SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship in Counseling Organizations I - OPNP3Q211A
Title: Poradenské stáže encyklopedické s reflexí I
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / 28 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Pre-requisite : OPNP3Q103A
Annotation -
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (07.02.2024)
Internships in counselling facilities are organised according to the requirements of the EDP (European Diploma in Psychology), the fulfilment and implementation of which will enable students to complete internships or part of their studies in EU countries without any problems, or to apply for recognition of their diploma in those countries. The general aim of the internship is to link theory and practice. In the course, students are introduced to individual workplaces of the counselling system in education, or to those in which children and adolescents are clients and where educational issues are also addressed.
Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (28.01.2023)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímý výkon stáže: 80 hodin 

Zpracovní porfolia: 30 hodin 

Příprava na reflektivní seminář, účast na reflektivním semináři: 10 hodin

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (28.01.2023)

 

BAŠTECKÁ, B.; ČERMÁKOVÁ, V.; KINKOR, M. Týmová supervize: teorie a praxe. Praha: Portál, 2016.

HAJD MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: UK PedF, 2002.

HAJD MOUSSOVÁ, Z. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství III. Intervence. Praha: UK PedF, 2003.

HAWKINS, P.; SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004.

KNOTOVÁ, D. Školní poradenství. Praha: Grada, 2012.

LINDSAY, G., et al. Etika pro evropské psychology. Praha: Triton, 2010.

SVOBODA, M.; KREJČÍŘOVÁ, D.; VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001.

PEŠOVÁ, I., ŠAMÁK, M. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha: Grada, 2006. 

ZAPLETALOVÁ, J. Pedagogicko-psychologické poradenství. In PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2012. 

 

Školský zákon, ve znění účinném od 25. 8. 2020

Vyhlášky (dostupné na http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky)

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2020

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění účinném od 1. 1. 2020

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění účinném od 1. 9. 2019

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (28.01.2023)

Studenti absolvují náhledy v psychologických pracovištích, ve kterých je realizována supervidovaná praxe s klienty pod vedením pověřeného pracovníka daného pracoviště. Stáže budou zaměřeny na standardní aktivity pracovišť v oblasti prevence, diagnostiky a intervence, příp. na nadstandardní činnosti poradenských zařízení, s cílem rozvoje diagnostických, intervenčních a terapeutických dovedností. Cílem kurzu je podpora rozvoje dovedností pro práci psychologa v daných typech zařízení psychologické praxe. Student by se měl dále seznámit s legislativou upravující činnost toho kterého zařízení, měl by se zorientovat v typické klientele a typických standardních činnostech toho kterého zařízení, měl by evidovat formy, jak daný klient o poskytované služby žádá.

Dále by mělo dojít k postižení odborných okruhů tematicky zaměřených - konkrétní odborná témata, která pracoviště zajišťuje (např. výukové obtíže, výchovné problémy, podpora integrace zdravotně postižených aj.)

Neměla by chybět podpora rozvoje diagnostických, intervenčních a terapeutických dovedností. Osvojeny by měly být základní diagnostické dovednosti spojené s administrací, skórováním, vyhodnocením i interpretací nejčastěji užívaných diagnostických nástrojů dle specifik toho kterého odborného zařízení, pro které má student základní teoretickou průpravu z povinných i povinně volitelných předmětů v rámci studia psychologie (např. anamnestický rozhovor, diagnostický rozhovor s rodiči a klientem, užití konkrétních diagnostických nástrojů jako jsou testy obecných i speciálních schopností - testy inteligence a další testy kognitivních schopností, pozornosti, paměti, testy osobnosti, didaktické testy), specifická diagnostická témata: screening, diagnostika třídy, diagnostika rodiny. Dále intervenční programy, individuální a skupinové, jejich průběh, hodnocení efektivity, jejich rizika. Práce s konkrétními cílovými skupinami (práce s předškolními dětmi, žáky dle stupňů vzdělávání, práce se třídou, práce s rodinou). Možnosti terapeutické práce v daném typu zařízení.

Student absolvuje minimálně stáže ve 2 pracovištích (výběr: a) pedagogicko-psychologická poradna ve dvou odlišných obdobích z hlediska školního roku, b) školní poradenské pracoviště, c) poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy), v celkovém rozsahu 80 hodin přímých aktivit (odborné aktivity v daném poradenském zařízení) a nepřímých aktivit (příprava na stáže, studium dokumentace, studium spisů klientů, analýza poradenských dat – dle požadavků na zpracované úkoly ze stáží). 

Součástí předmětu je vstupní reflektivní seminář a výstupní reflektivní seminář, v rámci kterých je připravován student na pobyt v zařízeních i reflektuje odborné postupy. Student v průběhu realizace předmětu zpracovává z každého zařízení portfolio dokumentace a odborných úkolů. Pro potřeby předmětu je zřízen kurz v Moodle s podpůrnými materiály nutnými k pobytu na pracovištích psychologické praxe i s informacemi ke zpracování portfolií. 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (28.01.2023)

V rámci předmětu student vykoná stáž na 2 pracovištích poradenských zařízení, v celkovém rozsahu 80 hodin (2 týdny), účastní se vstupního a výstupního semináře. 

Předmět je ukončen zápočtem. K němu je potřeba splnit: 

- výběr pracovišť dle doporučené trajektorie

- evidence činností přímých i nepřímých na pracovišti

- potvrzení ze stáže 

- zpracování reflektivního deníku (seznam přímých a nepřímých aktivit, stanovené úkoly, reflexe) 

- účast na reflektivním semináři

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html