SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Cultural Psychology - OPBP3Q606B
Title: Kulturní psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 1/1, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
PhDr. Anna Páchová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBP3Q202A
Annotation - Czech
Předmět se zabývá četbou a rozborem nejvýznamnějších textů L.S. Vygotského a zejména jeho pokračovatelů, komentátorů i kritiků. Cílem předmětu je seznámit se s hlavními tezemi, zakladatelskými výzkumy i kulturně psychologickými inspiracemi pro empirické výzkumy a poznání edukace pojmovým aparátem Vygotského a jeho následovníků. Kurz bude tvořen následujícími hlavními tématy: 1. Vygotského psychologická teorie - Vygotského psychologická teorie podle Wertsche zahrnuje tři propojená témata, která tvoří její páteř. Jde o tzv. genetickou metodu, ideu vyšších psychických funkcí majících původ v sociálních procesech (mediace druhými osobami) a roli artefaktu/nástroje (materiálního instrumentu nebo psychologického nástroje/znaku) Dvojí mediace (druhou osobou, jejím tutorstvím, které posouvá dítě v jeho zóně nejbližšího vývoje; a také nástrojem ? např. řečí v rozumovém vývoji); 2. Vztah myšlení a řeči - Zaměřuje se na interfunkční vztah myšlení a řeči. Na verbálně zprostředkované interakce a jejich "zvnitřňování" v seberegulující soukromé/egocentrické řeči vytvářející předpoklady pro vznik vnitřní řeči a verbálního myšlení; 3. Zóna nejbližšího vývoje - Zóna nejbližšího vývoje je vůbec nejznámější pojem Vygotského teorie vztahu učení a vývoje. Tedy s největší relevancí pro formální vzdělávání. Vztah experta a novice je v lidské kultuře základní a samozřejmý. Ovšem prostá extenze dyadického vztahu, jak si ho pro ZPD empiricky představoval Vygotskij, na vztah učitel ? žák/žáci ve třídě je už kritizována (nejde o dyadický kontext a inteakce se liší obsahem, formou i žánrem od každodenních interakcí); 4. Aktuální teoretické a empirické směřování inspirované Vygotským (např. paměť nebo teorie mysli) - výběr dvou příkladů témat, která jsou dnes rozvíjena a opírají se o inspirace Vygotským.
Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (08.04.2020)
Literature - Czech

VYGOTSKIJ, L. S. Myšlení a řeč. Praha, SPN 1976.

VYGOTSKIJ, L. S. Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: Svoboda, 1976.

FERNYHOUGH, Ch. a LOYD, P. (eds.) Lev Vygotsky. Critical Assessments (Critical Assements of Leading Psychologists). London: Routledge, 1998 (4 díly, 1904 stran).

ROGOFF, B. a WERTSCH, J. V. (Eds.), Children’s learning in the “zone of proximal development”—New directions for child development (pp. 7-18). San Francisco: Jossey-Bass, 1984.

VALSINER, J. a van der VEER, R. The social mind: Construction of the idea. New York: Cambridge University Press, 2000.

VALSINER, J. Culture in minds and societies. New Delhi: Sage, 2007

BLANK, M. a WHITE, S. Activating the Zone of Proximal Development in School: Obstacles and Solutions, in P. Lloyd & C. Fernyhough (Eds.) Lev Vygotsky: Critical Assessments; Part 14: Applying ZPD to Education and Learning.

VALSINDER, J. a van der VEER, R. On the social nature of human cognition: an analysis of the shared intellectual roots of Georg Herbert Mead and Lev Vygotsky. London: Routledge, 1999.

Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (28.01.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočet bude udělen na základě docházky (tolerance tří absencí) a kvalitního splnění všech průběžných úkolů a kvality závěrečné seminární práce.

Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (28.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html