SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Geriatrics and gerontology - PZTV264K
Title: Geriatrie a gerontologie
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, MC [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Interchangeability : PZTV264
Is incompatible with: PZTV264
Is interchangeable with: PZTV264
Annotation - Czech
Předmět seznamuje studenty se somatickými a psychickými involučními změnami stárnoucího organismu a s možnostmi ovlivnění psychické a tělesné zdatnosti prostřednictvím pohybových aktivit. Přednášky a semináře jsou obvykle spojeny. Výuka je doplněna semináři externistů z oblasti sociální péče a hospitacemi na cvičebních lekcích pro seniory.
Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je umožnit studentům hlubší vhled do problematiky péče o seniory, a to s důrazem na provozování pohybových aktivit. Úspěšný student by měl mít dostatečné portfolio znalostí a kompetencí k tomu, aby dokázal naplánovat a realizovat aktivizační programy pro seniory, skupinové lekce a rekondiční programy. S ohledem na demografický vývoj a specifický přístup k seniorům jak zdravým, tak těm, kteří mají pohybová, senzorická či intelektová omezení, jsou tyto kompetence pro profil absolventa velmi žádoucí. 

Výstupy z učení / learning outcomes:

Absolvent předmětu:

- definuje stáří a stárnutí, popíše současný demografický vývoj

- definuje geriatrii jako lékařský obor a dokáže popsat specifika nemocnosti seniorského věku

- definuje involuční změny organismu (věkově podmíněné změny v kardiovaskulárním, dýchacím, vylučovacím, nervovém, kosterním a svalovém systému; změny v držení těla, v tělesném složení, psychice atd.)

- vyjmenuje nejčastější onemocnění seniorského věku

- vyjmenuje geriatrické syndromy

- popíše problémy jedinců seniorského věku v oblasti hydratace a nutrice a navrhne jejich řešení

- popíše způsoby udržení tělesné zdatnosti v seniorském věku

- vyjmenuje nejčastější kontraindikace pohybových aktivit u seniorů

- je schopen porovnat různé cvičební systémy a jejich výhody či nevýhody pro jedince seniorského věku

- prakticky předvede vedení cvičební jednotky pro seniory

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
Literature - Czech

Povinná ke zkoušce:

HOLMEROVÁ, Iva, a kol. Průvodce vyšším věkem: manuál pro seniory a jejich pečovatele. Praha: Mladá fronta, 2014. Lékař a pacient. ISBN 978-80-204-3119-6.

MACHÁČOVÁ, K. a HOLMEROVÁ, I. Aktivní gerontologie. Praha: Mladá fronta, 2019. ISBN 978-80-204-5489-8.

Doporučená:

ČEVELA, Rostislav a Libuše ČELEDOVÁ. Sociální gerontologie: východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4544-2.

HOLMEROVÁ, Iva, Božena JURAŠKOVÁ a Květuše ZIKMUNDOVÁ. Vybrané kapitoly z gerontologie. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: EV public relations, 2007. ISBN 978-80-254-0179-8.

KALVACH, Zdeněk, a kol. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0548-6. (vybrané kapitoly)

MATOUŠ, Miloš, Miluše MATOUŠOVÁ a Miroslav KUČERA. Život s endoprotézou kyčelního kloubu. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0886-8.

MATOUŠ, Miloš, Jiří RADVANSKÝ, Zdeněk KALVACH a Miluše MATOUŠOVÁ. Pohyb ve stáří je šancí. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0331-9.

OSTER, Peter, Matthias SCHULLER. Geriatrie od A do Z pro sestry. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3013-4.

ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana, Cyril HÖSCHL a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Gerontologie: současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2628-4.

DAĎOVÁ, Klára a Eliška NOVOTNÁ. Zdravotní tělesná výchova seniorů. In Wittmannová, J. (ed.). Aktivní v každém věku. Pracovní seminář odborníků v oblasti pohybových aktivit seniorů. Olomouc, 30.11.-1.12. 2006. Sborník textů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007.

vybrané vědecké články a příspěvky z konference Stárnutí - bude poskytnuto studentům v pdf

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

- splnění 90 % úkolů v MS Teams

- skupinová prezentace

- ukázka vedení cvičební jednotky pro seniory

- písemný test

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
Syllabus - Czech

Probírané tematické okruhy:
1. Demografický vývoj. Biologické, psychické a sociální stárnutí. Důležitost v rámci APA. Somatické involuční změny v jednotlivých systémech. Praktické cvičení - simulátor stáří.
2. Nejvýznamnější funkčně významné choroby stáří. Prevence civilizačních chorob. Geriatrické syndromy.
3. Výživa ve stáří. Funkční diagnostika seniorů. Tělesná zdatnost a její ovlivnění. Pohybová aktivita ve stáří - faktory, význam, indikace a kontraindikace, zásady cvičení.
4. Psychologie a psychopatie sénia - důraz na problematiku nemocných se syndromem demence. Pozitivní ovlivňování paměti - brain jogging.
5. Formy a typy pohybových aktivit ve stáří - přehled a zhodnocení jejich vhodnosti.
6. Problematika poruch funkce pánevního dna ve stáří. Možnosti ovlivnění cvičením. Problematika pádů ve stáří. Možnosti prevence. Problematika kloubních náhrad. Možnosti ovlivnění cvičením.
7. Vybrané formy cvičení seniorů (cvičení na židlích, cvičení ve vodě, psychomotorická cvičení, cvičení pro seniory s demencí atd.). 
8.  Organizace sdružující seniory. Příklady fungujících organizací v oblasti pohybových aktivit seniorů. Rekondiční pobyty pro seniory. Sociální problematika - možnosti péče o nesoběstačné seniory.

Okruhy mohou být přednášeny v různém pořadí.

Určitá část je (s ohledem na kombinovanou formu studia) vedena formou samostudia na základě úkolů a podpůrných materiálů.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html