PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská praxe VI - D2905013
Anglický název: Training in Nursing VI
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/368, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Nikodemová
Prerekvizity : D29010016, D29010018, D29020028, D29020030, D2903017, D2904002, D2904004, D2904007, D2904010
Anotace
Odborná praxe je koncipována jako praktický předmět, probíhá podle plánu praktické výuky na vysoké škole formou blokové výuky (přičemž jeden blok trvá vždy nejméně 1 týden). Umožňuje studentům aplikovat v podmínkách poskytovatele zdravotních služeb teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem teoreticko-praktických disciplín v odborných učebnách školy. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Uskutečňuje se formou přímé či nepřímé péče o pacienty, v souladu s platnou právní úpravou a podle plánu praxe v podmínkách poskytovatele zdravotních služeb pod vedením odborného pedagogického pracovníka, akademického pracovníka vysoké školy, školitele nebo mentora odborné praxe (školitele odborné praxe) u poskytovatele zdravotních služeb. Pedagogický pracovník vyučuje v takové oblasti odborné praxe, ve které je odborníkem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a zároveň v této oblasti odpovídá za dohled při praxi studentů. Výkony prováděné v rámci odborné praxe jsou zaznamenány do Záznamníku výkonů a jiných odborných aktivit dětské sestry – logbooku (dále jen „Záznamník výkonů“). Záznamník výkonů obsahuje souhrnné informace o přípravě a průběhu praktické výuky a sleduje jednotlivé kompetence a ošetřovatelské intervence, kterých má student/ka dosáhnout v rámci studijního plánu. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Týdnům praktické výuky předchází odpovídající výuka teoretických předmětů. Obsahové zaměření odborné praxe: 1. ročník: Praxe vychází z koncepčního modelu hlavních determinant zdraví WHO, je orientována na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění a na nácvik a osvojení ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických činností ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb, a to v rámci poskytování ambulantní a lůžkové péče. Studenti se seznámí se druhy zdravotní péče v rámci lůžkové i ambulantní péče a s jednotlivými formami ošetřovatelské péče. Naučí se zhodnotit prostředí, ve kterém pacienti žijí, rizika pro jejich zdraví, seznámí se s druhy onemocnění, která se v daném prostředí vyskytují, s potřebou preventivních opatření a naučí se využívat metody zdravotní výchovy individuální i skupinové. Naučí se základním ošetřovatelským dovednostem na jednotlivých dětských odděleních (interních i chirurgických) v rámci lůžkové péče. Dále se seznámí se strukturou poskytování lůžkové zdravotní péče a s odbornými odděleními. Naučí se zhodnotit prostředí, které odpovídá potřebám jedince, zdokonalí se v hodnocení individuálního zdravotního stavu a potřeb pacientů z hlediska ošetřovatelské péče. 2. ročník: Praxe je orientována na oblast lůžkové a ambulantní péče. Studenti se seznámí se strukturou poskytování lůžkové zdravotní péče a odbornými odděleními. Studenti se naučí poskytovat péči pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí. Praxí si prohloubí schopnost vyhodnotit prostředí, které odpovídá potřebám jedince, zdokonalí se v hodnocení individuálního zdravotního stavu a potřeb pacientů z hlediska ošetřovatelské péče. 3. ročník: Praxe je orientována na oblast poskytování ambulantní péče, lůžkové péče a péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Studenti se naučí poskytovat péči pacientům na speciálních ošetřovacích jednotkách (např. JIP/IMP/ARO) metodou ošetřovatelského procesu. Dále se seznámí s pracovišťmi, kde je poskytována následná nebo paliativní péče. Prohloubí si znalosti a praktické dovednosti při poskytování individuální ošetřovatelské péče. Podrobný výčet jednotlivých pracovišť pro odbornou praxi, včetně hodinových dotací, je uveden v příloze. Organizační požadavky na vedení ošetřovatelské praxe: Délka 1 hodiny praktické výuky je 60 minut. Ošetřovatelská praxe je realizována pod odborným dohledem (přímým vedením) akademického pracovníka Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol nebo pod vedením mentora ošetřovatelské praxe – dětské sestry (porodní asistentky) zařazené na pracovišti, na kterém ošetřovatelská praxe probíhá za supervize akademického pracovníka Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol. Podmínkou realizace praxe je platné očkování studenta/ky proti přenosným onemocněním v rozsahu, který stanoví zvláštní právní předpis. Náležitosti pracoviště odborné praxe: Vybavení pracoviště odpovídá platným legislativním požadavkům, na každém pracovišti je k dispozici mentor odborné praxe, který splňuje kvalifikační a odborné požadavky. Používané metody jsou v souladu s platnými předpisy a pedagogickými dokumenty (Záznamník výkonů a jiných odborných aktivit Dětské sestry – logbook), jsou k dispozici pomůcky potřebné pro prováděni ošetřovatelské praxe, pracoviště mají k dispozici prostory pro studenty na převlékáni a odpočinek (ve FN Motol je řešeno centrální šatnou pro studenty). Požadavky na mentora odborné praxe: Mentor/ka má odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Dětské sestry nebo Všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii (na Gynekologicko – porodnické klinice 2. LF UK a FN Motol Porodní asistentky, na pracovištích urgentní a resuscitační péče Zdravotnického záchranáře) podle zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v pl. znění, má minimálně 2 roky praxe v oboru a absolvoval/a adekvátní přípravu pro roli vyučujícího praxe. Mentor/ka má pedagogickou způsobilost podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v pl. znění, nebo zvláštní odbornou způsobilost získanou absolvováním příslušného certifikovaného kurzu podle zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v pl. znění. Pokud je nutné některého z mentorů/ek nahradit (např. z důvodu jeho ukončení pracovního poměru, dlouhodobé nemoci, odchodu na MD / RD apod.), je vybrán zdravotnický pracovník s odpovídající kvalifikací, který v případě, že nemá pedagogickou nebo alespoň zvláštní odbornou způsobilost, musí absolvovat celodenní seminář zaměřený na realizaci výuky v klinické praxi a následně je zařazen do nejbližšího certifikovaného kurzu. Na každém pracovišti je vždy nejméně jeden mentor/ka ošetřovatelské praxe, který má pedagogickou způsobilost podle zák. č. 563/2004 Sb., v platném znění nebo zvláštní odbornou způsobilost podle zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění. Počet studentů na jednoho mentora: Počet studentů na jednoho mentora je stanoven podle typu pracoviště. Na standardním lůžkovém oddělení a na ambulancích max. 3 studenti na jednoho mentora. Na pracovištích intenzivní a resuscitační péče a na operačních sálech max. 2 studenti na jednoho mentora.
Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK