SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma Specialization IV - PFYZ171
Title: Diplomová specializace IV
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/3, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Teacher(s): doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Pre-requisite : PFYZ170
Annotation -
The course follows the course "Diploma specialization III". The aim of the course is to continue implementation and complete diploma thesis. By completing the course, students will acquire deeper knowledge and skills in methodology issues scientific research and its application in practice. The student follows the instructions of the supervisor of the diploma thesis, which is for teaching the subject responsible. The content of the course is based on the topic of the thesis and the requirements of the supervisor.
Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (13.05.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

  • prokazuje schopnost kompletního zpracování diplomové práce
  • prokazuje schopnost prezentovat výsledky diplomové práce
  • prokazuje schopnost zdůvodňovat, kriticky hodnotit a diskutovat výsledky diplomové práce

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.09.2020)
Literature - Czech

ARNOLD, B. L., SCHILLING, B. Evidence-Based Practice in Sport and Exercise: A Practitioner's Guide to Using Research. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2016, ISBN-13: 978-0-8036-4028-3.

DI FABIO, R. P. Essentials of Rehabilitation Research Philadelphia : F.A. Davis Company, 2012, ISBN-13: 978-0-8036-2564-8.

GREENHALGH, T. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6.

Informace FTVS UK k realizaci diplomových prací. Dostupné z: .

Vybraná literatura k tématice diplomové práce

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet dle zadání vedoucího diplomové práce (obvykle v následujícím rozsahu):

  • konečné zpracování a předložení DP
  • prezentace diplomové práce v rámci předmětu diplomové specializace

Udělení kreditu a jeho zapsání do SIS je v kompetenci garanta předmětu. Kredit může být udělen po předložení výše specifikovaných požadavků v tištěné formě, které jsou doplněny o písemné vyjádření vedoucího DP. Vedoucí DP práce svým písemným vyjádřením na předkládaném materiálu potvrdí splnění podmínek pro udělení kreditu ke konkrétnímu datu.

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (27.09.2019)
Syllabus - Czech

Požadavky dle zadání vedoucího diplomové práce (obvykle v následujícím rozsahu):

Konečné zpracování diplomové práce s důrazem na diskuzi výsledků. Prezentace diplomové práce v rámci diplomové specializace.

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (21.07.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13281

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html