SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Volunteer internship - OPNP3Q308C
Title: Dobrovolnická stáž
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/1, C [HT]
Capacity: winter:unknown / 0 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (29.01.2023)
The optional subject is intended primarily for students of subsequent master's studies, but it can also be enrolled by students of other programs who carry out volunteer activities (i.e. unpaid activities) in their free time. These should be activities in which children, pupils and students of pre-school and school age are the supported group, but they can also be adults or seniors in need of support (especially with specific needs), or even collectives (e.g. support for families ). Cooperating organizations are mainly schools, educational institutions and non-profit organizations that organize the given activities and provide students with organizational, methodological and supervisory support.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.09.2022)
Předmět si klade za cíl prostřednictvím dobrovolnických aktivit posílit komunikační, sociální i oborové dovednosti a kompetence studentů nutné pro práci s lidmi různého věku. Posílení schopnosti analýzy a reflexe vlastních aktivit. 
Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.09.2022)

Předmět je tvořen

  • 12 hodinami reflektivního semináře, konaného na fakultě, či v online prostředí
  • 48 hodinami přímých dobrovolnických aktivit.
  • 30 hodinami na zpracování úkolů. 

Reflektivní seminář zahrnuje

  • vstupní seminář, na kterém je dohodnut průběh aktivit v semestru a obsahy doborovolnických činností; dle jsou také podány informace o úkolech, které budou studenti zpracovávat v průběhu semestru a které jsou zakládány do portfolia
  • průběžné konzultace (individuální) v průběhu semestru 
  • výstupní reflektivní seminář na konci semestru, pro který je v předstihu studentem odevzdáno portfolio.  

V případě distanční výuky bude pro reflektivní semináře využito prostředí Teams. 

Termín vstupního semináře bude zapsaným studentům sdělen mailem. 

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (11.02.2023)

Frič, P., & Pospíšilová, T. (2010). Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v České republice na začátku 21. století. Praha: Agnes.

Hestia. (2022, 10. srpna). Hestia. https://www.hest.cz/

Hladká, M. (2008). Význam dobrovolnictví jako specifického lidského zdroje. Aktuální otázky sociální politiky-teorie a praxe (s. 20-27). Pardubice: Univerzita Pardubice.

Hruška L., Hrušková, A., Tošner, J., & Pilát, M. et al. (2018). Rozvoj dobrovolnictví v ČR. Analýza o stavu dobrovolnictví v zahraničí a ČR. Ostrava: ACCENDO.

Kandová, M. (2022, 20. srpna). Dobrovolník.cz. HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví.  http://www.dobrovolnik.cz/

Kopřiva, K. (2000). Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. Praha: Portál.

Korthagen, F. A. J. (2011). Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Kucharská, A., Laufková, V., Kadrnožková, M., Šťastný, V. (2022). Dobrovolnictví jako prostředek edukace v pomáhajících profesích. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2022, V. (2). Dotupné z: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/296/386. 

Matulayová, T., Jurníčková, P., & Doležel, J. (2016). Motivace k dobrovolnictví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Mlčák, Z. (2010). Prosociální chování v kontextu dispozičních aspektů osobnosti. Ostravská univerzita v Ostravě.

Pilát, M. (2015). Vybrané kapitoly z dobrovolnictví a dobrovolnické praxi. Slezská univerzita v Opavě: Opava.

Pospíšilová, T. (2010). Dobrovolnictví v kontextu životní dráhy dobrovolníků. Lidé města: revue pro etnologii, antropologii a etnologii komunikace, 12(1), 109–133.

Tošner, J., & Soszanská, O. (2002). Dobrovolnictví a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: Portál.

Trutnovská, R. (2016). Fungování dobrovolnictví v ČR — současné trendy a dobrovolnické programy. Forum Socialni Prace. Prague: Charles University, Faculty of Arts, (1), 69–76.

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) (2002). https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-198.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (29.01.2023)

Aktivity jsou vykonávány po souhlasu garanta předmětu, který může také vhodná spolupracující zařízení doporučit.

Rozsah aktivit je určen kreditovou dotací předmětů - jedná se o 60 hodin přímých aktivit a 18 hodin nepřímých aktivit (příprava na výkon dobrovolnictví, zpracování úkolů), reflektivní seminář v rozsahu 12 hodin v průběhu semestru, na kterém sdílejí a reflektují své zkušenosti s dobrovolnickou činností.

Dobrovolnická praxe se může uskutečňovat v resortu školství (školská zařízení různého typu), mimoškolních zařízení (zájmové a volnočasové aktivity), v resortu práce a sociálních věcí (sociální služby, neziskové organizace), aj. 

Aktivity s dětmi, žáky a klienty mohou mít různou podobu, např. asistenství, doučování, preventivní aktivity (besedy), sociální služby. 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.09.2022)

1. Výkon dobrovolnických aktivit (viz Deskriptory) 

2. Účast na vtupním a výstupním reflektivním semináři, konzultace v průběhu semestru 

3. Zpracování stanovených úkolů vyučujícím ve vztahu k vykonávaným činnostem 

4. Odevzdání portolia 1 týden před konáním výstupního reflektivního semináře

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html