PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o dítě v chirurgických oborech I - D2904002
Anglický název: Nursing Care of pediatrics surgery I
Zajišťuje: Klinika dětské chirurgie (13-381)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:20/22, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.
Prerekvizity : D29010001, D29010002, D29010003, D29020007, D29020008, D29020009
Je prerekvizitou pro: D2905004, D2905001, D2905007, D2905013, D2905008, D2904015, D2904013, D2905006
Anotace
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který studenta/studentku seznámí s problematikou pediatrické ošetřovatelské péče v oborech dětská chirurgie, dětská ortopedie a traumatologie, dětská kardiochirurgie, dětská urologie, dětská neurochirurgie atd. Student/ka bude schopen/schopna identifikovat a efektivně řešit specifika individuálních potřeb dítěte v souvislosti s chirurgickým onemocněním a chirurgickou léčbou. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky.
Poslední úprava: Škarvanová Lucie (12.04.2022)
Cíl předmětu
Cíle:
 • Seznámit studenty s problematikou práce v chirurgických oborech v oblasti dětské i dospělé chirurgie.
 • Zvládnout metody posuzování stavu nemocného v pooperačním období v oblasti dětské i dospělé chirurgie.
 • Naučit zásadám předoperační a pooperační péče o nemocné v oblasti dětské i dospělé chirurgie.
 • Zvládnout specifické dovednosti a zásady aseptického způsobu práce v oblasti dětské i dospělé chirurgie.
 • Umět poskytovat základní a speciální ošetřovatelskou péči o nemocné formou ošetřovatelského procesu v oblasti dětské i dospělé chirurgie.

Poslední úprava: Škarvanová Lucie (12.04.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je v letním semestru zakončen zápočtem.

Podmínky pro ukončení zápočtu:
 • 80% účast na kontaktní výuce
 • úspěšné vyplnění zápočtového testu
Poslední úprava: Škarvanová Lucie (12.04.2022)
Literatura
Základní studijní literatura:
Hájek, M. Chirurgie pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, ISBN 80-7169-108-9

Lawrencew,W. et al. Současná chirurgická diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996

Šnajdauf, J., Cvachovec, K., Trč, T. et al. Dětská traumatologie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004, ISBN 80-7262-152-1

Zeman M. et al. Speciální chirurgie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004, ISBN 80-7262-260-9

Šnajdauf, J., Škába, R. et al. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén a Karolinum, 2005 ISBN 80-7262-329-X (Galén), ISBN 80-246-1084-1 (Karolinum)

Pafko, P. et al. Základy speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén a Karolinum, 2008, ISBN 978-80-7262-402-7 (Galén), ISBN 978-80-246-1451-9 (Karolinum)

Hoch J., Leffler J. Speciální chirurgie. 3. rozšířené vydání, Praha: Maxdorf - Jessenius, 2010 (v tisku)

Další odborná literatura:
Zeman, M. et al. Chirurgická propedeutika. 2. vyd. Praha: Grada, 2000, ISBN 80-7169-705-2

Sedlářová, P. et al. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, ISBN 978-80-247-1613-8

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (17.07.2020)
Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončen zápočtem - 80% účast na kontaktní výuce a úspěšné vyplnění zápočtového testu.

Poslední úprava: Škarvanová Lucie (12.04.2022)
Sylabus
Přednášky

A) Ošetřovatelství v chirurgických oborech v dospělém věku:

 • Základní principy léčení chirurgických nemocných.
 • Základní vyšetření nemocného s bolestí břicha (klinické i paraklinické).
 • Operační a neoperační léčení, indikace a kontraindikace k operaci.
 • Hlavní symptomy náhlých příhod břišních.
 • Základní typy operací - terminologie, přístupy do tělních dutin, zejména břicha.
 • Základní typy operací - terminologie, principy operací na zažívacím traktu.
 • Základy diagnostiky a ošetření poranění hrudníku.
 • Základní principy operační léčby onemocnění srdce a cév.
 • Základy traumatologie - rozdělení úrazů, terminologie, principy ošetření luxací a zlomenin.
 • Základy urologie v dospělém věku.
 • Základy neurochirurgie v dětském a v dospělém věku.

B) Ošetřovatelství v chirurgických oborech v dětském věku:

 • Nejčastější chirurgická a urologická onemocnění u dětí.
 • Dětská traumatologie (orgány a skelet) a popáleniny.
 • Operace gastrointestinálního traktu u dětí (akutní příhody břišní, vrozené vady).
 • Přehled hrudní chirurgie a onkochirurgie u dětí.

Semináře:
 • Obecné zásady chirurgické péče v pediatrii a v dospělosti.
 • Ošetřovatelské zhodnocení stavu chirurgického dětského a dospělého pacienta.
 • Předoperační a pooperační péče, specifika u dětí a dospělých.
 • Péče o rány, ošetřování drénů.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací břicha (úrazy, hernie, ileus, apendicitis).
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací gastrointestinálního traktu.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací jater, žlučníku a žlučových cest.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací pankreatu a ERCP.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného po hrudních výkonech.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s kardiochirurgickou operací.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací ledvin, vývodných cest močových a mužských pohlavních orgánů.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného se spinální neurochirurgickou operací.
 • Ošetřovatelský proces u nemocných se zlomeninami.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s plastickou operací.
 • Ošetřovatelský proces u popáleného pacienta.

Poslední úprava: Škarvanová Lucie (12.04.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK