SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
School Psychology - OPNP3Q301A
Title: Školní psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: 35 / 35 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
Pre-requisite : OPNP3Q103A
Annotation - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. (01.02.2020)
Kurz je koncipován tak, aby studenti a studentky vysvětlili teoretická východiska školní psychologie, které následně je aplikovali do školní praxe. Cíl předmětu: studenti/studentky vysvětlí teoretické základy školní psychologie a aplikují je na složitou síť vztahů, kterou je instituce školy. Identifikují instituci školy jako systém vztahů, které představují žák, učitel, ŠPP, ředitel, rodič. Absolventi/absolventky tohoto kurzu rozlišují poskytovatele školních poradenských služeb. Definují roli školního poradenského pracoviště a školního psychologa, vyjmenují jeho aktivity a možnosti spolupráce s dalšími odborníky/institucemi. Orientuje se v preventivních a diagnostických aktivitách školního psychologa. Navrhnou vhodnou intervenční strategii pro řešení problémů ve školní praxi. V kurzu se budeme věnovat těmto tématům: 1) Instituce školy – vnitřní a vnější síť školy, legislativní ukotvení. 2) Historický vývoj školní psychologie vs. současný stav – profesní organizace, odborné časopisy. 3) Školní poradenské pracoviště – jeho složení, odborné činnosti, spolupráce mezi členy. 4) Školní psycholog – specifika psychologické práce ve škole, legislativa, etický kodex. 5) Diagnosticka na půdě školy – kvalitativní metody, testování, screeningová vyšetření, dynamická diagnostika, kazuistiky. 6) Práce se žákem – krizová intervence, prevence SPU, typy zakázek, žák s odlišným mateřským jazykem, žák s poruchou chování. 7) Práce se třídou – diagnostika klimatu třídy, metody práce se třídou, spolupráce s třídním učitelem, šikana. 8) Škola a rodina – vedení rozhovoru s rodiči, styly výchovy, spolupráce školy a rodiny. 9) Kariérní poradenství 10) Škola a další instituce – spolupráce ŠPP a ŠPZ, možnosti spolupráce škola OSPOD.
Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. (01.02.2020)
 

BRAUN, Richard, Dana MARKOVÁ a Jana NOVÁČKOVÁ. Praktikum školní psychologie. Praha: Portál, 2014. ISBN 9788026201762.

HADJ-MOUSSOVÁ, Zuzana. Intervence: pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-146-x.

HADJ-MOUSSOVÁ, Zuzana. Pedagogicko-psychologické poradenství I: vybrané problémy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-215-6.

KUCHARSKÁ, Anna, Daniela POKORNÁ a Jana MRÁZKOVÁ. Třístupňový model péče (3MP) ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2014. ISBN 978-80-7481-037-4.

 

ŠTECH, Stanislav a Jana ZAPLETALOVÁ. Úvod do školní psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 9788026203681.

MATĚJČEK, Zdeněk a Jarmila KLÉGROVÁ. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál, 2011. ISBN 9788026200000.

MARTANOVÁ, Veronika, Barbara JANÍKOVÁ a Tereza DANĚČKOVÁ. Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence. Praha: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita Karlova, 2007. ISBN 978-80-254-0525-3

VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 8024610744.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. (12.10.2022)

Pro úspěšné splnění tohoto kurzu je nutná 70 % účast na seminářích odevzdávání průběžných úkolů a splnění testu (alespoň 70% úspěšnost)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html