PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo hmotné IV - HP0277
Anglický název: Substantive Civil Law IV
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0005
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0272, HP0273
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Záměnnost : HP0274
Je korekvizitou pro: HV2090, HP0262, HS005, HV3608, HP1000, HP0005, HV2045
Je záměnnost pro: HP0274
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo hmotné IV tvoří těžiště výkladu problematika jednotlivých smluvních typů, dědického a rodinného práva.
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Vít Lederer, Ph.D. (15.02.2022)

Informace týkající se způsobu výuky v LS AR 2021/2022:

Semináře budou probíhat kontatkní formou. V případě, že by s ohledem na případná budoucí protiepidemická opatření bylo nutné přejít na bezkontaktní formu výuky, bude výuka probíhat formou online webinářů v čase původních seminářů, a to prostřednictvím aplikace ZOOM.

Přednášky č. 1 až 5 (dědické právo, prof. Dvořák): přednášky se budou konat živě v místnosti č. 300 dle rozvrhu a budou streamovány s následně dostupným záznamem v playlistu, studenti mohou v případě zájmu na přednášku do č. 300 přijít, ovšem při respektování aktuálních opatření.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TTHMLF_N89qMAUBTXnVqGym

 

Přednášky č. 6 až 13 (rodinné právo, doc. Hendrychová, doc. Salač a doc. Frinta): budou předtočeny a umístěny do playlistu tak, aby byly přístupné před časem přednášky dle rozvrhu, tj. přednášky se fyzicky konat nebudou.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (16.02.2020)

Forma kontroly studia: postupová zkouška - ústní 

Předmět zkoušky:

Závazkové právo (obecná i zvláštní část), rodinné právo, dědické právo.

Požaduje se znalost v rozsahu učebnicového výkladu a přednesené látky.

OPH IV otázky PZK od LS ak. roku 2013-14

(student losuje po jedné otázce ze sady A i B)

Sada A

01. Pojem a funkce závazkového práva
02. Závazkové právo smluvní
03. Závazkové právo deliktní
04. Pojem závazkového právního poměru
05. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání
06. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání
07. Dílčí závazky
08. Solidární závazky
09. Nedílné závazky
10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího
11. Předmět závazků
12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků)
13. Druhy závazků (třídění)
14. Smlouva o smlouvě budoucí
15. Smlouvy konsensuální a reálné
16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní
17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně
18. Změna závazků (obecně)
19. Změna v subjektech závazku (obecně)
20. Postoupení pohledávky
21. Postoupení smlouvy
22. Změna v obsahu závazku
23. Prodlení dlužníka
24. Prodlení věřitele
25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně)
26. Smluvní pokuta
27. Ručení
28. Finanční záruka
29. Zajištění závazků převodem práva
30. Jistota. Uznání dluhu
31. Zánik závazků (obecně)
32. Splnění
33. Započtení
34. Odstoupení od smlouvy
35. Zánik závazku dohodou
36. Smrt dlužníka nebo věřitele
37. Nemožnost plnění
38. Splynutí
39. Prevence škod v občanském právu
40. Druhy odpovědnosti v občanském právu
41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu
42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného
43. Rozsah a způsob náhrady škody
44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady
45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

01. Darování
02. Koupě a směna
03. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
04. Výprosa. Výpůjčka.
05. Nájem (obecně)
06. Nájem bytu
07. Pacht
08. Zápůjčka; úvěr
09. Závazky ze schovacích smluv
10. Závazky ze smluv příkazního typu
11. Zájezd
12. Závazky ze smluv o přepravě
13. Dílo
14. Péče o zdraví
15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv
16. Závazky ze zaopatřovacích smluv
17. Společnost; tichá společnost
18. Pojištění
19. Sázka, hra, los
20. Předpoklady dědění
21. Pořízení pro případ smrti (obecně)
22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení)
23. Svěřenské nástupnictví
24. Vedlejší doložky v závěti
25. Dědická smlouva
26. Odkaz
27. Zákonná posloupnost
28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl
29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu
30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému
31. Uzavření manželství, zejména formy
32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek)
33. Překážky manželství
34. Vady sňatečného projevu
35. Zdánlivé manželství
36. Neplatné manželství
37. Rozvod manželství
38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství
39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti
40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým
41. Osvojení
42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení)
43. Poručenství a opatrovnictví
44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské odpovědnosti
45. Správa jmění nezletilého
46. Zastoupení nezletilého
47. Určování rodičovství (obecně)
48. Určování otcovství
49. Výživné (obecné otázky)
50. Výživné pro nezletilé dítě
51. Výživné mezi rodiči a dětmi
52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

 

Požadavky k uznání předmětů OPH III a OPH IV z předchozího studia:

Občanské právo doznalo zásadních změn v rámci rekodifikace soukromého práva provedené v roce 2012. Nejde zde o pouhou evoluci právního řádu, nýbrž jde o zcela zásadní změnu, která má bezprostřední dopad na obsahovou náplň studia. Jsou vyučovány zcela nové právní instituty, které dosud vyučovány nebyly (např.právo stavby, svěřenský fond, svěřenské náhradnictví, přídatné spoluvlastnictví, společenství jmění atd.).. Výuka rekodifikovaného občanského práva podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo hmotné I a II) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo hmotné III a IV). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo hmotné III (zápočet) a IV (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01 2012 až 01. 01. 2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy občanského práva hmotného, tj. především závazků, dědického a rodinného práva.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. (08.01.2020)

Mezi přednášená témata patří především:

01. Dědické právo - obecné výklady
02. Předpoklady dědění
03. Dědické tituly
04. Rodinné právo - obecný výklad, manželství (uzavření, neplatnost, neexistence, zánik)
05. Manželství, vč. manželského majetkového práva
06. Určování rodičovství; osvojení
07. Rodičovská odpovědnost
08. Péče o dítě jinými osobami než rodiči
09. Vyživovací povinnost

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (16.02.2020)

Forma kontroly studia:postupová zkouška - ústní 

Předmět zkoušky:

Závazkové právo (obecná i zvláštní část), rodinné právo, dědické právo.

Požaduje se znalost v rozsahu učebnicového výkladu a přednesené látky.

 

Sada A

Závazkové právo


01. Pojem a funkce závazkového práva

-         Pojem závazkových práv, odlišení od práv věcných

-         Funkce závazkového práva

-         Znaky závazkových práv (relativní povaha, dispozitivnost, horizontalita omezená ochranou slabší strany, majetková povaha)

-         Subsidiární povaha závazkového práva

-         Zásady závazkového práva

-         Druhy závazků (stručně)


02. Závazkové právo smluvní

-         Pojem závazkového práva smluvního, odlišení od závazkového práva deliktního

-         Pojem smlouvy a její pojmové znaky

-         Zásadní závazkového smluvního práva

-         Druhy smluv (zakládající, zajišťující či měnící závazkové poměry, mající za následek zánik závazkových poměrů; smlouva ve prospěch třetího; smlouva o smlouvě budoucí)

-         Právní následky porušení smlouvy

-         Pojem kvazikontraktu


03. Závazkové právo deliktní

-         Pojem závazkového práva deliktního, odlišení od závazkového práva smluvního

-         Pojem deliktu

-         Deliktní odpovědnost, povinnost k náhradě újmy

-         Porušení zákona a dobrých mravů

-         Zvláštní ustanovení o povinnosti k náhradě škody

-         Pojem kvazideliktu


04. Pojem závazkového právního poměru

-         Subjekty a obsah závazkového právního poměru

-         Vznik, změna a zánik závazkového právního poměru

-         Druhy závazků (stručně)


05. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání

-         Pojem závazkového práva a závazkového práva smluvního, pojem závazkového právního poměru, druhy závazků (stručně)

-         Právní jednání (komisivní a omisivní; konkludentní)

-         Právní následky právního jednání

-         Vznik, změna a zánik obligačních práv a povinností (včetně podmínky)


06. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání

-         Pojem závazkového práva a závazkového práva deliktního, pojem závazkového právního poměru, druhy závazků (stručně)

-         Pojem občanskoprávní odpovědnosti, její pojetí v občanském zákoníku a systematické zařazení v systému právní odpovědnosti (stručně)

-         Deliktní odpovědnost, povinnost k náhradě újmy

-         Náhrada újmy majetkové a nemajetkové, nekalosoutěžní jednání

-         Předpoklady povinnosti k náhradě újmy


07. Dílčí závazky

-         Pojem společného závazku: pluralita subjektů (na straně věřitele, dlužníka či na obou stranách)

-         Plnění dělitelné a nedělitelné

-         Druhy společného závazku: závazek dělitelný a nedělitelný; závazek dílčí a solidární

-         Pojem a právní úprava dílčího závazku


08. Solidární závazky

-         Pojem společného závazku: pluralita subjektů (na straně věřitele, dlužníka či na obou stranách)

-         Plnění dělitelné a nedělitelné

-         Druhy společného závazku: závazek dílčí, nedílný a solidární

-         Pasivní solidarita: vznik, uplatnění nároku věřitele, obrana dlužníka (preventivní regres a subrogační regres)

-         Aktivní solidarita: pojem, vznik, zásada předstihu


09. Nedílné závazky

-         Pojem společného závazku: pluralita subjektů (na straně věřitele, dlužníka či na obou stranách)

-         Plnění dělitelné a nedělitelné

-         Druhy společného závazku: závazek dělitelný a nedělitelný; závazek dílčí a solidární

-         Pojem a právní úprava nedílného závazku

-         Pluralita dlužníků a pluralita věřitelů


10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího

-         Pojem a strany smlouvy

-         Pojem smlouvy ve prospěch třetího (a stručně pojem smlouvy o plnění třetí osoby)

-         Strany smlouvy ve prospěch třetího, projev souhlasu s předmětem plnění ze strany třetí osoby, neprojevení tohoto souhlasu a vzdání se získaného práva ze strany třetí osoby

-         Asignace


11. Předmět závazků

-         Pojem předmětu závazku

-         Vztahy mezi předměty závazku (do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias)

-         Primární a sekundární předmět závazku

-         Druhy předmětu

o   Podle určení: předmět určený individuálně, genericky, alternativně, alternativa facultas

o   Jiná dělení: dělitelný a nedělitelný; jednorázový, opakující se a trvající; peněžitý, nepeněžitý a úrokový


12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků)

-         Pojem obsahu závazku

-         Strany závazkového právního poměru

-         Dluh a pohledávka

-         Jednoduchý a složitý závazek

-         Neúměrné zkrácení, lichva

-         Adhezní smlouvy, úroky, záloha, závdavek


13. Druhy závazků (třídění)

-         Podle právního důvodu: závazky z právních jednání (konsenzuální a reálné; onerózní, lukrativní a smíšené), z deliktů a z jiných právních důvodů)

-         Závazky hlavní a vedlejší

-         Závazky jednoduché a společné

-         Závazky pojmenované a inominátní

-         Závazky běžné a spotřebitelské

-         Závazky složité

-         Závazky synallagmatické a asynallagmatické


14. Smlouva o smlouvě budoucí

-         Pojem a strany smlouvy

-         Pojem smlouvy o smlouvě budoucí

-         Forma smlouvy o smlouvě budoucí, práva a povinnosti stran, následky nesplnění povinnosti, zánik závazku


15. Smlouvy konsensuální a reálné

-         Pojmy a právní podstata konsensuální a reálné smlouvy

-         Příklady konsensuálních smluv v závislosti na typu a předmětu smlouvy

-         Příklady reálných smluv v závislosti na typu a předmětu smlouvy


16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní

-         Pojem formální a neforální smlouvy

-         Příklady formálních a neformálních smluv

-         Pojem synallagmatické a asynallagmatické smlouvy (včetně různých pojetí synallagmatu: teorie ekvivalence a teorie funkcionálního synallagmatu)

-         Příklady synallagmatických a asynallagmatických smluv

-         Pojem kausální a abstraktní smlouvy (hledisko existence kausy, vyjádření kausy a dokazování kausy)

-         Příklady kausálních a abstraktních smluv


17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) – obecně

-         Odpovědnost za vady jako jeden z druhů občanskoprávní odpovědnosti

-         Zákonná odpovědnost za vady a odpovědnost ze záruky

-         Předpoklady vzniku práv z odpovědnosti za vady

-         Pojem vady, druhy vad (včetně vad právních)

-         Přechod nebezpečí škody na věci

-         Pojem a význam vady zjevné a skryté

-         Vytknutí vady (reklamace) a uplatnění práva

-         Práva kupujícího z vady

-         Záruka za jakost


18. Změna závazků (obecně)

-         Pojem závazku a jeho změny

-         Právní důvody změny závazku

-         Změna v osobě věřitele nebo dlužníka

o   Změna v osobě věřitele: postoupení pohledávky, postoupení souboru pohledávek

o   Změna v osobě dlužníka: převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, převzetí majetku

o   Postoupení smlouvy

-         Změna v obsahu: novace a narovnání


19. Změna v subjektech závazku (obecně)

-         Pojem závazku a jeho změny

-         Právní důvody změny závazku

-         Změna v osobě věřitele: postoupení pohledávky, postoupení souboru pohledávek

-         Změna v osobě dlužníka: převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, převzetí majetku

-         Postoupení smlouvy


20. Postoupení pohledávky

-         Pojem a právní podstata postoupení pohledávky, systematické zařazení ve změnách závazků

-         Právní důvody postoupení, úplatnost a neúplatnost postoupení

-         Postupitelná pohledávka

-         Příslušenství a práva s pohledávkou spojená

-         Zajištěná pohledávka

-         Nepostupitelnost pohledávky (ze zákona, na základě smlouvy, vyplývající z povahy závazku)

-         Ručení za postoupenou pohledávku

-         Globální cese

-         Vícenásobná cese


21. Postoupení smlouvy

-         Pojem a právní podstata postoupení smlouvy, systematické zařazení ve změnách závazků

-         Podmínky postoupení smlouvy

-         Účinnost postoupení smlouvy vůči postupiteli a postupníkovi a vůči postupované straně

-         Právní následky postoupení smlouvy

-         Námitky ze smlouvy

-         Povinnosti postupníka


22. Změna v obsahu závazku

-         Pojem změny v obsahu závazku, systematické zařazení ve změnách závazků

-         Novace (kumulativní a privativní)

-         Narovnání

-         Podstatná změna okolností


23. Prodlení dlužníka

-         Pojem a význam prodlení dlužníka, systematické zařazení v občanském zákoníku

-         Právní následky (s rozlišením prodlení s plněním peněžitého a nepeněžitého dluhu)

-         Fixní smlouva


24. Prodlení věřitele

-         Pojem a význam prodlení věřitele, systematické zařazení v občanském zákoníku

-         Právní následky


25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně)

-         Pojem, právní podstata a funkce zajištění dluhu

-         Dělení (záruky osobní a věcné; zajištění dlužníkem či osobou odlišnou od dlužníka)

-         Zajišťovací prostředky

-         Pojem, právní podstata a funkce utvrzení dluhu

-         Utvrzovací prostředky

-         Vznik a zánik zajištění a utvrzení dluhu

-         Akcesorická a subsidiární povaha


26. Smluvní pokuta

-         Pojem, právní podstata a funkce smluvní pokuty, systematické zařazení (utvrzovací prostředek)

-         Akcesorická a subsidiární povaha

-         Vznik a zánik, subjekty, plnění, výše smluvní pokuty, moderační právo soudu, konzumace nároku na náhradu škody


27. Ručení

-         Pojem, právní podstata a funkce ručení, systematické zařazení (zajišťovací prostředek)

-         Akcesorická a subsidiární povaha

-         Vznik a zánik, předpoklady, subjekty, plnění, plnění bez vědomí dlužníka, promlčení práv, zákonné ručení za nepeněžitý dluh, zákonná cese


28. Finanční záruka

-         Pojem, právní podstata a funkce finanční záruky, systematické zařazení (zajišťovací prostředek)

-         Akcesorická a subsidiární povaha

-         Dělení: finanční záruka platební a neplatební

-         Vznik a zánik, subjekty, bankovní záruka, plnění, záruka vystavená na žádost jiného výstavce


29. Zajištění závazků převodem práva

-         Pojem, právní podstata a funkce zajišťovacího převodu práva, systematické zařazení (zajišťovací prostředek)

-         Akcesorická a subsidiární povaha

-         Vznik a zánik, subjekty, realizace

-         Fiduciární převod


30. Jistota. Uznání dluhu

-         Jistota

o   Pojem, právní podstata a funkce, systematické zařazení (zajišťovací prostředek)

o   Jistota osobní a majetková

o   Akcesorická a subsidiární povaha

o   Povinnost dát jistotu, subjekty, dostatečná jistota a ztráta jistoty na ceně, informační povinnost věřitele, souběh zajišťovacích práv více věřitelů k téže věci

-         Uznání dluhu

o   Pojem, právní podstata a funkce, systematické zařazení (utvrzovací prostředek)

o   Akcesorická a subsidiární povaha

o   Právní následky, účinky vůči osobě, která poskytla zajištění

o   Dlužní úpis


31. Zánik závazků (obecně)

-         Pojem zániku závazku

-         Zánik závazku uspokojením pohledávky

o   Zánik závazku splněním a náhradním splněním

o   Zánik závazku započtením

o   Zánik závazku odstupným

o   Zánik závazku splynutím

o   Zánik závazku dohodou

-         Zánik závazku bez uspokojení pohledávky

o   Zánik závazku prominutím dluhu

o   Zánik závazku následnou nemožností plnění

o   Zánik závazku prekluzí práva

o   Zánik závazku výpovědí

o   Zánik závazku odstoupením od smlouvy

o   Zánik závazku uplynutím doby

o   Zánik závazku smrtí dlužníka nebo věřitele

o   Jiné důvody (ze zákona, konstitutivním rozhodnutím orgánu veřejné moci)


32. Splnění

-         Pojem splnění, systematické zařazení mezi způsoby zániku závazků

-         Předpoklady zániku závazku splněním

-         Předmět plnění, místo a čas plnění

-         Způsob plnění (včetně zesplatnění dluhu a poukázky)

-         Plnění osobě odlišné od věřitele

-         Plnění osoby odlišné od dlužníka

-         Prodlení (stručně)

-         Vadné plnění, záruka za jakost, práva z vad (stručně)


33. Započtení

-         Pojem započtení, systematické zařazení mezi způsoby zániku závazků

-         Obecné předpoklady započtení (způsobilost pohledávky)

-         Jednostranné započtení a započtení dohodou: jejich předpoklady a povaha


34. Odstoupení od smlouvy

-         Pojem odstoupení od smlouvy, systematické zařazení mezi způsoby zániku závazků

-         Důvody pro odstoupení od smlouvy

-         Rozsah odstoupení od smlouvy

-         Právní následky odstoupení od smlouvy

-         Odstupné


35. Zánik závazku dohodou

-         Pojem zániku závazku dohodou, systematické zařazení mezi způsoby zániku závazků

-         Privativní novace a narovnání

-         Právní regulace dissoluční dohody – obsahové a formální náležitosti


36. Smrt dlužníka nebo věřitele

-         Právní povaha smrti dlužníka nebo věřitele, systematické zařazení mezi způsoby zániku závazků

-         Právní následky smrti dlužníka nebo věřitele

-         Závazky s plněním vázaným na osobu věřitele/dlužníka (intuitu personae)


37. Nemožnost plnění

-         Pojem následné nemožnosti plnění, systematické zařazení mezi způsoby zániku závazků

-         Předpoklady následné nemožnosti plnění

-         Právní následky následné nemožnosti plnění

-         Pojem nemožnosti plnění od počátku, předpoklady, právní následky, odlišení od způsobu zániku závazků

-         Pojem změny okolností, předpoklady, právní následky, odlišení od způsobu zániku závazků


38. Splynutí

-         Pojem splynutí, systematické zařazení mezi způsoby zániku závazků

-         Důvody splynutí (demonstrativně)

-         Splynutí v případě solidárního závazku

-         Splynutí věřitele a toho, kdo dluh zajišťuje


39. Prevence škod v občanském právu

-         Pojem prevence, systematické zařazení, návaznost na právní zásadu neminem laedere

-         Generální prevenční norma a speciální prevenční normy v občanském zákoníku (zakročovací povinnost, upozorňovací povinnost, soudní prevence, zakročovací povinnost na vlastní ochranu)

-         Náhrada preventivních nákladů


40. Druhy odpovědnosti v občanském právu

-         Pojem občanskoprávní odpovědnosti, různá její pojetí a pojetí v občanském zákoníku

-         Systematické postavení občanskoprávní odpovědnosti v systému právní odpovědnosti

-         Druhy občanskoprávní odpovědnosti

o   Odpovědnost za újmu, za vady a za prodlení

o   Odpovědnost za újmu majetkovou a nemajetkovou

o   Odpovědnost subjektivní a objektivní (absolutní a prostá)

o   Odpovědnost kontraktní a deliktní


41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu

-         Protiprávní jednání nebo protiprávní stav

o   Protiprávní jednání: porušení zákonné povinnosti, jednání v rozporu s dobrými mravy, obcházení zákona

o   Okolnosti vylučující protiprávnost

o   Zákonem kvalifikovaná škodní událost

-         Vznik újmy

o   Změna pojetí újmy v platném občanském zákoníku: škoda (skutečná škoda a ušlý zisk) a nemajetková újma

-         Kauzální nexus

o   Pojem kauzálního nexu

o   Faktická příčinnost (teorie podmínky neboli test conditio sine qua non) a právní příčinnost (zejména teorie adekvátní příčinnosti; gradace příčinné souvislosti; příčinnost konkurující, alternativní, potencionální, neurčitá dílčí)

-         Zavinění

o   Pojem zavinění, rozlišení mezi subjektivní a objektivní odpovědností

o   Formy zavinění: úmysl přímý a nepřímý, nedbalost vědomá a nevědomá, hrubá nedbalost

o   Význam forem zavinění, presumpce zavinění

o   Náhoda (casus minor a casus maior)


42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného

-         Pojem odpovědnosti za škodu (stručně)

-         Fyzické osoba (včetně deliktní způsobilosti, jejích složek a předpokladů, jejího vzniku a zániku)

-         Právnická osoba (včetně deliktní způsobilosti a jejího vzniku a zániku

-         Stát a územní samosprávné celky jako subjekty odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

-         Společná odpovědnost solidární a dílčí (repartice škody)

-         Spoluúčast poškozeného


43. Rozsah a způsob náhrady škody

-         Způsob a rozsah náhrady škody

-         Způsob a rozsah náhrady nemajetkové újmy

-         Určení rozsahu náhrady škody

-         Určení rozsahu náhrady nemajetkové újmy (zejména náhrady při újmě na přirozených právech člověka)

-         Moderační právo soudu


44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady

-         Pojem odpovědnosti za škodu

-         Pojem odpovědnost za vady

-         Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady z hlediska občanskoprávní odpovědnosti v užším a širším smyslu, funkce odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady, vztahu mezi vadným plněním a vznikem škody, možného souběhu odpovědnosti za škody a za vady


45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

-         Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání

-         Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi

-         Škoda z provozní činnosti

-         Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným

-         Škoda na nemovité věci

-         Škoda z provozu dopravních prostředků

-         Škoda způsobená zvířetem

-         Škoda způsobená věcí

-         Škoda způsobená vadou výrobku

-         Škoda na převzaté věci

-         Škoda na odložené věci

-         Škoda způsobená informací nebo radou

-         Újma na přirozených právech člověka (zejména újma na zdraví)

-         Náhrada při usmrcení či zranění zvířete

 

 

Sada B

01. Darování

-         Pojem darování, strany, systematické zařazení

-         Náležitosti darování

-         Vznik, předmět a obsah darovací smlouvy

-         Modality darování: odměnné darování, vzájemné darování, darování podpory, darování s příkazem, darování pod podmínkou, termínované darování, darování s účelovým určením; darování pro případ smrti

-         Platnost darování

-         Clausula rebus sic stantibus

-         Odvolání daru pro nouzi, odvolání daru pro nevděk

-         Prodlení dárce, odpovědnost dárce

-         Společenská úsluha

 

02. Koupě a směna

-         Pojem koupě, systematické zařazení

-         Náležitosti kupní smlouvy

-         Koupě v obchodě, zvláštní odpovědnost za vady

-         Vedlejší ujednání při kupní smlouvě (stručně)

-         Přechod nebezpečí škody

-         Pojem směny, systematické zařazení

-         Přechod nebezpečí škody, právo k plodům a užitkům


03. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

-         Pojem vedlejších ujednání při kupní smlouvě

-         Jednotlivá vedlejší ujednání: výhrada vlastnického práva, výhrada zpětné koupě, výhrada zpětného prodeje, předkupní právo, koupě na zkoušku, výhrada lepšího kupce, cenová doložka, jiná vedlejší ujednání


04. Výprosa. Výpůjčka.

-         Pojem a právní podstata výprosy, subjekty, systematické zařazení

-         Práva a povinnosti půjčitele a výprosníka

-         Povinnost výprosníka k náhradě škody

-         Pojem a právní podstata výpůjčky, subjekty, systematické zařazení

-         Práva a povinnosti půjčitele a vypůjčitele

-         Povinnost vypůjčitele k náhradě škody


05. Nájem (obecně)

-         Pojem a právní podstata nájmu, subjekty, systematické zařazení

-         Náležitosti nájemní smlouvy

-         Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

-         Podnájem

-         Změna vlastnictví předmětu nájmu

-         Skončení nájmu

-         Nájem prostoru sloužícího podnikání, podnikatelský pronájem věcí movitých


06. Nájem bytu

-         Pojem a právní podstata nájmu bytu, subjekty, systematické zařazení

-         Náležitosti nájemní smlouvy k bytu

-         Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

-         Jistota, počet osob v bytě, následky smrti nájemce, podnájem

-         Skončení nájmu bytu

-         Nájem služebního bytu, nájem bytu zvláštního určení


07. Pacht

-         Pojem a právní podstata pachtu, subjekty, systematické zařazení

-         Pojem inventáře

-         Náležitosti pachtovní smlouvy

-         Práva a povinnosti propachtovatele a pachtýře

-         Předmět pachtu, pachtovné

-         Skončení pachtu

-         Zemědělský pacht, pacht závodu


08. Zápůjčka; úvěr

-         Pojem a právní podstata zápůjčky, subjekty, systematické zařazení

-         Zápůjčka peněžitá a nepeněžitá

-         Úroky

-         Pojem a právní podstata úvěru, subjekty, systematické zařazení

-         Účel úvěru

-         Uplatnění práva na poskytnutí peněžních prostředků, jejich poskytnutí a vrácení


09. Závazky ze schovacích smluv

-         Pojem a právní podstata schovací smlouvy, subjekty, systematické zařazení

-         Úschova (smlouva o úschově): pojem, subjekty, práva a povinnosti stran, délka úschovy, úplatnost či bezúplatnost úschovy, povinnost schovatele k náhradě škody, úschova cenného papíru

-         Skladování (smlouva o skladování): pojem, subjekty, práva a povinnosti stran, zánik závazku, povinnost skladovatele k náhradě škody, svépomocný prodej

-         Nepravidelná úschova (depositum irregulare)


10. Závazky ze smluv příkazního typu

-         Pojem a právní podstata smluv příkazního typu, systematické zařazení

-         Příkaz

-         Zprostředkování

-         Komise

-         Zasílatelství

-         Obchodní zastoupení


11. Zájezd

-         Pojem a právní podstata zájezdu, systematické zařazení

-         Subjekty, předmět, obsah a náležitosti smlouvy o zájezdu, potvrzení zájezdu

-         Změna závazku: změna ceny zájezdu, změna smlouvy, postoupení smlouvy

-         Odstoupení od smlouvy

-         Vady zájezdu, pomoc v nesnázích

-         Povinnost pořadatele k náhradě škody

-         Zahraniční školní pobyt


12. Závazky ze smluv o přepravě

-         Pojem a právní podstata smluv o přepravě, systematické zařazení

-         Přeprava osoby (smlouva o přepravě osoby): pojem, subjekty, práva a povinnosti stran, povinnost dopravce k náhradě škody

-         Přeprava věci (smlouva o přepravě věci): pojem, subjekty, práva a povinnosti stran, povinnost dopravce k náhradě škody, přerušení přepravy, přepravné, svépomocný prodej

-         Provoz dopravního prostředku


13. Dílo

-         Pojem a právní podstata díla a smlouvy o dílo, subjekty, systematické zařazení

-         Práva a povinnosti stran

-         Způsob provádění díla, věci k provedení díla

-         Cena za dílo, určení ceny podle rozpočtu

-         Vlastnické právo k předmětu díla

-         Provedení díla, svépomocný prodej

-         Vady díla

-         Stavba jako předmět díla

-         Dílo s nehmotným výsledkem


14. Péče o zdraví

-         Pojem a právní podstata péče o zdraví a smlouvy o péči o zdraví, subjekty, systematické zařazení

-         Poučení

-         Práva a povinnosti stran

-         Záznamy o péči o zdraví


15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv

-         Pojem a právní podstata účtu, subjekty, systematické zařazení

-         Platební účet, jiný než platební účet, vkladová knížka

-         Pojem a právní podstata jednorázového vkladu, rozlišení od účtu, vkladní list

-         Pojem a právní podstata akreditivu, subjekty, systematické zařazení

-         Potvrzený akreditiv, dokumentární akreditiv

-         Pojem a právní podstata inkasa, subjekty, systematické zařazení

-         Dokumentární inkaso


16. Závazky ze zaopatřovacích smluv

-         Pojem a právní podstata účtu, subjekty, systematické zařazení

-         Pojem a právní podstata smlouvy o důchodu, subjekty, předmět, obsah, náležitosti, skončení

-         Pojem a právní podstata smlouvy o výměnku, subjekty, předmět, obsah, náležitosti, skončení


17. Společnost; tichá společnost

-         Pojem a právní podstata společnosti, systematické zařazení

-         Práva a povinnosti společníků navzájem a k třetím osobám, vklad, spoluvlastnický podíl, správa společnosti, zánik členství a společnosti

-         Pojem a právní podstata tiché společnosti, podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě, zánik tiché společnosti


18. Pojištění

-         Pojem a právní podstata pojištění a pojistné smlouvy, subjekty, předmět, obsah a náležitosti, systematické zařazení

-         Pojem odvážné smlouvy

-         Pojem nahodilé události

-         Povinné pojištění

-         Pojistné

-         Typy pojištění: smluvní a zákonné; pojištění osob a pojištění majetku; škodové a obnosové

-         Pojištění osob (životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci)

-         Druhy pojištění majetku (včetně pojištění právní ochrany, pojištění odpovědnosti, pojištění úvěru nebo záruky, pojištění finančních ztrát)


19. Sázka, hra, los

-         Systematické zařazení sázky, hry a losu

-         Pojem odvážné smlouvy

-         Pojem a právní podstata sázky, subjekty, práva a povinnosti stran, použitelnost ustanovení o sázce

-         Pojem a právní podstata hry, subjekty, práva a povinnosti stran

-         Pojem a právní podstata losu, subjekty, práva a povinnosti stran

 

Dědické právo


20. Předpoklady dědění

-         Pojem dědického práva a dědění, subjekty, systematické zařazení

-         Pojmy univerzální sukcese, pozůstalosti, dědictví (s odlišením od odkazu), dědického nápadu

-         Předpoklady dědění

o   Smrt zůstavitele

o   Existence pozůstalosti

o   Způsobilý dědic (pojednání o dědické nezpůsobilosti)

o   Vylučuje nabytí dědictví (zřeknutí se dědického práva, odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví)


21. Pořízení pro případ smrti (obecně)

-         Pojem pořízení pro případ smrti, systematické zařazení

-         Pořadí přednosti pořízení pro případ smrti

-         Závěť (stručně)

-         Dovětek (stručně)

-         Dědická smlouva

-         Připadnutí pozůstalosti dědicům, uvolněný podíl

-         Pořizovací nezpůsobilost


22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení)

-         Pojem a význam závěti, subjekty, systematické zařazení

-         Pořizovací nezpůsobilost

-         Účinky omylu

-         Dovětek

-         Náhradnictví

-         Formy závěti: závěť pořízena soukromou listinou, závěť pořízená veřejnou listinou, závěť s úlevami

-         Svědkové závěti

-         Zrušení závěti


23. Svěřenské nástupnictví

-         Pojem a právní podstata svěřenského nástupnictví (fideikomisární substituce), subjekty, systematické zařazení

-         Omezení vlastnického práva dědice

-         Vznik a zánik svěřenského nástupnictví


24. Vedlejší doložky v závěti

-         Pojem a právní podstata závěti a vedlejší doložky v závěti, systematické zařazení

-         Vykonavatel závěti, správce pozůstalosti,

-         podmínky, doložení času, příkaz

-         Nepřípustné vedlejší doložky


25. Dědická smlouva

-         Pojem a právní podstata dědické smlouvy, subjekty, obsah, předmět a forma,

-         systematické zařazení (pořízení pro případ smrti)

-         Dědická smlouva uzavřená mezi manžely


26. Odkaz

-         Pojem a právní podstata odkazu, subjekty, systematické zařazení

-         Platnost odkazu

-         Zřízení odkazu, obtížení odkazem, pododkaz, náhradnictví

-         Odvolání odkazu

-         Nabytí odkazu (včetně práva odkazovníka na zajištění, uvolněného odkazu a práva dědice vyhradivšího si soupis)

-         Druhy odkazů: odkaz věci určitého druhu, odkaz určité věci, odkaz pohledávky, jiné odkazy


27. Zákonná posloupnost

-         Pojem a právní podstata zákonné posloupnosti, systematické zařazení

-         Dědické třídy (právo reprezentace)

-         Odúmrť


28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl

-         Pojem nepominutelného dědice a pojem povinného dílu, systematické zařazení

-         Vydědění (zejména důvody vydědění)

-         Ochrana nepominutelného dědice

-         Výpočet povinného dílu, započtení na povinný díl a na dědický podíl

-         Právo některých osob na zaopatření


29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu

-         Pojem a právní podstata přechodu pozůstalosti na dědice, systematické zařazení

-         Nabytí dědictví (včetně pojmu výhrady soupisu), správa pozůstalosti a její soupis,

-         Potvrzení dědictví, rozdělení pozůstalosti,

-         Dluhy postihující dědice

-         Zcizení dědictví

-         Závěra pozůstalosti, odloučení pozůstalosti, vyhledání dluhů

Rodinné právo


30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému

-         Postavení rodinného práva v právu soukromém, vztah k právu veřejnému

-         Povaha norem rodinného práva (kogentnost a dispozitivnost)

-         Systematika rodinného práva a jeho instituty: manželství (osobní i majetková práva a povinnosti), poměry mezi rodiči a dětmi (statusový základ poměru, vzájemná práva a povinnosti), poručenství a jiné formy péče o dítě (přehled), registrované partnerství; veřejnoprávní přesah: jméno a příjmení, matriky, sociálně-právní ochrana dětí, řízení ve věcech péče o nezletilé  

-         Prameny rodinného práva (ústavní základ, mezinárodní úmluvy, zákony – OZ, ZRP, ZŘS, zák. o mezin. právu soukromém zák. o matrikách, zák. o sociálně-právní ochraně dětí, podzákonné – vyhl. k zák. o matr.)

31. Uzavření manželství, zejména formy

-         Pojem manželství

-         Pojem uzavření manželství (sňatek)

-         Formy uzavření manželství: občanský a církevní sňatek

-         Uzavření manželství v nebezpečí života a uzavření manželství v cizině

-         Náležitosti a předpoklady manželství a sňatku: osobní předpoklady, náležitosti sňatečného prohlášení a formální náležitosti sňatečného obřadu (obecně, stručně)


32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek)

-         Pojem manželství

-         Pojem uzavření manželství (sňatek)

-         Náležitosti sňatečného prohlášení

-         Formální náležitosti sňatečného obřadu (včetně předoddavkového řízení a odlišení formálních náležitostí občanského a církevního sňatku)

-         Právní následky vzniku manželství (statusová problematika, práva a povinnosti manželů, majetkové právo manželské)


33. Překážky manželství

-         Pojem překážky manželství

-         Osobní předpoklady manželství

-         Zákonné překážky manželství absolutní, relativní a jejich právní úprava

-         Právní následky uzavření manželství za existence zákonné překážky


34. Vady sňatečného projevu

-         Význam a náležitosti sňatečného prohlášení (projevu), prohlášení o příjmení po uzavření manželství

-         Vady sňatečného projevu

-         Právní následky vady sňatečného projevu


35. Zdánlivé manželství

-         Pojem (podstata) zdánlivosti manželství

-         Důvody zdánlivosti manželství

-         Právní následky zdánlivosti manželství


36. Neplatné manželství

-         Pojem (podstata) neplatnosti manželství

-         Důvody neplatnosti manželství

-         Právní následky zdánlivosti manželství


37. Rozvod manželství

-         Pojem rozvodu manželství

-         Důvod rozvodu

-         Rozvod manželství se zjišťováním příčin rozvratu a rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu

-         Tzv. ztížený rozvod (tvrdostní klauzule)

-         Ostatní důvody zániku manželství: smrt, změna pohlaví

-         Právní následky zániku manželství


38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství

-         Pojem rozvodu manželství

-         Tzv. ztížený rozvod (tvrdostní klauzule ve prospěch nezletilého)

-         Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství: řízení o úpravě poměrů rodičů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu (úprava péče, styku a výživného)


39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti

-         Práva a povinnosti rodičů k dětem obecně (zejména právo a povinnost rodiče pečovat o dítě, právo použít výchovné prostředky, povinnost vzájemné pomoci a podpory mezi rodiči a dětmi; vyloučení vzájemných práv a povinností mezi rodiči a dětmi z právní dispozice)

-         Dělení práv a povinností rodičů vůči dítěti: práva statusová, práva spojená s osobností dítěte, práva osobní povahy, práva a povinnosti tvořící rodičovskou odpovědnost, vyživovací povinnost a právo na výživné

-         Pojem a podstata rodičovské odpovědnosti, jednotlivá práva a povinnosti tvořící její obsah, výkon rodičovské odpovědnosti, zásahy soudu do rodičovské odpovědnosti


40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým

-         Pojem rodičovských a obdobných práv a povinností, pojem rodičovské odpovědnosti

-         Jednotliví nositelé: oba rodiče, jeden rodič, nezletilý rodič, který nenabyl plné svéprávnosti, rodič, jehož svéprávnost byla omezena, poručník, osvojitel, jiné osoby (pěstoun, pečující osoba při svěření dítěte do péče jiné osoby, opatrovník) – předpoklady, rozsah práv a povinností

-         Pojem zákonného zástupce


41. Osvojení

-         Pojem osvojení a jeho druhy (úplné, neúplné; pravé a nepravé; zrušitelné a nezrušitelné)

-         Předpoklady a podmínky osvojení: obecné předpoklady, souhlas s osvojením, další předpoklady osvojení (jeho postup: osobní péče budoucího osvojitele, která není péčí před osvojením, pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti a předání dítěte do péče před osvojením, péče před osvojením)

-         Rozhodnutí o osvojení a jeho právní následky

-         Zrušení osvojení, nezrušitelné osvojení

-         Osvojení zletilého


42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení)

-         Pojem a funkce pěstounské péče

-          

-         Druhy pěstounské péče: individuální a kolektivní; příbuzenská a nepříbuzenská

-         Předpoklady svěření dítěte do pěstounské péče, zprostředkování pěstounské péče, řízení o svěření dítěte do pěstounské péče

-         Obsah pěstounské péče (zvláštní povinnosti a práva pěstounů)

-         Zánik pěstounské péče (zejména její zrušení)


43. Poručenství a opatrovnictví

-         Pojem a fuknce poručenství a opatrovnictví

-          

-         Poručenství: pojem, důvody pro jmenování poručníka a jeho jmenování, osoba poručníka (včetně veřejného poručníka), práva a povinnosti poručníka, správa jmění dítěte poručníkem, stálý dozor soudu, zánik poručenské funkce a zánik poručenství

-         Opatrovnictví: pojem, důvody pro jmenování opatrovníka a jeho jmenování, osoba opatrovníka, práva a povinnosti opatrovníka, opatrovník pro správu jmění dítěte, zánik opatrovnické funkce a zánik opatrovnictví

-         Kolizní opatrovník

-         Opatrovník pro správu jmění dítěte

 


44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské odpovědnosti

-         Pojem rodičovské odpovědnosti, její obsah a výkon (stručně)

-         Právní základ pro zásahy státních orgánů (na úrovni mezinárodní, ústavní a zákonné)

-         Zásahy soudu do výkonu rodičovské odpovědnosti (pozastavení, omezení a zbavení rodičovské odpovědnosti; rozhodnutí soudu ve věci, která je pro dítě významná; předběžná úprava poměrů dítěte)

-         Působnost jiných orgánů ochrany nezletilého (orgánu sociálně-právní ochrany dítěte)


45. Správa jmění nezletilého

-         Pojem jmění

-         Omezení výkonu majetkových práv a povinností nezletilým (rozsah svéprávnosti)

-         Správa jmění rodiči

-         Správa jmění poručníkem

-         Správa jmění opatrovníkem

-         Správa jmění opatrovníkem pro správu jmění


46. Zastoupení nezletilého

-         Rozsah svéprávnosti nezletilého

-         Pojem a pojmové znaky zastoupení, obecně k zastoupení zákonnému a smluvnímu

-         Zákonné zastoupení nezletilého: zastoupení rodiči nebo poručníkem; pojem zákonného zastoupení, jeho vznik, obsah a zánik

-         Zastoupení opatrovníkem, smlouva o zastoupení


47. Určování rodičovství (obecně)

-         Pojem rodičovství

-         Určení mateřství, maternitní spor pozitivní a negativní, problematika institutů surogátního mateřství, utajeného a anonymního porodu

-         Určení otcovství, domněnky otcovství, popření otcovství (stručně)


48. Určování otcovství

-         Pojem otcovství a jeho vztah k mateřství

-         Domněnky otcovství: jejich povaha, jednotlivé domněnky a jejich uplatnění

-         Popření otcovství: pojem a význam popření otcovství, aktivní legitimace, jednotlivé případy popření otcovství (popření otcovství manžela matky, popření otcovství k dítěti narozenému z umělého oplodnění, popření otcovství založeného souhlasným prohlášením, popření otcovství ex offo), prominutí zmeškání lhůty


49. Výživné (obecné otázky)

-         Pojem výživného a jeho subjekty

-         Pojem vyživovací povinnosti a pojem práva na výživné

-         Obecná úprava přiznání výživného, nepromlčitelnost práva na výživné (na rozdíl od jeho jednotlivých dávek), jeho nepřevoditelnost a nepostupitelnost

-         Druhy vyživovací povinnosti: mezi manžely, mezi rozvedenými manžely, mezi rodiči a dětmi, mezi potomky a předky, výživné na úhradu některých nákladů neprovdané těhotné ženě nebo matce

-         Určení rozsahu výživného

-         Řízení ve věcech výživného a přiznání výživného

-         Plnění výživného


50. Výživné pro nezletilé dítě

-         Pojem výživného a jeho subjekty, pojem vyživovací povinnosti a práva na výživné

-         Výživné pro nezletilé dítě a jeho subjekty

-         Vznik a zánik vyživovací povinnosti

-         Určení rozsahu výživného pro nezletilé dítě

-         Řízení ve věcech výživného a přiznání výživného pro nezletilé dítě

-         Plnění výživného pro nezletilé dítě


51. Výživné mezi rodiči a dětmi

-         Pojem výživného a jeho subjekty, pojem vyživovací povinnosti a práva na výživné

-         Vyživovací povinnost vůči dětem: vznik a zánik, určení rozsahu výživného, plnění výživného

-         Vyživovací povinnost vůči rodičům: předpoklady, vznik a zánik, určení rozsahu výživného, plnění výživného

-         Řízení ve věcech výživného a přiznání výživného

52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

-         Pojem výživného a jeho subjekty, pojem vyživovací povinnosti a práva na výživné

-         Vyživovací povinnost mezi manžely: vznik a zánik, určení rozsahu výživného, plnění výživného

-         Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely: vznik a zánik, určení rozsahu výživného, plnění výživného, tzv. sankční výživné

-        Řízení ve věcech výživného a přiznání výživného

 

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. (08.01.2020)

Literatura povinná:

01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

02. ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

03. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

04. Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012

 

Literatura doporučená:

01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

02. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. a V. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

03. PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.: Proměny soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části)

04. DVOŘÁK, J. a kol. Soukromé právo 21. století. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017 (příslušné části)

Právní předpisy:

Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (části vztahující se k soukromému právu)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných  rejstříků právnických a fyzických osob
Sdělení č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte

Orientačně:

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (části vztahující se k soukromému právu)
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK