SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Objectification Methods - PFYZ035
Title: Objektivizační metody
Guaranteed by: Fyzioterapie (51-500400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Rehabilitation
Interchangeability : PFYZ223
Is co-requisite for: PFYZ134
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The aim of the course is to provide basic information and acquire knowledge of instruments used in human motor research and clinical rehabilitation practice. Furthermore, acquire skills in the use of objectivization methods, which can most often be used in solving diploma work, including gaining knowledge about the advantages and disadvantages of using individual methods. Teaching is carried out in 3 faculty laboratories - BEZ Laboratory, Biomedical Laboratory, and Kinesiology Laboratory.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje schopnost posoudit vhodnost použití objektivizačních metod pro dané cíle pohybových programů, projevů a poruch
  • prokazuje znalost o možnostech využití elektromyografie, posturografie, zátěžového vyšetření kardiovaskulárního aparátu, sonografie a jejího využití při diagnostice pohybového aparátu, termografie, kvalitativní obrazové analýzy pohybu

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (20.09.2020)
Literature - Czech

DOMHOLD, E., Rehabilitation Research, Principles and Applications; Saunders , 3 edition, 2004.

HRAZDÍRA, I., MOMSTEIN, V., LECHNER, J. Biofyzikální principy lékařské přístrojové techniky. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2213-2.

CHALOUPKA, V., ELBL, L. a kol. Zátěžové testy v kardiologii. Praha: Grada Publishing, 2003. 304 s. ISBN 80-247-0327-0.

KROBOT, A., KOLÁŘOVÁ, B. Povrchová elektromyografie v klinické rehabilitaci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. 82 s. ISBN 978-80-244-2762-1.

McKINNIS, L. N. Fundamentals of Musculoskeletal Imaging (Contemporary Perspectives in Rehabilitation), 4. ed., Philadelphia : F.A. Davis Company, 2013, ISBN-10: 0803638213.

MCKINNIS, L. N., MULLIGAN, M. E.. Musculoskeletal imaging handbook: a guide for primary practitioners. Philadelphia: F.A. Davis Company, c2014. ISBN 978-0-8036-3917-1.

PLACHETA, Z., SIEGELOVÁ, J., ŠTEJFA, M. a kol. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 276 s. ISBN 80-7169-271-9.

ROBERTSON, G. E. et al., Research methods in biomechanics, Human Kinetics; 1 edition, 2004.

JACOBSON, J.A., Fundamental of musculosceletal ultrasound, Elsevier, 2nd edtion, 2013, ISBN 978-1-45573818-2

Manuály používaných přístrojů.

Aktuální internetové stránky zaměřené k příslušným metodikám.

Odborné časopisy (např. Clinical Neurophysiology, ISSN 1388-2457).

Last update: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (09.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

­Požadavky na zápočet:

  • úspěšné odevzdání zpracovaných úloh ze cvičení všech čtyř částí, schválené jednotlivými vyučujícími

Last update: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (09.09.2020)
Syllabus - Czech

Přednášky

1. Zásady objektivizace údajů a objektivní interpretace dat

2. Rešeršní činnost

3. Experimentální činnost

4. Technologie pro kinematické a dynamické analýzy pohybu

5. Ultrasonografie pro svalový aparát

6.-7. Spiro/ergometrie, testy výkonnosti

8.-9. EMG

10.-11. EEG

12.-14. Posturografie

Cvičení:

1.-14. Praktická cvičení ve 3 laboratořích fakulty – Laboratoř BEZ, Biomedicíncká laboratoř a Kineziologická laboratoř, práce s diagnostickou aparaturou.

Last update: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (09.09.2020)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

  • při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"
  • při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma ZOOM (MS Teams) s podporou kurzu v Moodle2, nebude-li vyučujícím sděleno jinak

Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3154

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html