SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Education of Individuals with Visual Impairment - OPBS3S112A
Title: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 34 / 34 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Barbora Bertlová
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBS3S103A
Is pre-requisite for: OPBS3S123A
Is interchangeable with: OKBS3S112A
Annotation - Czech
Cílem předmětu je poskytnout studentům souhrnný vhled do oblasti speciální pedagogiky zaměřené na člověka se zrakovým postižením. Poskytnout základní informace o etiologii zrakových vad, psychickém dopadu při ztrátě zraku; Představit možnosti sociální rehabilitace. Předmět je obsahově zaměřen na problematiku člověka se zrakovým postižením. Upozorňuje na mýty a předsudky na straně intaktní majority i na straně postižených osobností. Objasňuje typy a stupně zrakových vad, uvádí výskyt a etiologii vad. Přináší informace z anatomie, fysiologie, a patofysiologie zrakového vnímání, Poskytuje orientaci v systému péče o zrakově postižené v ČR, jejich vzdělávání ve školách pro zrakově postižené a v rámci inkluzivního vzdělávání v MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ. Otevírá problémy oslepnutí, jako zátěžové změny v psychosociální rovině
Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Descriptors - Czech

Předmět má 5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 150 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 24 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury a práce se studijními materiály 34 hodin

·         seminární práce 30 hodin

·         plnění úkolů a příprava na semináře 30 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

 

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Literature - Czech

Povinná literatura:

BENEŠ, P.; VRUBEL, M.  Oftalmologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido 2017. ISBN 978-80-7315-264-2

HAMADOVÁ, P.; KVĚTOŇOVÁ, L.; NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-159-1.

KVĚTOŇOVÁ L. ŠUMNÍKOVÁ,P. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením Praha, UK 2022, ISBN 978-80-7603-337-8

 

LUDÍKOVÁ,L. Tyflopedie. In Valenta.Makol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0602-6.

ŠUMNÍKOVÁ, P. Možnosti prostorové orientace a samostatného pohybu osob se zrakovým postižením.Praha: Pedagogická fakulta UK, 2018 s. 176. ISBN: 978-80-7603-005

Doporučená literatura:

BENEŠ, P. Zraková postižení. Praha: Grada, 2009, 135s. ISBN: 978-80-271-2110-6.

CORN, A. L.; ERIN,J. N.Foundationsoflow vision: clinical and functionalperspectives. 2nd ed. New York: AFB Press, c2010. ISBN 089128883X.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmologie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-2.

MASON, H.; MC CALL,S et al. VisualImpairment. London: David Fulton Publisher, 1997. ISBN 1 85346 -412-0

VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-053-x.

VÍTKOVÁ, M.(ed). Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3

WIENER, W. R.;. WELSH R. L.; BLASCH,B. B. Foundationsoforientation and mobility. 3rd ed. New York: AFB Press, c2010. ISBN 978-0891284642412-0.

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Requirements to the exam - Czech

Aktivní účast na seminářích: prezentace výstupů: kontakt s nevidomým, tyflografika - praktická realizace, volný čas ZP

Ústní zkouška

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Syllabus - Czech

Obsahové vymezení:

1.      Člověk se zrakovým postižením, mýty, předsudky a zrakový handicap.

2.      Zrakové vady – typy a stupně zrakových vad, senzorická deprivace, informační deficit. Výskyt a etiologie vad.

3.      Anatomie, fysiologie a patofysiologie zrakového vnímání, vybrané diagnózy.

4.      Stupně zrakového postižení, reedukace a kompenzace zraku (zraková stimulace, náprava funkčních poruch)

5.      Systém péče o zrakově postižené v ČR (Centrum zrakových vad, raná péče, speciální mateřské školy, SPC).

6.      Inkluzivní vzdělávání v MŠ a ZŠ, základní škola pro zrakově postižené, podpůrná opatření

7.      SPC v rámci inkluzivního vzdělávání.

8.      Středoškolská studia, možnosti a podmínky vysokoškolského studia,

9.      Tyfloservis o.p.s., Rehabilitační a rekvalifikační středisko Praha Dědina, Domov pro zrakově postižené seniory Praha Palata, Brno Chrlice

10.    Oslepnutí jako zátěžová změna v psychosociální rovině. Informační deficit při chybění vizuálních informací.

11.    Prostorová orientace a samostatný pohyb, mobilita

12.    Sebeobsluha, její oblasti, možnosti rozvoje sebeobslužných dovedností osob se zrakovým postižením

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html