SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Physical Culture - PKIN226K
Title: Historie tělesné kultury
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Teacher(s): Mgr. Václav Pechman
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Interchangeability : PKIN226
Is incompatible with: PKIN279, PKIN226
Is interchangeable with: PKIN226, PKIN279
Annotation -
The course deals with the development of all forms of physical culture, their content and social context from the beginnings of human civilization to the present.
Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (02.02.2022)
Aim of the course - Czech

Znalost:  

 • periodizace dějinného vývoje lidské společnosti se zřetelem k měnícím se centrům civilizace 

 • historického kontextu a ekonomických i politických faktorů, které ovlivňovaly historický vývoj tělesné výchovy a sportu 

 • poslání i utilitární funkce pohybových aktivit a organizovaných forem tělesné výchovy a sportu v jednotlivých obdobích vývoje lidské společnosti 

 • souvislostí konkrétních podob tělesné kultury se sociální stratifikací jednotlivých podob společenského uspořádání 

 • místa a poslání tělesné výchovy v systému vzdělávání v proměnách času 

 • konkrétních druhů cvičení charakteristických pro významné tělocvičné systémy 

 • společenských podmínek pro vznik a rozvoj moderního sportu 

Dovednost:  

 • pochopit základní atributy vazby pohybových aktivit, tělesné výchovy a sportu v souvislosti se změnami společenského uspořádání 

 • vnímat konkrétní formy a projevy tělesné kultury v proměnách času 

 • spojit stěžejní mezníky vývoje tělesné výchovy a sportu s významnými osobnostmi, které uvedené fenomén vytvářeli a rozvíjeli 

 • podle významu hierarchizovat jednotlivé události a tendence vývoje tělesné kultury 

 • orientovat se v nejdůležitějších zdrojích historického poznání dějin tělesné kultury 

 • osvojit si základní pojmy z oblasti tělesné výchova a sportu, tak jak se historicky vytvořily 

 • ve vývojových etapách dějin tělesné výchovy a sportu se vždy orientovat nejen v čase, ale také v prostoru tj. v základech historické geografie 

Kompetence: 

 • číst a pochopit text syntetických historický prací s tématy dějin tělesné výchovy a sportu 

 • ve vlastní práci odborné práci vyhledat a použít historické prameny, dobový tisk a literaturu 

 • vysvětlit význam nejdůležitějších období a událostí z dějin tělesné kultury (např. řecká antika, vznik moderního sportu, poslání velkých tělocvičných systémů) 

 • vysvětlit změny přístupu k významu a užití jednotlivých forem cvičení pro zdraví člověka v průběhu historického vývoje  

 • vysvětlit přístupy k tělesné výchově dětí a mládeže v souvislosti s proměnami společnosti při jejím dějinném vývoji 

 • vysvětlit proměny chápání výchovy a sportu v souvislosti s měnícími se brannými, vzdělávacími a politickými potřebami konkrétní společnosti 

 • objasnit okolnosti vzniku moderního olympismu, jeho stěžejní principy a jejich metamorfozy ve vývoji moderní a postmoderní společnosti,  

 • charakterizovat postupnou emancipaci ženského sportu od konce 19. do současnosti 

 • objasnit okolnosti vzniku a vývoje nejdůležitějších mezinárodní sportovních organizací 

 • na příkladu českého a československého prostředí analyzovat a interpretovat kontinuitu významných českých a československých tělocvičných spolků a sportovních organizací se současnou organizační strukturou v této oblasti   

Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (29.09.2023)
Literature - Czech

KÖSSL, Jiří, ŠTUMBAUER, Jan a WAIC, Marek. Kapitoly z dějin tělesné kultury. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 172 stran. ISBN 978-80-246-3420-3.

WAIC, Marek. Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa. 2., rozšířené a upravené vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 308 stran. ISBN 978-80-246-3952-9.

WAIC, Marek. Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013. 211 s. ISBN 978-80-246-2259-0.

KALOUS, Jan, ed. a KOLÁŘ, František, ed. Sport v komunistickém Československu 1945-1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 236 stran. ISBN 978-80-87912-38-6.

Last update: Krupková Dominika, Mgr. (13.10.2022)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet a zkoušku:

Písemný test.

Ústní zkouška..

Last update: Krupková Dominika, Mgr. (13.10.2022)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Úvod do studia historie tělesné kultury, historické prameny, bibliografie.

2. Tělesná kultura starověkých civilizací.

3. Tělesná výchova v starověkých Athénách a ve Spartě

4. Antický sport a panhelénské hry.

5. Hry a diváctví ve starověkém Římě

6. Rytířská výchova a hry ve městě i na venkově, tělesná kultura renesance

7. Tělesná výchova humanismu a filantropismus.

8. Tělovýchovné systémy 20. století. Ženské tělovýchovné směry a sport.

9. Vznik a vývoj moderního sportu a olympijského hnutí.

10. Počátky evropské školní tělesné výchovy a školní tělesná výchova v českých zemích

11. Počátky moderní tělesné výchovy v českých zemích a vznik tělocvičných spolků

12. Počátky sportu v českých zemích a podíl Čechů na vzniku a rozvoji olympijského hnutí

13. Tělesná kultura v meziválečném Československu a za nacistické okupace

14. Tělovýchova a sport v Československu ve stínu komunistické totality.

15. Transformace tělesné výchovy a sportu v Československu a České republice po pádu komunismu.

Last update: Krupková Dominika, Mgr. (13.10.2022)
Learning resources - Czech

SKRIPTA:

Kössl, Štumbauer, Waic Kapitoly z dějin tělesné kultury jsou dostupná z https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=5402060

KURZ V MOODLE PRO VÝUKU 2:

Historie tělesné kultury dostupný z https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2952

Heslo pro zápis studenta do kurzu PKIN*226

Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (08.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html