SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychology of Language and Speech - OPBP3Q605B
Title: Psychologie jazyka a řeči
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 1/1, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBP3Q202A
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako úvod do studia psychologie jazyka a řeči. Orientuje studenta především v otázkách vývoje jazykových schopností a řeči předškolního a raně školního dítěte. Ukazuje rovněž na souvislost rozvoje jazykových schopností a gramotnostních dovedností tak, aby znalosti získané v průběhu studia mohl student zhodnotit v oblasti psychologické diagnostiky a intervence. Teoretické východiska problematiky jsou představovány v oporách aktuálního zahraničního i domácího výzkumu, aby umožňovala základní orientaci studenta v této problematice pro potřeby praxe současného pedagogiko-psychologického poradenství. V předmětu bude kladen velký důraz nejen na seznámení studujících s klíčovými poznatky z psychologie jazyka a řeči, ale také na jejich aplikaci a diskusi. Předmět bude strukturován do následujících tematických bloků: 1. Psychologie jazyka a řeči - vymezení, hlavní autoři, 2. Osvojování jazyka dětmi, 2. Učení se cizímu jazyku, 3. Produkce a percepce řeči, 4. Paměť (ukládání a vyhledávání informací/slov, 5. Teorie řečové činnosti (pragmalingvistika)
Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (08.04.2020)
Literature - Czech

SMOLÍK, F., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. Vývoj jazykových schopností dítěte předškolního věku. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4240-3.

SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2015). Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen. Praha: Togga. ISBN 978-80-7476-093-8.

Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (06.02.2020)
Course completion requirements - Czech

Předpokladem pro úspěšné ukončení kurzu je docházku minimálně 75% a realizace prezentace na zadané téma v průběhu semináře.

Last update: Málková Gabriela, doc. PhDr., Ph.D. (05.02.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html