SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Counselling - OPBP3Q408A
Title: Úvod do poradenství
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 45 / 45 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Pre-requisite : OPBP3Q202A, OPBP3Q203A
Annotation -
The aim of the course is to provide basic information about counselling and to enable the development of some skills that can be applied in counselling work with clients. The course introduces counselling as a specific psychological sphere and as a specific professional activity, which is implemented in an internally structured system of counselling services. Emphasis will also be placed on the types of counselling assignments from different client groups. The counselling process and its different phases and strategies will be presented. Ethical standards and dilemmas in counselling will also be discussed. The course will emphasize not only introducing learners to key findings but also applying and discussing them.
Last update: Kučerová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (04.02.2024)
Descriptors - Czech

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 80 hodinám.

Přímá výuka:

  • přednášky 10 hodin celkem
  • cvičení 10 hodin celkem

Příprava:

  • příprava na semináře: 10 hodin celkem 
  • samostudium odborné literatury 10 hodin celkem
  • skupinová práce: 10 hodin

Příprava na zkoušku: 30 hodin

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci Zoom, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván Moodle.

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (28.01.2023)
Literature - Czech

BROWN D. a LENT. W. Handbook of counseling psychology. New York: 2000.

DRAPELA, J. V. a HRABAL, VL. Vybrané poradenské směry: teorie a strategie. Praha: UK, 1995.

DRYDEN, W. Poradenství. Portál: Praha, 2008.

GABURA, J. a PRUZJNSKA, J. Poradenský proces. Praha: Slon, 1995.

GALDARD, K. D. Counselling children: a practical introduction. London: Sage, 1998.

HADJ MOUSSOVÁ, Z. a VALENTOVÁ, L. Poradenské teorie a strategie. Praha: UK, 2002.

HRABAL, VL. st. Přehled poradenských teorií a strategií. In HADJ MOUSSOVÁ, Z. a VALENTOVÁ, L. Poradenské teorie a strategie. Praha: PF UK, 2002.

HUTCHBY, I. The discourse of child Counselling. Amsterodam: 2007.

KOPRIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992.

MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991.

NOVÁK, T. Manželské a rodinné poradenství. Grada: Praha, 2006.

PEŠOVÁ, I. a ŠAMALÍK, M. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Grada: Praha, 2006.

VAGNEROVA, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004.

Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (02.02.2020)
Syllabus - Czech

Předmět bude strukturován následujících tematických bloků: 

1. Poradenství v systému psychologických disciplín, laické vs. odborné poradenství, poradenství jako odborná profesní činnost

2. Členění poradenských služeb v aplikační sféře - poradenství ve výchově a vzdělávání, vysokoškolské poradenství, poradenství pro ohrožené skupiny klientů. 

3. Partnerské a manželské poradenství, vztahové poradenství. 

4. Kariérové poradenství, firemní poradenství.

5. Poradenský proces, cíle, metody, průběh, očekávání klientů, práce se zakázkou. Poradenské činnosti - prevence, diagnostika, náprava a intervence, informační a konzultační činnost.

6. Etické aspekty poradenské práce. Supervize jako nedílná součást výkonu činnosti poradce. 

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (28.01.2023)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na seminářích, zapojení se do řešení skupinového úkolu a jeho prezentace.  

Zkouška bude realizována formou testu. Obsah testu je dán výukovými okruhy, bude mít podobu uzavřených a otevřených otázek, pro úspěšné absolvování minimální výkon 60% (hodnocen známkou 3).

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (28.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html