SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Geriatrics and gerontology - PZTV264
Title: Geriatrie a gerontologie
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
MUDr. Simona Majorová
Teacher(s): PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
MUDr. Simona Majorová
Incompatibility : PZTV264K
Interchangeability : PZTV264K
Is interchangeable with: PZTV264K
Annotation - Czech
Předmět seznamuje studenty se somatickými a psychickými involučními změnami stárnoucího organismu a s možnostmi ovlivnění psychické a tělesné zdatnosti prostřednictvím pohybových aktivit. Přednášky a semináře jsou obvykle spojeny. Výuka je doplněna semináři externistů z oblasti sociální péče a hospitacemi na cvičebních lekcích pro seniory.
Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je umožnit studentům hlubší vhled do problematiky péče o seniory, a to s důrazem na provozování pohybových aktivit. Úspěšný student by měl mít dostatečné portfolio znalostí a kompetencí k tomu, aby dokázal naplánovat a realizovat aktivizační programy pro seniory, skupinové lekce a rekondiční programy. S ohledem na demografický vývoj a specifický přístup k seniorům jak zdravým, tak těm, kteří mají pohybová, senzorická či intelektová omezení, jsou tyto kompetence pro profil absolventa velmi žádoucí. 

Výstupy z učení / learning outcomes:

Absolvent předmětu:

- definuje stáří a stárnutí, popíše současný demografický vývoj

- definuje geriatrii jako lékařský obor a dokáže popsat specifika nemocnosti seniorského věku

- definuje involuční změny organismu (věkově podmíněné změny v kardiovaskulárním, dýchacím, vylučovacím, nervovém, kosterním a svalovém systému; změny v držení těla, v tělesném složení, psychice atd.)

- vyjmenuje nejčastější onemocnění seniorského věku

- vyjmenuje geriatrické syndromy

- popíše problémy jedinců seniorského věku v oblasti hydratace a nutrice a navrhne jejich řešení

- popíše způsoby udržení tělesné zdatnosti v seniorském věku

- vyjmenuje nejčastější kontraindikace pohybových aktivit u seniorů

- je schopen porovnat různé cvičební systémy a jejich výhody či nevýhody pro jedince seniorského věku

- prakticky předvede vedení cvičební jednotky pro seniory

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
Literature - Czech

Povinná ke zkoušce:

HOLMEROVÁ, Iva, a kol. Průvodce vyšším věkem: manuál pro seniory a jejich pečovatele. Praha: Mladá fronta, 2014. Lékař a pacient. ISBN 978-80-204-3119-6.

MACHÁČOVÁ, K. a HOLMEROVÁ, I. Aktivní gerontologie. Praha: Mladá fronta, 2019. ISBN 978-80-204-5489-8.

Doporučená:

ČEVELA, Rostislav a Libuše ČELEDOVÁ. Sociální gerontologie: východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4544-2.

HOLMEROVÁ, Iva, Božena JURAŠKOVÁ a Květuše ZIKMUNDOVÁ. Vybrané kapitoly z gerontologie. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: EV public relations, 2007. ISBN 978-80-254-0179-8.

KALVACH, Zdeněk, a kol. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0548-6. (vybrané kapitoly)

MATOUŠ, Miloš, Miluše MATOUŠOVÁ a Miroslav KUČERA. Život s endoprotézou kyčelního kloubu. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0886-8.

MATOUŠ, Miloš, Jiří RADVANSKÝ, Zdeněk KALVACH a Miluše MATOUŠOVÁ. Pohyb ve stáří je šancí. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0331-9.

OSTER, Peter, Matthias SCHULLER. Geriatrie od A do Z pro sestry. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3013-4.

ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana, Cyril HÖSCHL a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Gerontologie: současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2628-4.

DAĎOVÁ, Klára a Eliška NOVOTNÁ. Zdravotní tělesná výchova seniorů. In Wittmannová, J. (ed.). Aktivní v každém věku. Pracovní seminář odborníků v oblasti pohybových aktivit seniorů. Olomouc, 30.11.-1.12. 2006. Sborník textů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007.

vybrané vědecké články a příspěvky z konference Stárnutí - bude poskytnuto studentům v pdf

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
Teaching methods - Czech

Výuka je vedena formou spojených přednášek a seminářů.

Komunikace se studenty a zadávání pravidelných úkolů probíhá v MS Teams.

V případě nutnosti přechodu na distanční výuku jsou využívány MS Teams.

Další podpůrné materiály jsou v Moodle UK.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

- splnění 90 % úkolů v MS Teams (včetně jedné povinné hospitace na cvičení seniorů)

- skupinový projekt - prezentace a ukázka vedení cvičební jednotky pro seniory

- písemný test

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (07.12.2023)
Syllabus - Czech

Probírané tematické okruhy:
1. Demografický vývoj. Biologické, psychické a sociální stárnutí. Důležitost v rámci APA. 
2. Somatické involuční změny v jednotlivých systémech. Praktické cvičení - simulátor stáří.
3. Nejvýznamnější funkčně významné choroby stáří. Prevence civilizačních chorob.
4. Výživa ve stáří. Funkční diagnostika seniorů.
5. Geriatrické syndromy.
6. Tělesná zdatnost a její ovlivnění. Pohybová aktivita ve stáří - faktory, význam, indikace a kontraindikace, zásady cvičení.
7. Psychologie a psychopatie sénia - důraz na problematiku nemocných se syndromem demence.
8. Pozitivní ovlivňování paměti - brain jogging.
9. Formy a typy pohybových aktivit ve stáří - přehled a zhodnocení jejich vhodnosti.
10. Problematika poruch funkce pánevního dna ve stáří. Možnosti ovlivnění cvičením. Problematika pádů ve stáří. Možnosti prevence. Problematika kloubních náhrad. Možnosti ovlivnění cvičením.
11. Canisterapie u seniorů.
12. Vybrané formy cvičení seniorů (cvičení na židlích, cvičení ve vodě, psychomotorická cvičení, cvičení pro seniory s demencí atd.). 
13. Hospitace na cvičení seniorů.
14. Organizace sdružující seniory. Příklady fungujících organizací v oblasti pohybových aktivit seniorů. Rekondiční pobyty pro seniory. Sociální problematika - možnosti péče o nesoběstačné seniory.

Okruhy mohou být přednášeny v různém pořadí, v případě zkrácení výukových týdnů se témata spojují.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html