

26. Práva související s právem autorským

-         Práva výkonného umělce (stručně: podstata)

-         Právo výrobce zvukového záznamu

-         Právo výrobce zvukově obrazového záznamu

-         Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání

-         Právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému volnému dílu

-         Právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu

-         Právo pořizovatele databáze k jím pořízené databázi

 

Požadavky pro uznání předmětů OPH I a OPH II z předchozího studia:

Občanské právo doznalo zásadních změn v rámci rekodifikace soukromého práva provedené v roce 2012. Nejde zde o pouhou evoluci právního řádu, nýbrž jde o zcela zásadní změnu, která má bezprostřední dopad na obsahovou náplň studia. Jsou vyučovány  nové či koncepčně zcela nově pojaté právní instituty, které dosud v takovém rozsahu vyučovány nebyly (např. právnické osoby, relativní neúčinnost právních jednání, nové pojetí věcí v právním smyslu   atd.), resp., byly vyučovány naposledy v době účinnosti Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811.. Výuka rekodifikovaného občanského práva podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo hmotné I a II) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo hmotné III a IV). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo hmotné I (zápočet) a II (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2013. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy obecné části občanského práva hmotného a věcných práv.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (12.02.2019)

Mezi přednášená témata patří především:

01. Vlastnictví - obecné výklady, vymezení pojmu
02. Nabývání vlastnictví
03. Spoluvlastnictví
04. Věcná práva k cizím věcem
05. Svěřenský fond
06. Práva k nehmotným statkům (průmyslová práva, autorské právo)

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (09.01.2020)

lPředmět zkoušky:

Obecná část občanského práva, věcná práva, duševní vlastnictví.

OPH II otázky PZK od LS ak. roku 2013-14

(student losuje po jedné otázce ze sady A i B)


Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)

Literatura povinná:

01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

02. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015


Literatura doporučená:

01. PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.: Proměny soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části)

02. ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014


Právní předpisy:

01. Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (části vztahující se k soukromému právu)
02. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
03. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
04. Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
05. Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

06. Zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)Orientačně:
01. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - zrušený předpis (jen pokud jde o nabývání vlastnického práva)
02. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
03. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa04.10.2023Rodinné právo (hlavní etapy vývoje, prameny, systematika, zásady, základní pojmy). doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
Středa11.10.2023Manželství (pojem, uzavření, neplatnost, zdánlivost, zánik, manželské majetkové právo) a registrované partnerství. prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
Středa18.10.2023Příbuzenství a rodičovství (pojmy, určování a popírání mateřství a otcovství, osvojení). prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
Středa25.10.2023Rodičovská odpovědnost (pojem, obsah, zásahy orgánů státu do rodičovské odpovědnosti, zájem dítěte). doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
Středa01.11.2023Náhradní péče (pojem, druhy, poručenství, opatrovnictví, pěstounství, svěření do péče jiné osoby, ústavní výchova). doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
Středa08.11.2023Vyživovací povinnost (pojem, druhy, kritéria stanovení výše výživného obecná i zvláštní). doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
Středa15.11.2023Věcná práva – úvod, veřejný seznam.JUDr. Vít Lederer, Ph.D. 
Středa22.11.2023Držba.JUDr. Vít Lederer, Ph.D. 
Středa29.11.2023Vlastnictví.JUDr. Vít Lederer, Ph.D. 
Středa06.12.2023Nabývání vlastnického práva (I. část).JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D. 
Středa13.12.2023Nabývání vlastnického práva (II. část).JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D. 
Středa20.12.2023Spoluvlastnictví. Podílové spoluvlastnictví. Zvláštní modality spoluvlastnictví/pluralitního vlastnictví. JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK