PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská praxe V - D2904013
Anglický název: Training in Nursing V
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/188, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Nikodemová
Prerekvizity : D29010016, D29010018, D29020028, D29020030, D2903017, D2904002, D2904004, D2904007, D2904010
Anotace
Odborná praxe je koncipována jako praktický předmět, probíhá podle plánu praktické výuky na vysoké škole formou blokové výuky (přičemž jeden blok trvá vždy nejméně 1 týden). Umožňuje studentům aplikovat v podmínkách poskytovatele zdravotních služeb teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem teoreticko-praktických disciplín v odborných učebnách školy. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Uskutečňuje se formou přímé či nepřímé péče o pacienty, v souladu s platnou právní úpravou a podle plánu praxe v podmínkách poskytovatele zdravotních služeb pod vedením odborného pedagogického pracovníka, akademického pracovníka vysoké školy, školitele nebo mentora odborné praxe (školitele odborné praxe) u poskytovatele zdravotních služeb. Pedagogický pracovník vyučuje v takové oblasti odborné praxe, ve které je odborníkem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a zároveň v této oblasti odpovídá za dohled při praxi studentů. Výkony prováděné v rámci odborné praxe jsou zaznamenány do Záznamníku výkonů a jiných odborných aktivit dětské sestry – logbooku (dále jen „Záznamník výkonů“). Záznamník výkonů obsahuje souhrnné informace o přípravě a průběhu praktické výuky a sleduje jednotlivé kompetence a ošetřovatelské intervence, kterých má student/ka dosáhnout v rámci studijního plánu. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Týdnům praktické výuky předchází odpovídající výuka teoretických předmětů. Obsahové zaměření odborné praxe: 1. ročník: Praxe vychází z koncepčního modelu hlavních determinant zdraví WHO, je orientována na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění a na nácvik a osvojení ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických činností ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb, a to v rámci poskytování ambulantní a lůžkové péče. Studenti se seznámí se druhy zdravotní péče v rámci lůžkové i ambulantní péče a s jednotlivými formami ošetřovatelské péče. Naučí se zhodnotit prostředí, ve kterém pacienti žijí, rizika pro jejich zdraví, seznámí se s druhy onemocnění, která se v daném prostředí vyskytují, s potřebou preventivních opatření a naučí se využívat metody zdravotní výchovy individuální i skupinové. Naučí se základním ošetřovatelským dovednostem na jednotlivých dětských odděleních (interních i chirurgických) v rámci lůžkové péče. Dále se seznámí se strukturou poskytování lůžkové zdravotní péče a s odbornými odděleními. Naučí se zhodnotit prostředí, které odpovídá potřebám jedince, zdokonalí se v hodnocení individuálního zdravotního stavu a potřeb pacientů z hlediska ošetřovatelské péče. 2. ročník: Praxe je orientována na oblast lůžkové a ambulantní péče. Studenti se seznámí se strukturou poskytování lůžkové zdravotní péče a odbornými odděleními. Studenti se naučí poskytovat péči pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí. Praxí si prohloubí schopnost vyhodnotit prostředí, které odpovídá potřebám jedince, zdokonalí se v hodnocení individuálního zdravotního stavu a potřeb pacientů z hlediska ošetřovatelské péče. 3. ročník: Praxe je orientována na oblast poskytování ambulantní péče, lůžkové péče a péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Studenti se naučí poskytovat péči pacientům na speciálních ošetřovacích jednotkách (např. JIP/IMP/ARO) metodou ošetřovatelského procesu. Dále se seznámí s pracovišťmi, kde je poskytována následná nebo paliativní péče. Prohloubí si znalosti a praktické dovednosti při poskytování individuální ošetřovatelské péče. Podrobný výčet jednotlivých pracovišť pro odbornou praxi, včetně hodinových dotací, je uveden v příloze. Organizační požadavky na vedení ošetřovatelské praxe: Délka 1 hodiny praktické výuky je 60 minut. Ošetřovatelská praxe je realizována pod odborným dohledem (přímým vedením) akademického pracovníka Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol nebo pod vedením mentora ošetřovatelské praxe – dětské sestry (porodní asistentky) zařazené na pracovišti, na kterém ošetřovatelská praxe probíhá za supervize akademického pracovníka Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol. Podmínkou realizace praxe je platné očkování studenta/ky proti přenosným onemocněním v rozsahu, který stanoví zvláštní právní předpis. Náležitosti pracoviště odborné praxe: Vybavení pracoviště odpovídá platným legislativním požadavkům, na každém pracovišti je k dispozici mentor odborné praxe, který splňuje kvalifikační a odborné požadavky. Používané metody jsou v souladu s platnými předpisy a pedagogickými dokumenty (Záznamník výkonů a jiných odborných aktivit Dětské sestry – logbook), jsou k dispozici pomůcky potřebné pro prováděni ošetřovatelské praxe, pracoviště mají k dispozici prostory pro studenty na převlékáni a odpočinek (ve FN Motol je řešeno centrální šatnou pro studenty). Požadavky na mentora odborné praxe: Mentor/ka má odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Dětské sestry nebo Všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii (na Gynekologicko – porodnické klinice 2. LF UK a FN Motol Porodní asistentky, na pracovištích urgentní a resuscitační péče Zdravotnického záchranáře) podle zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v pl. znění, má minimálně 2 roky praxe v oboru a absolvoval/a adekvátní přípravu pro roli vyučujícího praxe. Mentor/ka má pedagogickou způsobilost podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v pl. znění, nebo zvláštní odbornou způsobilost získanou absolvováním příslušného certifikovaného kurzu podle zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v pl. znění. Pokud je nutné některého z mentorů/ek nahradit (např. z důvodu jeho ukončení pracovního poměru, dlouhodobé nemoci, odchodu na MD / RD apod.), je vybrán zdravotnický pracovník s odpovídající kvalifikací, který v případě, že nemá pedagogickou nebo alespoň zvláštní odbornou způsobilost, musí absolvovat celodenní seminář zaměřený na realizaci výuky v klinické praxi a následně je zařazen do nejbližšího certifikovaného kurzu. Na každém pracovišti je vždy nejméně jeden mentor/ka ošetřovatelské praxe, který má pedagogickou způsobilost podle zák. č. 563/2004 Sb., v platném znění nebo zvláštní odbornou způsobilost podle zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění. Počet studentů na jednoho mentora: Počet studentů na jednoho mentora je stanoven podle typu pracoviště. Na standardním lůžkovém oddělení a na ambulancích max. 3 studenti na jednoho mentora. Na pracovištích intenzivní a resuscitační péče a na operačních sálech max. 2 studenti na jednoho mentora.
Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Cíl předmětu

Klinická a komunitní ošetřovatelská praxe navazuje na obecné cíle vzdělávání v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství, studijním oboru Všeobecná sestra. Umožňuje studentovi/tce aplikovat a propojovat teoretické poznatky a také praktické dovednosti získané při výuce v odborné laboratoři na trenažérech a simulátorech do klinické a komunitní ošetřovatelské praxe s cílem naučit studenta/ku u pacientů/klientů v dětském a v dospělém věku:

poskytovat základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu;

vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevy jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy);

pozorovat, hodnotit a zaznamenávat stav pacienta, sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce pacientů, to je dech, puls, elektrokardiogram, tělesnou teplotu, krevní tlak a další tělesné parametry;

zajišťovat herní aktivity dětí;

zajišťovat a provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky);

provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťovat jejich průchodnost;

hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže a chronické rány a ošetřovat stomie, centrální a periferní žilní vstupy;

provádět rehabilitační ošetřování, to je zejména polohování, posazování, dechová cvičení a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu hybných a tonusových odchylek, včetně prevence dalších poruch z mobility;

provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti;

edukovat pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně informační materiály;

orientačně hodnotit sociální situaci pacienta, identifikovat potřebnost spolupráce sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovat pomoc v otázkách sociálních a sociálně-právních;

provádět psychickou podporu umírajících a jejich blízkých a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta;

připravovat pacienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádět nebo při nich asistovat, zajišťovat ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich;

podávat léčivé přípravky s výjimkou nitrožilních injekcí nebo infuzí u novorozenců a dětí do 3 let a s výjimkou radiofarmak;

zavádět a udržovat kyslíkovou terapii;

provádět screeningová a depistážní vyšetření, odebírat biologický materiál a orientačně hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické;

provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů;

provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let, pečovat o močové katétry pacientů všech věkových kategorií, včetně výplachů močového měchýře;

provádět ošetření tracheostomické kanyly, zavádět nazogastrické sondy pacientům při vědomí starším 10 let, pečovat o ně a aplikovat výživu sondou, případně žaludečními nebo duodenálními stomiemi u pacientů všech věkových kategorií, provádět výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let;

asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a krevních derivátů, ošetřovat pacienta v průběhu aplikace transfuze a ukončovat ji.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu
ZÁPOČET:
Podmínky pro ukončení předmětů Odborná ošetřovatelská praxe I. – VI. a Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe I. a II. zápočtem jsou stanoveny následovně:

 • 100% účast na praxi na určených pracovištích a ve stanoveném hodinovém rozsahu;
 • splnění minimálního počtu provedených výkonů a speciálních ošetřovatelských intervencí stanovených pro daný předmět a úsek studia (viz logbook);
 • vypracování akceptovatelné případové studie – ošetřovatelské kasuistiky;
 • příznivá hodnocení studenta/ky ze všech pracovišť, na kterých je klinická a komunitní ošetřovatelská praxe v daném úseku studia vykonávána;
 • zpracování a předložení autoevaluačního záznamu znalostí a dovedností za příslušný předmět a úsek studia, včetně návrhu na další zlepšování profesních znalostí a dovedností studentem/kou.

Splnění shora uvedených podmínek pro ukončení předmětů Odborná ošetřovatelská praxe I. – VI. a Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe I. a II. zápočtem kontroluje pověřený pedagogický pracovník Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol.

Minimální počty základních ošetřovatelských výkonů a intervencí

Minimální počty provedených výkonů pro jednotlivá pracoviště a úseky studia jsou uvedeny v kapitole 4 logbooku. Student/ka si eviduje výkony za jednotlivá pracoviště na pomocných sčítacích listech provedených výkonů. Informace uvedené na pomocných sčítacích listech potvrzují jednotliví mentoři/ky. Po ukončení praxe na posledním pracovišti, kde byla klinická a komunitní ošetřovatelská praxe v daném úseku studia (semestru) vykonávána, student/ka sečte počty jednotlivých výkonů potvrzených na pomocných sčítacích listech a souhrnný počet výkonů přepíše do tabulky zařazené v logbooku. Mentor/ka z posledního pracoviště součty překontroluje a potvrdí na souhrnném sčítacím listu v logbooku. Pomocné sčítací listy student/ka vkládá do logbooku tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě.

Potvrzení o zvládnutí příslušného výkonu (intervence) a jeho četnosti v průběhu praktické výuky mentorem/kou musí být doloženo nejen faktickým kvalitním zvládnutím výkonu či intervence v souladu s platnými standardními ošetřovatelskými postupy, ale také prokázáním empatie a komunikačních dovedností studenta/ky při realizaci ošetřovatelského výkonu (intervence) a to směrem k pacientům (klientům) a jejich příbuzným, tak i k ostatním členům zdravotnického týmu.

V případě, že není splněna některá z uvedených podmínek, nelze studentovi/ce v logbooku potvrdit splnění ošetřovatelského výkonu nebo intervence. Připomínky mentor/ka uvede v písemném hodnocení studenta/ky a navrhne postup vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu.

Splnění specifických ošetřovatelských výkonů a intervencí

Podmínkou pro řádné ukončení předmětů Odborná ošetřovatelská praxe I. – VI. a Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe je rovněž průběžné plnění specifických ošetřovatelských výkonů a intervencí podle typu klinického nebo komunitního pracoviště, na kterém je praktická výuka realizována.

Požadavky na specifické ošetřovatelské výkony a intervence jsou uvedeny v kapitole č. 4 této publikace a jsou rozděleny podle jednotlivých úseků studia a klinických nebo komunitních pracovišť, na kterých je praktická výuka realizována.

Záznamy o plnění specifických ošetřovatelských výkonů a intervencí potvrzuje mentor/ka přímo do příslušné tabulky v logbooku a to při splnění stejných podmínek, které jsou uvedeny v kapitole 3.1 – Minimální počty základních ošetřovatelských výkonů a intervencí.

Všechny specifické ošetřovatelské výkony a intervence musí být splněny do doby ukončení praktické výuky na zdravotnických pracovištích uvedeného typu, nejpozději však do termínu ukončení výuky v letním semestru 3. ročníku. Specifické ošetřovatelské intervence lze plnit také mimo FN Motol v době Prázdninové odborné ošetřovatelské praxe.

Případové studie

Jednou z podmínek pro udělení zápočtů je vypracování akceptovatelných případových studií – ošetřovatelských kasuistik na zadané téma.

Studenti/ky 1. ročníku v zimním semestru zpracovávají případovou studii zaměřenou na analýzu potřeb zdravého člověka zpracovanou podle funkčních a disfunkčních vzorců zdraví M. Gordon doplněnou o stanovení ošetřovatelských diagnóz (podle dále uvedených pokynů) a cílů péče.

Od letního semestru 1. ročníku studenti/ky zpracovávají v každém semestru jednu případovou studii – ošetřovatelskou kasuistiku popisující ošetřovatelský proces u dětského nebo dospělého pacienta v průběhu jejich klinické nebo komunitní praxe v rámci předmětu Odborná ošetřovatelská praxe II. – VI. a po jedné případové studii – ošetřovatelské kasuistice z předmětu Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe I. a II. (tj. celkem 7 případových studií – ošetřovatelských kasuistik).

Pro zpracování případové studie – ošetřovatelské kasuistiky jsou stanoveny následující okruhy, z nichž student/ka vybírá vždy jedno téma, které se v dalších úsecích studia již nesmí opakovat:

 • ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním dýchacího ústrojí: chronická obstrukční choroba bronchopulmonální, astma bronchiale, tuberkulóza plic, karcinom plic;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s náhlou příhodou břišní (akutní nekrotizující pankreatitída, ileosní stav a peritonitída);
 • ošetřovatelská péče o nemocné s Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitídou, divertikulózou, celiakií, nádory střeva. Péče o stomie;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s diabetes mellitus;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s akutním infarktem myokardu;
 • ošetřovatelská péče o nemocné v předoperačním a pooperačním období;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s chorobami jícnu, vředovou chorobou, nádory žaludku;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s roztroušenou sklerózou;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s cévní mozkovou příhodou;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním štítné žlázy, hyperfunkce, hypofunkce štítné žlázy;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s akutním cévním uzávěrem, akutní tromboflebitídou, žilní insuficiencí. Péče o nemocné po cévních rekonstrukcích;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s akutní a chronickou cholecystitídou, cholelitiázou;
 • ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním pohybového ústrojí (osteoartróza, osteoporóza, revmatoidní artritida);
 • ošetřovatelská péče o seniory se sníženou mobilitou, prevence imobilizačního syndromu;

Případová studie musí splňovat níže uvedené požadavky a musí mít následující strukturu:

 • základní popis onemocnění - incidence, prevalence, nejčastější subjektivní obtíže, diagnostika, léčba, prognóza;
 • popis pacienta, lékařská anamnéza, subjektivní příznaky, diagnostika a léčba základního i přidružených onemocnění;
 • ošetřovatelská anamnéza s využitím funkčních a disfunkčních vzorců zdraví podle M. Gordon a měřících technik v ošetřovatelské péči;
 • přehled ošetřovatelských diagnóz (aktuálních i potenciálních) - definice třísložkové diagnózy, ke každé třísložkové diagnóze doplněný kód a název diagnózy podle NANDA taxonomie a zdůvodnění jeho přiřazení, stanovení pořadí ošetřovatelských diagnóz podle priority a jeho zdůvodnění;
 • ošetřovatelský plán - ke každé ošetřovatelské diagnóze budou uvedeny měřitelné cíle ošetřovatelské péče a označeny jako dlouhodobé nebo krátkodobé. K jednotlivým cílům budou přiřazeny odpovídající ošetřovatelské intervence (mn. č.);
 • edukační plán;
 • realizace ošetřovatelské péče;
 • zhodnocení efektu poskytnuté péče – průběžně;
 • seznam použité literatury zpracovaný dle ČSN 690.

Případová studie nesmí obsahovat identifikační údaje pacienta, kopie částí zdravotnické dokumentace apod.

Rozsah případové studie je stanoven minimálně na 8 stran textu, maximálně na 15 stran textu (písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5 řádku).

Případové studie lze konzultovat s pedagogickými pracovníky Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol průběžně ve stanovených konzultačních hodinách zveřejněných na internetových stránkách Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol (www. lf2.cuni.cz), případně v jiných termínech po předchozí domluvě.

Hodnocení studentů/studentek mentorem/mentorkou

Mentor/ka klinické a komunitní ošetřovatelské praxe na konci příslušné části praxe vyplní záznam o hodnocení studenta/ky v oblasti:

 • prokazované odbornosti;
 • výkonnosti a zručnosti;
 • spolehlivosti a vytrvalosti;
 • samostatnosti;
 • aktivity;
 • schopnosti spolupráce a komunikace;
 • organizace vlastní práce;
 • přístupu ke klientům/pacientům.

Přitom přidělí studentovi/studence v každé z hodnocených oblastí známku na škále od 1 do 5, přičemž známka 1 odpovídá hodnocení „výborně“ a známka 5 odpovídá hodnocení „nevyhovující“. V oblastech, ve kterých mentor/ka přidělí známku 3, 4 nebo 5 pak v komentáři svůj postup zdůvodní a navrhne opatření pro zlepšení stávajícího stavu, eventuelně pro odstranění nedostatků.

Podmínkou pro udělení zápočtu je průměr známek do 2,25 včetně, za předpokladu, že žádné hodnocené kritérium nebylo označeno známkou 5. Pokud praktická výuka v daném úseku studia probíhá na více pracovištích, hodnotí se každé pracoviště zvlášť.

Hodnocení studentů/tek mentorem/kou musí být provedeno a v logbooku zaznamenáno nejpozději do termínu realizace evaluačního semináře odborné praxe.

Autoevaluace znalostí a dovedností studenty/studentkami

Student/ka provede autoevaluaci svých znalostí a dovedností souvisejících s výkonem klinické a komunitní ošetřovatelské praxe tak, že za každý úsek studia, který má být ukončen zápočtem, vyplní záznam o autoevaluaci, který je součástí logbooku.

Bez ohledu na přidělené známky v komentáři uvede silné a slabé stránky své činnosti v jednotlivých hodnocených oblastech a navrhne vlastní opatření ke zlepšení.

Autoevaluace musí být provedena a v logbooku čitelně zaznamenána nejpozději do termínu realizace evaluačního semináře odborné praxe.

Jednou z podmínek pro udělení zápočtu je řádně vyplněný autoevaluační záznam splňující shora uvedené požadavky.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Literatura
ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ LITERATURA:
 • JIRKOVSKÝ, Daniel a kol. Ošetřovatelské postupy a intervence: učebnice pro bakalářské a magisterské studium. Vyd. 1. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 411 s. ISBN 978-80-87347-13-3.
 • JIRKOVSKÝ, Daniel et al. Nursing procedures and interventions: textbook for bachelor’s and master’s degree programmes [DVD-ROM]. 1st English ed. Prague: Motol University Hospital, 2014. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-87347-16-4.
 • JIRKOVSKÝ, Daniel. Záznamník výkonů a jiných odborných aktivit pro bakalářský studijní obor Všeobecná sestra: logbook pro kombinovanou formu studia. Vyd. 1. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 167 s. ISBN 978-80-87347-09-6.
 • JIRKOVSKÝ, Daniel. Záznamník výkonů a jiných odborných aktivit pro bakalářský studijní obor Všeobecná sestra: logbook pro prezenční formu studia. Vyd. 1. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 184 s. ISBN 978-80-87347-08-9.
 • MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika: v moderní ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 192 s. Sestra. ISBN 978-80-247-5376-8.
 • CARPENITO, Lynda Juall. Nursing care plans: transitional patient and family centered care [online]. Sixth edition. Philadelphia, Pennsylavania: Wolters Kluwer Health, 2014, ©2014 [cit. 2017-07-26]. ISBN 978-1-4698-3198-5. Dostupné z: http://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=3418788.
 • Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace ... Herdman, T. Heather, ed. a Kamitsuru, Shigemi, ed. Překlad Pavla Kudlová. Praha: Grada, 2010
Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Požadavky ke zkoušce
PŘEDMĚT JE UKONČEN ZÁPOČTEM.
Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Sylabus
Obsahové zaměření odborné praxe, 2. ročník:
Praxe je orientována na oblast lůžkové a ambulantní péče. Studenti se seznámí se strukturou poskytování lůžkové

zdravotní péče a odbornými odděleními. Studenti se naučí poskytovat péči pacientům v jejich vlastním sociálním

prostředí. Praxí si prohloubí schopnost vyhodnotit prostředí, které odpovídá potřebám jedince, zdokonalí se v

hodnocení individuálního zdravotního stavu a potřeb pacientů z hlediska ošetřovatelské péče.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Vstupní požadavky
PODMÍNKY PRO VYKONÁNÍ PRAXE
 • splnění předepsaných prerekvizit a korekvizit předmětů klinické a komunitní ošetřovatelské praxe studentem/kou (studijní prerekvizity a korekvizity jsou zveřejněny na www.lf2.cuni.cz). K zahájení praktické výuky v 1. ročníku studia je nezbytný souhlas pověřeného pedagogického pracovníka Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol podmíněný úspěšným splněním ucelené části praktických cvičení na trenažérech a simulátorech v laboratorních podmínkách simulačního centra Ústavu ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol, splněného zápočtu a úspěšně vykonané zkoušky z předmětu Ošetřovatelské postupy. Splnění požadavků pro zahájení klinické a komunitní ošetřovatelské praxe potvrzuje pověřený pedagogický pracovník Ústavu ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol v logbooku s platností pro příslušný akademický rok;
 • zdravotní způsobilost studenta/ky k vykonání klinické a komunitní ošetřovatelské praxe a platné očkování proti přenosným nemocem;
 • seznámení studenta/ky s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s pravidly požární ochrany obecně i na konkrétním pracovišti;
 • dodržování hygienicko - epidemiologického režimu zdravotnického pracoviště (Provozní řád), včetně dodržování standardů péče o osobní ochranné pracovní prostředky a jejich používání a standardů péče o ruce studentem/kou;
 • dodržování schváleného rozpisu praktické výuky u předmětu Odborná ošetřovatelská praxe I. – VI. zveřejněného Ústavem ošetřovatelství 2. LF UK a 100% účast na výuce studenta/ky. V případě, že student/ka předpokládá svoji nepřítomnost na praktické výuce z velmi závažných důvodů, je povinen/a tuto skutečnost oznámit určenému mentorovi/ce a pověřenému pedagogickému pracovníkovi Ústavu ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol nejméně 10 pracovních dnů předem a s mentorem/kou dohodnout náhradu zameškané praktické výuky a o této náhradě informovat pověřeného pedagogického pracovníka Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol. Náhradu zameškané praktické výuky lze realizovat až po ukončení kontaktní výuky v příslušném semestru. V případě neúčasti na výuce z předem nepředpokládaných důvodů (např. nemoc) je student/ka povinen/a o své nepřítomnosti prokazatelným způsobem neprodleně informovat mentora/ku a pověřeného pedagogického pracovníka Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol, který následně ověří stav plnění cílů příslušné části klinické a komunitní ošetřovatelské praxe a podle toho stanoví náhradu zameškané praktické výuky;
 • v případě Prázdninové odborné ošetřovatelská praxe si student/ka zajišťuje vykonání praxe samostatně na pracovištích, která jsou blíže specifikována v logbooku a v SISu. Pokud zdravotnické zařízení nebo zařízení sociálních služeb nemá s 2. LF UK uzavřenu smlouvu o spolupráci při realizaci praktické výuky, obrací se student/ka nejméně 1 měsíc před plánovanou praxí přímo na Studijní oddělení 2. LF UK se žádostí o uzavření takové smlouvy. Přehled uzavřených smluv zveřejňuje Studijní oddělení 2. LF UK na internetových stránkách fakulty (www.lf2.cuni.cz).
Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK