Continuous Teaching Practice at Lower Secondary School - OPNO4O023A
Title: Souvislá praxe na ZŠ s reflexí
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Extent per academic year: 24 [hours]
Capacity: unknown / 37 (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Pre-requisite : OPNO4O012A
Is pre-requisite for: OPNO4O033A
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
V přípravných seminářích se studenti seznamují s organizací praxe a s postupy přípravy vyučovacích hodin. Sdílejí zkušenosti s platformami, které nabízejí ověřené didaktické materiály k tematickým okruhům výchovy k občanství. Na školách studenti absolvují 4 náslechy vyučovacích hodin výchovy k občanství, pozorování zapisují do záznamových listů a písemně reflektují. Realizují 12 vlastních vyučovacích hodin. Didaktickou přípravu na výuku podle zadání písemně zpracovávají do portfolia. Didaktické výstupy z oborové praxe musí být v souladu se znalostmi, dovednostmi a kompetencemi stanovenými v RVP ZV. Své výstupy student reflektuje s vedoucím učitelem praxe a závěry uvede do záznamového archu v portfoliu. V reflektivních seminářích studenti porovnávají zvolené postupy a konzultují obtíže při vyučování jednotlivých témat.
Last update: Fapšo Marek, Mgr., Ph.D. (20.02.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem souvislé praxe na ZŠ je zapojení studenta učitelství do procesu školního vzdělávání skrze náslechy, pozorování a následně vedení vlastních vyučovacích hodin za přítomnosti vedoucího učitele, který studentovi poskytuje zpětnou vazbu.  

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (15.08.2019)
Descriptors - Czech

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 reflektivní seminář

30 minut

Příprava na 12 h přímé výuky

36 hodin

Náslechy, přímá výuka a její reflexe s vedoucím učitelem

32 hodin

Studium doporučené literatury (za semestr)

15 hodin

Plnění předmětu           

Zpracování portfolia z praxe

25 hodin

Příprava na zápočet, rozhovor nad portofliem

5 hodin

 

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (21.01.2022)
Literature - Czech

Povinná literatura

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-650-6.

KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.

STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1001-6.

Doporučená literatura

ČAPEK, Robert. Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnoticích metod. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3450-7.

GINNIS, Paul. Efektivní výukové nástroje pro učitele: strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka. Praha: Edulab, 2017. ISBN 978-80-906082-6-9.
HESOVÁ, Alena. Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova k občanství. Praha: NÚV, 2016. ISBN 978-80-7481-170-8.
KOTRBA, Tomáš a Lubor LACINA. Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. Brno: Barrister & Principal, 2015. ISBN 978-80-7485-043-1.
PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.
PIKE, Graham a David SELBY. Cvičení a hry pro globální výchovu. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-630-8.
SILBERMAN, Melvin L. a Karen LAWSON. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-124-X.

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (21.01.2022)
Course completion requirements - Czech
  • Realizace požadovaných náslechů a výstupů ve vyučování podle odevzdaného rozvrhu.
  • Zpracování portfolia  a reflexe praxe během rozhovoru s garantem praxe k udělení zápočtu.
  • Účast na seminářích (maximálně 1 absence).
Last update: Fapšo Marek, Mgr., Ph.D. (22.02.2023)