SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pedagogy - PPPD205
Title: Pedagogika
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / 64 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
PhDr. Adam Zdobinský
Incompatibility : PPPD205K
Interchangeability : PPPD205K
Is interchangeable with: PPPD205K
In complex pre-requisite: PPPD224
Annotation -
The subject gives a background of a theory and praxis of an educational process within the preparation of future PE teachers of disadvantaged students, PE teachers of intact students, coaches of all sports, physiotherapeuts, special educators etc. During the study of the subject Pedagogy students will get acquainted with the history and current conceptions of pedagogy, further with regularities of the ontogentics, with pupil´s as well as teacher´s personality etc. Another part of the course is also basic view into the branch of pedagogical diagnostics.
Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (11.12.2019)
Aim of the course - Czech

Studenti by po absolvování předmětu měli rozumět významu a postavení pedagogiky, resp. pedagogiky sportu v současné společnosti. Dále by měli znát základní pedagogické zásady jako je i umět aplikovat v procesu edukace jedinců se speciálními potřebami prostřednictvím sportu či pohybových aktivit. Studenti by měli být schopni vybrat ze svého osobního kompetenčního portfolia adekvátní metody a postupy pro různé edukační situace. Studenti by dále měli dokázat volit adekvátní pedagogické postupy s ohledem na ontogenetické stadium dané skupiny. V neposlední řadě je cílem předmětu ozřejmit studentům důležitost celoživotního a neustávajícího procesu edukace.

Konrétní očekávané výstupy:

- student chápe význam pedagogiky jako i podoboru pedagogiky sportu pro současnou i budoucí společnost

- student rozumí procesu socializace a jeho vlivu na mladého člověka, umí odlišit jednotlivá stadia procesu socializace

- student se orientuje v pedagogické terminologii a aktivně ji užívá

- student identifikuje problémy, které mohou nastat v edukačním procesu

- student se kriticky vyjadřuje k aktuálním společenským otázkám z hlediska pedagogiky

- student je schopen uplatňovat hlavní pedagogické principy a didaktické zásady

- student je schpen upravit svůj přístup s ohledem na konkrétní znevýhodnění či potřebu jedince

- student v rámci edukačního procesu vhodně komunikuje

- student dovede kriticky zhodnotit význam volného času pro jednotlivce i současnou společnost

- student dovede kriticky zhodnotit význam prožitku v edukačním procesu

- student se orientuje v legislativním nastavení edukačního procesu

- student dovede připravit vhodný edukační program či jeho části

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (17.07.2023)
Course completion requirements -

Credit: attening of seminars (more than 75 %)
seminar work (essay, excursion, presentation, debate etc.)


Exam: first and second attpemt will have a test form, third attempt will have an oral form

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (15.12.2023)
Literature - Czech

DVOŘÁČEK, Jiří. Základy pedagogiky. Praha: Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2014-8.

JANSA, Petr, Josef DOVALIL a Václav BUNC. Sportovní příprava: vybrané kinantropologické obory k podpoře aktivního životního stylu. Rozš. 2. vyd. Praha: Q-art, 2009. ISBN 978-80-903280-9-9.

JANSA, Petr. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2026-8.

PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0872-3.

ŠTVERÁK, Vladimír a Milada ČADSKÁ. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. 3. dot. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 80-7184-797-6.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (12.12.2018)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet tvoří prerekvizitu zkoušky.

Okruhy ke zkoušce z předmětu Pedagogika (PPPD205)

Bakalářské studium

1. Výchova a vzdělávání ve starověku

2. Církevní školy a rytířská výchova

3. Scholastika a středověké univerzity

4. Pedagogika J. A. Komenského

5. Pedagogika T. Locka

6. Pedagogika J. J. Rousseaua

7. Pedagogický systém J. F. Herbarta a herbartismus

8. Filantropismus

9. Přínos M. Tyrše a Sokola

10. Pragmatická pedagogika

11. Pedagogika G. Héberta

12. Alternativní školy

13. Obecná východiska a hlavní znaky pedagogiky, členění pedagogiky, základní pojmy tradiční a moderní pedagogiky

14. Kurikulární zabezpečení edukačního procesu v ČR a jeho změny od roku 1989

15. Žák jako subjekt řízený a učitel jako subjekt řídící (postavení, prestiž, kompetence, typologie atd.)

16. Zásady, metody, úkoly a cíle v tělesné výchově

17. Sportovní a olympijská výchova, fair-play

18. Ontogeneze a její periodizace

19. Mladší školní věk a sport

20. Starší školní věk a sport

21. Adolescence a sport

22. Sport v dospělosti

23. Vývoj pedagogiky sportu

24. Pedagogika volného času

25. Zážitková pedagogika

26. Komunikace z pohledu pedagogiky

27. Paměť

28. Učení – cvičení, klasické podmiňování, operativní podmiňování, učení vhledem, aha-zážitek

29. Motorické učení

30. Kognitivní učení

31. Sociální učení

32. Metody pedagogického výzkumu

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (10.12.2019)
Syllabus -

Lectures:

1. Sense of the pedagogy in context of contemporary social development

2. Historical background of the birth of pedagogy

3. Basic pedagogical terms

4. Factors of development and human ontogenetics

5. Structure of educatioal processes

6. Basics of sport pedagogy

7. Legislative frame of pedagogical processes

Seminars:

1. Education in ancient times

2. Christian education and upbringing

3. Pedagogy in renaissance and humanistic pedagogy

4. Alternative and inovative pedagogical conceptions

5. Sport activities as a mean of a socialization of children and youth

6. Introduction into a motor learning

7. Basics of pedagogical diagnostics; communication in pedagogy

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (11.12.2019)
Learning resources -

Lectures of a subject Pedagogy are realized by MS Teams.
Name of the team: Pedagogika (PPPD205)
Code of the team: cthtgdo
Link to the team: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6019f5f90a18425b96aaa6370a86731a%40thread.tacv2/conversations?groupId=5eeeaf48-9fb5-43b8-aad3-b9659b64b2c4&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Study materials (presentations, sources, control tests from particular topics, list of questions, short videos etc.) are available in Moodle course.
Name of the course: Pedagogika - bakalářské studium na FTVS UK
Link to the course: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4988
Exercises depends on certain teachers.

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (27.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html