SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Counseling internships encyclopedic II with reflection - OPNP3Q304A
Title: Poradenské stáže encyklopedické II s reflexí
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / 35 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
Guarantor: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Pre-requisite : OPNP3Q103A
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.04.2020)
Stáže v poradenských zařízeních jsou organizovány dle požadavků EDP (European Diploma in Psychology), jejichž naplnění a realizování umožní studentům bezproblémově absolvovat stáže nebo část studia i v zemích EU, resp. žádat v nich o uznání diplomu. Obecným cílem stáže je propojování teorie a praxe. Studenti budou seznamováni s prostředím poradenských zařízení s etikou psychologické práce a s jednotlivými oblastmi poradenského působení daného pracoviště (diagnostika, screening, intervence). V kurzu Encyklopedické poradenské stáže II, který navazuje na předmět stáží I, se studenti seznamují s dalšími poradenskými pracovišti ve školství, ale i mimo něj. Zejména jde o otázku výchovy a výchovných obtíží - stáže na pracovištích, které se starají o klienty - děti a mladistvé a kde je také řešena problematika výchovy součinnosti v práci se systémy (např. škola, třída) a s rodinou. Studenti tedy absolvují náhledy v poradenských zařízeních, ve kterých jsou navázána na státní rozpočet (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisku výchovné péče, poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy). Stáže budou zaměřeny na standardní aktivity pracovišť v oblasti prevence, diagnostiky a intervence, příp. na nadstandardní činnosti poradenských zařízení. K zápočtu si studenti připravují portfolio z praxí, s evaluací školitele dle pokynů garanta reflektované encyklopedické poradenské stáže. Součástí předmětu je reflexe portfolia na závěrečném reflektivním semináři. Praxe je vykonávána v celkovém rozsahu 80 hodin přímých aktivit na 2 pracovištích, tj. 2 týdny a je smluvně zajištěna.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (08.09.2023)
Celková časová zátěž studenta 106,0
Množství kreditů odpovídající časové zátěži 4
Přidělené kredity 4
Zakončení Z
   
Přímá výuka  
Přednášky: 0
Cvičení: 2
   
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 25 hodiny
Práce se studijními materiály (za semestr) 5 hodiny
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 20 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 16 hodin
Příprava na zápočet 16 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
   
Rozsah přímé výuky v kombinovaném studiu:  
E-learningový kurz (odkaz):  
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (01.02.2020)

BAŠTECKÁ, B.; ČERMÁKOVÁ, V.; KINKOR, M. Týmová supervize: teorie a praxe. Praha: Portál, 2016.

HAJD MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: UK PedF, 2002.

HAJD MOUSSOVÁ, Z. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství III. Intervence. Praha: UK PedF, 2003.

HAWKINS, P.; SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004.

KNOTOVÁ, D. Školní poradenství. Praha: Grada, 2012.

LINDSAY, G., et al. Etika pro evropské psychology. Praha: Triton, 2010.

SVOBODA, M.; KREJČÍŘOVÁ, D.; VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001.

PEŠOVÁ, I., ŠAMÁK, M. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha: Grada, 2006. 

ZAPLETALOVÁ, J. Pedagogicko-psychologické poradenství. In PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2012. 

 

Legislativa

Školský zákon, ve zněné účinném od 15. 2. 2019

Zákon č. 109/2002 Sb.Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Zákon o rodině, v aktuálním znění. 

Vyhlášky (dostupné na http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky)

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění účinném od 1. 1. 2020

Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (08.09.2023)

V rámci předmětu student vykoná stáž na 2 pracovištích poradenských zařízení, v celkovém rozsahu 80 hodin (2 týdny), účastní se vstupního a výstupního semináře. 

Předmět je ukončen zápočtem. K němu je potřeba splnit: 

- výběr pracovišť dle doporučené trajektorie

- evidence činností přímých i nepřímých na pracovišti

- potvrzení ze stáže 

- zpracování reflektivního deníku (seznam přímých a nepřímých aktivit, stanovené úkoly, reflexe) 

- účast na reflektivním semináři

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (08.09.2023)

Pro předmět bude připraven kurz v Moodle, který bude obsahuje požadavky na plnění stáže, obsahuje popis činností, návrhy smluv, etické zásady v práci s klienty, požadavky na reflektivní seminář a na portfolio, které student odevzdává 1 týden před závěrečným reflektivním seminářem. 

Link: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3174

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html