SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychology of Gender - OPBP3Q602B
Title: Psychologie genderu
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/1, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / 30 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Marcela Macháčková
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (08.04.2020)
Cílem předmětu je seznámit studující s genderem jako analytickou kategorií tradičně využívanou v psychologii (a dalších sociálních vědách). Předmět zprostředkovává teoretické a metodologické zázemí pro aplikaci genderové perspektivy na společenskou (psychologicky relevantní) realitu. Součástí předmětu budou aktivity směřující k budování genderové senzitivity. Vedle představení konceptu gender bude v rámci předmětu pozornost věnována zejména následujícím tématům: přístupy ke kategorii genderu v jednotlivých společenských vědách, vývoj genderové problematiky jako vědeckého tématu, metodologie genderové analýzy, biologické pohlaví a gender, genderová socializace (osvojování genderových rolí a genderových identit), hypotéza genderové podobnosti vs. hypotéza genderových rozdílů, hlavní výzkumná zjištění o femininitě/ženách a maskulinitě/mužích v psychologicky relevantních proměnných, genderové aspekty strukturace společnosti, gender a moc, gender ve veřejné a soukromé sféře, gender a sexualita, gender v rodině a partnerských vztazích, gender ve vzdělávacím systému a na trhu práce. Výuka bude probíhat prostřednictvím práce s původními texty, empirickými daty a praktickými příklady, které ilustrují genderové zatížení společenské reality. Součástí každého setkání je teoretický výklad a diskuse nad studovanými odbornými texty a/nebo aktuálními jevy ze sociální reality. Studující v kurzu průběžně pracují, čtou připravené články, promýšlejí vlastní životní zkušenosti atd. Zároveň realizují úkoly, které jsou vedle aktivní účasti na semináři podmínkou k získání zápočtu. Struktura kurzu je tvořena následujícími tematickými bloky: 1. Pojem gender. Gender jako organizační princip společnosti. Vývoj konceptu gender v sociálních vědách, 2. Biologické pohlaví a gender, 3. Genderová socializace. Osvojování genderových rolí, budování genderové identity, 4. Psychologické rozdíly a shody mezi ženami a muži - kognice, emoce, osobnostní rysy atd., 5. Gender v sociálních skupinách. Vztah skupin a jednotlivců z hlediska genderu, 6. Gender v soukromé sféře. Uspořádání rodin. Nové modely partnerství a rodiny, 7. Gender ve veřejné sféře. Horizontální a vertikální segregace, gender pay gap. Zobrazování genderu v médiích, 8. Genderové nerovnosti, stereotypy a předsudky. Možnosti jejich snižování.
Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (19.02.2022)

K předmětu existuje kurz Moodle, který obsahuje doporučené odborné články a další publikace a dále zadání k praktickým úkolům. Studující provádí úkoly a čtou příslušné publikace na jednotlivé semináře, kde o nich probíhá diskuse.

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 15 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 15 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 15 hodin
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (30.01.2020)
BEM, Sandra L. The lenses of gender: Transforming the debate on sexual inequality. Yale University Press, 1993.
CURRAN, Daniel J.; RENZETTI, Claire M. Ženy, muži a společnost. Nakladatelství Karolinum, 2003.
HELGESON, Vicki. Psychology of gender. Routledge, 2016.
JANOŠOVÁ, Pavlína. Dívčí a chlapecká identita. Grada Publishing as, 2008.
KIMMEL, Michael S.; HOLLER, Jacqueline. The gendered society. 2000.
RUDMAN, Laurie A.; GLICK, Peter. The social psychology of gender: How power and intimacy shape gender relations. Guilford Press, 2012.
 
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (11.09.2023)
12.10.2023 témata: gender, genderová společnost, jazyk
26.10.2023 témata: pohlaví, sexualita
9.11.2023 témata: genderová podobnost x rozdílnost, metodologie výzkumů, psychologický diskurz
23.11.2023 témata: genderová socializace, vývoj identity
7.12.2023 témata: LGBT+ a trans identity
21.12.2023 témata: inteligence a emoce: genderové stereotypy x výzkumy
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (30.01.2020)

Podmínkou k ukončení kurzu je:

1) docházka  na semináře

2) plnění průběžných úkolů

3) závěrečný test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html