SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Exercise programs in primary and secondary prevention - PLSM098N
Title: Cvičební programy primární a sekundární prevence
Guaranteed by: Department of Biomedical Foundation in Kinanthropology (51-300200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3932
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Mgr. Jitka Marenčáková, Ph.D.
PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.
Mgr. Jitka Marenčáková, Ph.D.
Incompatibility : PLSM098NK
Interchangeability : PLSM098NK
Is interchangeable with: PLSM098NK
Annotation - Czech
Cílem kurzu je seznámit studenty s metodami návrhu pohybových programů – intervencí pro ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti jak u zdravých netrénovaných osob, tak u vybraných skupin pacientů v rámci primární i sekundární prevence a ověření schopnosti studentů samostatně odborně aplikovat získané poznatky v praxi.
Last update: Marenčáková Jitka, Mgr., Ph.D. (24.10.2023)
Aim of the course - Czech

Výstupy z předmětu pro posluchače

Absolvent předmětu je schopen:

-       Definovat základní determinanty oboru Výchova ke zdraví

-       Vyhledat, kriticky analyzovat a orientovat se v aktuálních poznatcích problematiky primární a sekundární prevence civilizačních onemocnění, v ČR i v zahraničí

-       Používat, třídit a vybrat vhodné Evidence Based zdroje jako teoretickou oporu pro základní znalosti vybraných klinických onemocnění a možnosti prevence

-       Popsat strukturu, zásady a metody návrhu pohybových programů u zdravotně oslabené populace, porovnat s výkonově orientovanou populací

-       Vézt vstupní pohovor, odebrat anamnézu, provézt relevantní vstupní, kontrolní a výstupní diagnostické vyšetření

-       Třídit, analyzovat a interpretovat získané informace

-       Formulovat specifické cíle programu a určit metodu ověřování splnění cílů programu

-       Aplikovat znalosti a postupy na konkrétní individuální modelový příklad z praxe

-       Sestavit individualizovaný plán poh. programu

-       Kriticky hodnotit pohybové programy a efekt pohybové intervence

-       Diskutovat a argumentovat vybrané postupy a výsledky

-       Aktivně vézt pohybový program u zdravotně oslabené populace

 

Last update: Marenčáková Jitka, Mgr., Ph.D. (24.10.2023)
Literature - Czech

Zdroje:

Strnad, P., & Prajerová, K. (2022).  Zdravotní tělesná výchova. Praha: Karolinum.

Vařeková, J., Daďová K., nováková P a kol. (2022). Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově. Praha: Karolinum.

Heyward, V. H. and Gibson, A. (2014). Advanced fitness assessment and exercise prescription, 7th edition. Human kinetics.

Kolář. P. (2020). Rehabilitace v klinické praxi. Paha: Galén.

Durstine, J.L., Moore, G.E., Painter, P.L., & Roberts, S.O. (2009). Exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. 3rd ed., United states: Human kinetics.

Kaminsky, L. A. (2006). ACSM's resource manual for Guidelines for exercise testing and prescription. Baltimore, MD : Lippincott Williams & Wilkins.

Frontera, W., Slovik, D.M., & Dawson, D.M. (2006). Exercise in rehabilitation medicine. 2nd ed., United states: Human kinetics.

Máček, M., Radvanský, J., et al. (2011). Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galen.

Smolíková, L., a Máček M. (2006). Fyzioterapie a pohybová léčba u chronických plicních onemocnění.

Bouchard, C., Blair, S. N., & Haskell, W. L. (2012). Physical activity and health. Human Kinetics.

Levitová, A., & Hošková B. (2016). Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada.

Haladová, et al. (2007). Léčebná tělesná výchova. Brno: NCO NZO.

Hromádková, J., et al. (2002). Fyzioterapie. Jinočany: H & H.

Jelalian, E. and Steele, R. G. (2008). Childhood and Adolescent Obesity. Edtion ed.: Springer.

Scuderi, G. R., McCann, P. D., and Bruno, P. J. (1997). Sports medicine: Principles of primary care. Edtion ed.: Mosby Incorporated.

Maud, P. J., and Foster, C. (2006). Physiological assessment of human fitness. Edtion ed.: Human Kinetics.

Nepovinné zdroje:

BUNC, V. Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Edtion ed.: Univerzita Karlova, 1990. ISBN 9788070662144.
BUNC, V. Jednoduchý způsob odhadu úrovně tělesné zdatnosti. Časopis lékařů českých, 129, 1990, 28, 883-886
TEPLÝ, Z., Hodnocení energetické náročnosti základních tělesných aktivit. Časopis lékařů českých, 128, 1989, s. 1580-1583
BUNC, V. Obesity-causes and remedies. Physical Activity Review, 2016, 4, 50-56.
BUNC, V. AND M. SKALSKÁ. Pohybové aktivity žen a mužů středního věku - benefity a problémy. Movement activities in women and men in middle age-benefits and problems. Studia Kinanthropologica 2016, XVII, 3, 223.
COOPER, K. H., P. KLAPUŠ AND B. SVOBODA Aerobní cvičení. Edtion ed.: Olympia, 1980.Last update: Marenčáková Jitka, Mgr., Ph.D. (24.10.2023)
Syllabus - Czech

Obsah výuky:

1. Úvod do oboru Výchova ke zdraví, primární a sekundární prevence civilizačních onemocnění

2. Přehled EB zdorjů, vývoj situace v ČR a v zahraničí

3. Pohybové programy v primární a sekundární prevenci

4. Cíle, intenzita, objem a frekvence pohybových programů

5. Způsoby sběru dat a evaluace - zdravotní a pohybová anamnéza, diagnostika a vyšetření

6. Systém kontroly efektu pohybových programů

7. Návrhy individuálních a skupinových pohybových programů

8. Intervenční programy pro ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti

9. Intervenční programy u metabolického syndromu, diabetes mellitus

10. Intervenční programy u kardiologických onemocnění

11. Interventční programy u poruch funkce ledvin a dializovaných

12. Intervenční programy pro děti, ženy, muže a seniory

Last update: Marenčáková Jitka, Mgr., Ph.D. (24.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html