SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sports and physical activities II - OPBT4T022A
Title: Sportovní a pohybové aktivity II
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 114 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
PaedDr. Ladislav Pokorný
Annotation -
The subject is aimed at acquiring basic knowledge, skills and didactic procedures in athletics, sports games, swimming and gymnastic sports (one hour per week for each sport). Athletics – practice and improvement of selected movement activities and athletic disciplines (long jump, ball throw, development of general and special endurance). Gymnastics – getting to know the theory (nomenclature of acrobatic and apparatus exercises) and practice of the basics of acrobatic and apparatus exercises, motor-functional training in gymnastics. Swimming - improving personal swimming techniques (breaststroke, backstroke, freestyle), learning the basics of didactic activities and practicing butterfly swimming technique. Sports games - learning the rules and technique of volleyball (individual game activities, game combinations and basic game combinations in a system without specialized players, decision-making in volleyball). During teaching, physical contact may occur in accordance with the correct teaching methodology and when providing rescue and assistance.
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je získání základních vědomostí, dovedností a didaktických postupů v atletice, sportovních hrách, plaveckých a gymnastických sportech.

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Descriptors - Czech

Celková časová zátěž studenta 136,0
Odpovídající množství kreditů 5
Přidělené kredity 5
Zakončení Z

Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 4

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 5 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 20 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Literature - Czech

Atletika:

Dostál, E., & Velebil, V. a kol. (1992). Didaktika školní atletiky. Praha: Karolinum

Prukner, V., & Machová, I. (2011). Didaktika školní atletiky. Dostupné z: http://iks.upol.cz/wp-content/uploads/2014/04/Didaktika_atletiky-Prukner.pdf 

Vilímová, V. (1997). Didaktika atletických disciplín. Brno: Pedagogická fakulta MU

Český atletický svaz. Pravidla atletiky. Dostupné z: https://www.atletika.cz/clenska-sekce/rozhodci/pravidla1/ 

Válková, H. (1992). Atletika je i hra. Olomouc: Hanex

Vindušková, J., Kaplan, A., & Metelková, T. (1998). Atletika. Edice metodických textu pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 – 15letých žáků. Praha: Svoboda

Valter, L., & Nosek, M. (2008). Metodika nácviku atletických disciplín. CD. Ústí n/L: UJEP PedF

Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele 

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum   

Gymnastické sporty:

Appelt, K., Libra, M., & Stejskalová, I. (2004). Základy názvosloví tělesných cvičení. Praha: Palestra

Appelt, K., & Libra, M. (1994). Gymnastické názvosloví cvičení na nářadí. Praha: FTVS UK

Chrudimský, J., Krištofič, J., Marek, J., & Vorálková, J. (2012). Gymnastika v obrazech. Praha: UK FTVS

Krištofič, J. (2006). Pohybová příprava dětí. Praha: Grada Publishing

Krištofič, J. (2004). Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada Publishing

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum   

Plavecké sporty:

Counsilman, J. E. (1974). Závodní plavání. Praha: Olympia 

Čechovská, I., & Miler, T. (2008). Plavání. Praha: Grada

Čechovská, I., & Miler, T. (2019). Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum

Čechovská, I., Miler, T., & Chrudimský, J. (2017). Aktualizované poznatky z didaktiky plavání III. Didaktika plavání pro učitele TV na základních a středních školách. Praha: UK FTVS

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy.  Praha: Karolinum

Hofer, Z. a kol. (2016). Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Český svaz plaveckých sportů. Pravidla plavání. Dostupné z: https://www.czechswimming.cz/index.php/dokumenty/pravidla

Sportovní hry:

Haník, Z. (2008). Volejbal. Praha: Grada

Císař, V. (2005). Volejbal. Praha: Grada

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum  

 

 

 

 

 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Syllabus - Czech

Atletika:

 1. Nácvik a zdokonalování skoku dalekého - technika dlouhého kroku, způsob skrčný, informativně kročný a závěsný.  Důraz je kladen na zvládnutí techniky odpovídající možnostem dané věkové kategorie.
 2. Nácvik hodu míčkem (granátem 350 g) - průprava pro zapojení všech tělních segmentů, odhodové postavení, odhody ze tří kroků, postupné napojení rozběhu na odhod
 3. Systematický rozvoj obecné i speciální vytrvalosti intervalovou a souvislou metodou.
 4. Kontrola učiva a opakování

Gymnastické sporty:

 1. Názvosloví cvičení na nářadí a cvičení akrobatických
 2. Stimulace pohybových schopností pomocí gymnastických prostředků vzhledem k věkovým zákonitostem
 3. Motoricko funkční příprava v gymnastice – zpevňovací, rotační, koordinační, balanční, odrazová a doskoková
 4. Akrobatická cvičení – kotouly v různých obměnách, stoj na hlavě, stoj na rukou, přemet stranou v různých obměnách, rovnovážné polohy a postoje, přemet vpřed, akrobatické prvky ve vazbách
 5. Kladina – různé druhy chůze, poskoků a skoků, rovnovážné polohy a postoje, náskoky, seskoky přímé (jen ženy)
 6. Kruhy po hlavu i doskočné– svis vznesmo a střemhlav, překoty, kroužení ve svisu stojmo, shyb, komíhání ve svisu, kruhy doskočné – komíhání ve svisu, předkmihem svis vznesmo, střemhlav, shyb, komíhání, houpání, obraty u předhupu i záhupu, seskok u předhupu i záhupu
 7. Hrazda po čelo – svisy, výmyk, přešvihy únožmo, sešin, toč vzad, toč jízdmo
 8. Přeskok – roznožka i skrčka přes kozu nadél i našíř, přes koně našíř, přes bednu našíř i nadél
 9. Bradla o stejné výši žerdi – komíhání ve vzporu i v podporu na pažích, stoj na ramenou, seskoky, z podporu na pažích vzepření předkmihem a zákmihem (jen muži)

Plavecké sporty:

 1. Zdokonalování techniky již zvládnutých plaveckých způsobů prsa, znak, kraul a osvojování základů didaktické činnosti
 2. Zdokonalování techniky startů a obrátek plaveckých způsobů prsa, znak, kraul
 3. Nácvik a zvládnutí plaveckého způsobu motýlek dle pravidel plavání FINA, včetně startu a obrátek
 4. Didaktická činnost - práce ve dvojicích
 5. Seznámení s prvky ploutvového plavání - nácvik vlnění, význam a využití ploutví při výuce (teorie, praxe)
 6. Průpravná plavecká cvičení ve vodě i na suchu
 7. Význam a využití dalších plaveckých pomůcek (desky, packy aj.)
 8. Rozvoj speciálních plaveckých schopností, tj. rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti s využitím dalších plaveckých pomůcek

Sportovní hry:

 1. Nahrávka – odbití obouruč vrchem
 2. Přihrávka – odbití obouruč spodem
 3. Podání spodem a vrchem
 4. Útočný úder – lob, drajv, smeč, ulití
 5. Blokování
 6. Vybírání
 7. Aktivní účast v utkání
 8. Rozhodování a signalizace rozhodčích
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Atletika:

 • Aktivní účast na výuce
 • Praktické požadavky - test výkonnosti a techniky skoku dalekého, hodu míčkem a běhu na 1500 m / 800 m

Gymnastické sporty:

 • Aktivní účast na výuce 75 %
 • Písemný test z názvosloví cvičení na nářadí
 • Písemná příprava na úvodní a průpravnou část hodiny
 • Praktické požadavky – akrobacie, přeskok, hrazda, bradla, kruhy:

Ženy

akrobacie – volná sestava obsahující přemet vpravo a vlevo, stoj na rukou a kotoul, kotoul vzad do vzporu stojmo rozkročného a do vzporu stojmo, obrat a taneční krok

hrazda po čelo – sestava obsahující výmyk, toč vzad, přešvih únožmo pravou/levou, toč jízdmo, přešvihem únožmo levou/pravou s půlobratem seskok

přeskok – koza našíř (110 cm) – roznožka a skrčka se zášvihem z můstku

kruhy v hupu - odrazem střídnonož nebo snožmo předhup a záhup, obrat u předhupu, obrat u záhupu, u předhupu shyb a u záhupu seskok

Muži

akrobacie – volná sestava obsahující přemet vpravo a vlevo, stoj na rukou a kotoul, kotoul letmo, kotoul vzad do zášvihu - min. 45°

kruhy doskočné – volná sestava obsahující alespoň 5 prvků, s povinnými prvky vzepření tahem souruč, přednos ve vzporu, sešin vpřed do svisu vznesmo, překot vzad roznožmo

přeskok – bedna nadél – roznožka a skrčka ze zášvihu

hrazda po čelo – sestava obsahující alespoň 5 prvků, s povinnými prvky - výmyk, libovolný toč, skrčka

bradla o stejné výši žerdi - z podporu na pažích vzepření předkmihem, zákmihem nebo vzklopmo, stoj na ramenou, z komíhání ve vzporu zánožka nebo přednožka s celým obratem

 

Plavecké sporty:

 • Aktivní účast na výuce 85 %
 • Praktické požadavky - splnění časového limitu, správná technika provedení

100 m prsa: muži - 2:00; ženy - 2:05
100m kraul: muži - 1:50; ženy - 2:00
50 m motýlek na techniku (dle pravidel plavání)

 Sportovní hry:

 • Aktivní účast na výuce
 • Test z pravidel volejbalu
 • Dovednostní test (herní činnosti jednotlivce)
 • Hodnocení ve hře v utkání (základní herní systémy)
Last update: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (23.01.2024)
Learning resources - Czech
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html