Social Psychology I - OPBP3Q302A
Title: Sociální psychologie I
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: 45 / 45 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBP3Q202A
Is pre-requisite for: OPBP3Q401A
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět je uvedením do oboru sociální psychologie, který bude představen jak z hlediska historického vývoje disciplíny, tak i z hlediska specifického tematického zaměření disciplíny. Cílem předmětu je předat studentům základní sociálně-psychologické koncepty a principy jejich aplikace na sociální realitu. Pozornost bude věnována vztahu sociální psychologie k ostatním psychologickým disciplínám a dalším sociálně-vědním oborům; ukázány budou nejen jejich hranice, ale také jejich vzájemné prolínání a přínosy ke zkoumání interdisciplinárních témat (jako je například školní výchova a vzdělávání). Dále budou představeny hlavní sociálně-psychologické teorie a přístupy ke zkoumání klíčových témat, které jsou specificky nahlíženy z pozice sociální psychologie (např. sociální skupiny, sociální chování a jednání, sociální vnímání, postoje atd.). V rámci výuky budou vedle přednášky využívány i více aktivní formy zapojení studentů, které budou směřovat k využití sociální psychologie v praxi. Předmět představuje základní teoretický předmět bakalářského studijního programu a směřuje ke státním závěrečným zkouškám, kterých je součástí. V předmětu bude kladen velký důraz nejen na seznámení studujících s klíčovými poznatky, ale také na jejich aplikaci a diskusi. Cílem předmětu je, aby si studující osvojili hlavní sociálně-psychologické teorie a koncepty a dokázali je využít při rozboru reálných událostí.
Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (11.09.2023)
Literature - Czech
BAČOVÁ, Viera. Identita v sociální psychologii. Sociální psychologie, 2008, 2: 109-126.
HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie. Portál, 2000.
HEWSTONE, Miles; STROEBE, Wolfgang. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006.
KENRICK, Douglas T., et al. Social psychology: Goals in interaction. Boston, MA: Pearson, 2010.
PARKER, Ian. The Crisis in Modern Social Psychology (Psychology Revivals): and how to end it. Routledge, 2013.
SLAMĚNÍK, Ivan; VÝROST, J. Sociální psychologie. Grada, 2008.
VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. PORTÁL, 2009.
VÝROST, Jozef; SLAMĚNÍK, Ivan. Aplikovaná sociální psychologie. Grada Publishing, 2001.
VÝROST, Jozef (ed.). Sociální psychologie, přepracované a rozšířené vydání. Grada Publishing, 2008.
Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (30.01.2020)
Syllabus - Czech

Předmět bude strukturován do následujících tematických bloků:

1. Historie a metodologie sociální psychologie

2. Socializace

3. Osobnost v sociálně-psychologické perspektivě

4. Sociální role a sociální identita

5. Sociální skupiny

6. Sociální interakce

7. Verbální a neverbální komunikace

8. Sociální poznávání - utváření dojmu o druhém člověku

9. Kauzální atribuce

10. Sociální vliv - konformita a poslušnost

11. Sociální facilitace a inhibice

12. Postoje

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (11.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínky k ukončení kurzu:

1) docházka (tolerována je jedna absence bez omluvy)

2) aktivní účast na seminářích

3) skupinová prezentace odborného článku

4) závěrečný test

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (28.01.2020)