SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Physical Culture - PKIN279
Title: Historie tělesné kultury
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. František Kolář, CSc.
PhDr. Jiří Kouřil, Ph.D.
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Incompatibility : PKIN226K
Interchangeability : PKIN226K
Annotation -
The course deals with the development of all forms of physical culture, their content and social context from the beginnings of human civilization to the present.
Last update: Krupková Dominika, Mgr. (09.12.2021)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit posluchače nejen s vývojem forem i obsahu tělesné kultury od počátku lidské civilizace až po současnost, ale také naučit je chápat historii tělesné kultury v kontextu základních etap vývoje zejména evropských dějin. . Účastí na přednáškách, samostudiem a splněním zápočtových a zkouškových požadavků si student/studentka osvojí takové kompetence, že bude schopen/schopna základní historické události z dějin tělesné kultury samostatně interpretovat.

Znalost:

periodizace dějinného vývoje lidské společnosti se zřetelem k měnícím se centrům civilizace

historického kontextu a ekonomických i politických faktorů, které ovlivňovaly historický vývoj tělesné výchovy a sportu

poslání i utilitární funkce pohybových aktivit a organizovaných forem tělesné výchovy a sportu v jednotlivých obdobích vývoje lidské společnosti

souvislostí konkrétních podob tělesné kultury se sociální stratifikací jednotlivých podob společenského uspořádání

místa a poslání tělesné výchovy v systému vzdělávání v proměnách času

konkrétních druhů cvičení charakteristických pro významné tělocvičné systémy

společenských podmínek pro vznik a rozvoj moderního sportu

Dovednost:

pochopit základní atributy vazby pohybových aktivit, tělesné výchovy a sportu v souvislosti se změnami společenského uspořádání

vnímat konkrétní formy a projevy tělesné kultury v proměnách času

spojit stěžejní mezníky vývoje tělesné výchovy a sportu s významnými osobnostmi, které uvedené fenomén vytvářeli a rozvíjeli

podle významu hierarchizovat jednotlivé události a tendence vývoje tělesné kultury

orientovat se v nejdůležitějších zdrojích historického poznání dějin tělesné kultury

osvojit si základní pojmy z oblasti tělesné výchova a sportu, tak jak se historicky vytvořily

ve vývojových etapách dějin tělesné výchovy a sportu se vždy orientovat nejen v čase, ale také v prostoru tj. v základech historické geografie

Kompetence:

číst a pochopit text syntetických historický prací s tématy dějin tělesné výchovy a sportu

ve vlastní práci odborné práci vyhledat a použít historické prameny, dobový tisk a literaturu

vysvětlit význam nejdůležitějších období a událostí z dějin tělesné kultury (např. řecká antika, vznik moderního sportu, poslání velkých tělocvičných systémů)

vysvětlit změny přístupu k významu a užití jednotlivých forem cvičení pro zdraví člověka v průběhu historického vývoje

vysvětlit přístupy k tělesné výchově dětí a mládeže v souvislosti s proměnami společnosti při jejím dějinném vývoji

vysvětlit proměny chápání výchovy a sportu v souvislosti s měnícími se brannými, vzdělávacími a politickými potřebami konkrétní společnosti

objasnit okolnosti vzniku moderního olympismu, jeho stěžejní principy a jejich metamorfozy ve vývoji moderní a postmoderní společnosti, charakterizovat postupnou emancipaci ženského sportu od konce 19. do současnosti

objasnit okolnosti vzniku a vývoje nejdůležitějších mezinárodní sportovních organizací

na příkladu českého a československého prostředí analyzovat a interpretovat kontinuitu významných českých a československých tělocvičných spolků a sportovních organizací se současnou organizační strukturou v této oblasti

Last update: Krupková Dominika, Mgr. (18.10.2023)
Literature - Czech

KÖSSL, Jiří, ŠTUMBAUER, Jan a WAIC, Marek. Kapitoly z dějin tělesné kultury. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 172 stran. ISBN 978-80-246-3420-3.
WAIC, Marek. Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa. 2., rozšířené a upravené vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 308 stran. ISBN 978-80-246-3952-9.
WAIC, Marek. Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013. 211 s. ISBN 978-80-246-2259-0.
KALOUS, Jan, ed. a KOLÁŘ, František, ed. Sport v komunistickém Československu 1945-1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 236 stran. ISBN 978-80-87912-38-6.

Last update: Voráček Josef, PhDr., Ph.D. (03.05.2022)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet a zkoušku:

 • Písemný test
 • Ústní zkouška
Last update: Voráček Josef, PhDr., Ph.D. (03.05.2022)
Syllabus - Czech

Přednášky :

 1. Úvod do studia historie tělesné kultury, historické prameny, bibliografie.
 2. Tělesná kultura starověkých civilizací.
 3. Tělesná výchova v starověkých Athénách a ve Spartě
 4. Antický sport a panhelénské hry.
 5. Hry a diváctví ve starověkém Římě
 6. Rytířská výchova a hry ve městě i na venkově, tělesná kultura renesance
 7. Tělesná výchova humanismu a filantropismus.
 8. Tělovýchovné systémy 20. století. Ženské tělovýchovné směry a sport.
 9. Vznik a vývoj moderního sportu a olympijského hnutí.
 10. Počátky evropské školní tělesné výchovy a školní tělesná výchova v českých zemích
 11. Počátky moderní tělesné výchovy v českých zemích a vznik tělocvičných spolků
 12. Počátky sportu v českých zemích a podíl Čechů na vzniku a rozvoji olympijského hnutí
 13. Tělesná kultura v meziválečném Československu a za nacistické okupace
 14. Tělovýchova a sport v Československu ve stínu komunistické totality.
 15. Transformace tělesné výchovy a sportu v Československu a České republice po pádu komunismu.
Last update: Voráček Josef, PhDr., Ph.D. (03.05.2022)
Learning resources - Czech

SKRIPTA
Kössl, Štumbauer, Waic Kapitoly z dějin tělesné kultury jsou dostupná z portálu elektronických zdrojů UK http://pez.cuni.cz/ nebo https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=5402060 .

Last update: Voráček Josef, PhDr., Ph.D. (03.05.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html